Stručna služba

Alis Šaina, dipl. oec.

tel: 052 856 509
e-mail: tajnik@uolabin.hr

 

Opis poslova tajnika udruženja:

 • podrška Predsjedniku u pripremi materijala za rad tijela Udruženja
 • organizacija i koordinacija rada cehova, odbora i komisija Udruženja
 • razvoj novih koncepata i strategija, mjera i aktivnosti za izvršavanje zadataka komorskog sustava propisanih Zakonom o obrtu, Statutom HOK-a, statutom područne obrtničke komore i statutom Udruženja
 • organizacija rada u Stručnoj službi udruženja
 • planiranje, vođenje i koordinacija poslova
 • organizacija i koordinacija događanja u organizaciji Udruženja
 • stalna stručna komunikacija unutar jedinstvenog komorskog sustava prvenstveno s područnom obrtničkom komorom i udruženjima obrtnika, po potrebi s HOK-om te izvan sustava s tijelima lokalne samouprave i poduzetničkim potpornim institucijama i drugim organizacijama
 • donošenje odluka o stručnim pitanjima
 • praćenje izvršenja proračuna Udruženja
 • odgovornost za zakonitost rada i provođenja odluka tijela HOK-a, područne obrtničke komore i Udruženja
 • odgovornost za pravilno i potpuno izvršavanje zadataka
 • odgovornost za nadzor, organizaciju i upravljanje stručnom službom
 • odgovornost za materijalno-financijsko poslovanje sukladno posebnom pravilniku
 • drugi poslovi po ovlaštenju i nalogu tijela Udruženja (administriranje web stranice, odnosi s javnošću, uređivanje radio emisije i sl.)

 

Poslovi knjigovođe administratora:

 • podmiruje i ispostavlja račune te se stara o njihovoj naplati
 • obračunava i vrši isplatu plaće i naknada radnicima
 • izrađuje i predaje sva propisana izvješća i obrasce vezane za materijalno financijsko poslovanje Udruženja
 • vodi poslove ekonomata
 • prijem i otprema pošte
 • vođenje urudžbenog zapisnika
 • vođenje arhive Udruženja
 • poslovi pripreme materijala za tijela Udruženja
 • vođenje kadrovske evidencije i dokumentacije radnika
 • ostali administrativni poslovi Udruženja (pisanje zapisnika, odluka, komunikacija putem telefona, maila, faxa)