Tijela udruženja

Upravni odbor

rb Ime i prezime Ceh
1.

Eleonora Peti

Ceh frizera i kozmetičara

2.

Elvis Diminić

Ceh građevinara

3.

Roberta Šumberac

Ceh intelektualnih usluga gospodarskog karaktera
4.

Pejo Ivanić

Ceh prijevoznika
5.

Fabio Juričić

Ceh proizvođača

6.

Smiljan Popov

Ceh ribarstva

7.

Alen Višković

Ceh trgovine

8.

Alfio Vozila

Ceh ugostitelja

9.

Dorijan Brubnjak

Ceh uslužnih djelatnosti

10.

10. Kristina Santaleza

Po prijedlogu Predsjednika

11.

Sanja Santaleza

Po prijedlogu Predsjednika

 

Iz statuta:
Sjednicu Upravnog odbora saziva i njome predsjedava bez prava odlučivanja Predsjednik Udruženja.

Upravni odbor ima 11 članova: 9 cehova i 2 člana po prijedlogu predsjednika – Kristina Santaleza i Sanja Santaleza.


 

Članovi Upravnog odbora su:

  • predsjednici Cehova Udruženja
  • ostali članovi koje imenuje Skupština na prijedlog predsjednika Udruženja.

 

Upravni odbor:

  • provodi odluke i zaključke Skupštine
  • upravlja poslovima Udruženja u skladu sa Zakonom i Statutom
  • zauzima stajališta i daje mišljenja o pitanjima o kojima raspravlja Skupština
  • zauzima stajališta o propisima koje predlažu i donose nadležna tijela državne uprave i lokalne samouprave
  • usklađuje interese strukovnih grupa i Cehova Udruženja
  • donosi akte potrebne za rad Udruženja
  • daje mišljenje o propisima, koje donose nadležna tijela jedinica lokalne samouprave