Novosti

Knjiga prigovora potrošača

   05.05.2011.

Temeljem članka 8. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 79/07., 125/07. – isp.,
79/09. i 89/09. – isp.), trgovac je dužan potrošačima omogućiti podnošenje pisanih prigovora, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte, te je na njih dužan odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Trgovac je dužan voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora potrošača najmanje godinu dana od dana primitka prigovora potrošača. Oblik vođenja ove evidencije nije propisan u obliku knjige žalbe ili nekom drugom obliku, a trgovac je dužan u prodajnom prostoru vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora potrošača.
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 Kn do 100.000 Kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi suprotno odredbama članka 8. (ne omogući prigovor, ne odgovori na prigovor i ne stavi obavijest o mogućnosti podnošenja prigovora).
Za odgovornu osobu u pravnoj osobi propisana je novčana kazna od 10.000 do 15.000 kuna, za trgovca fizičku osobu novčana kazna od 5.000 do 15.000 kuna.
U smislu zakona »trgovac« je bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje poslovne djelatnosti ili u okviru obavljanja djelatnosti slobodnog zanimanja, što znači da praktički svatko mora imati knjigu prigovora, a ugostitelji Knjigu žalbi.

Ponuda Knjige prigovora