Novosti

JAVNI POZIV PODUZETNICIMA ZA DODJELU POTPORA I SUBVENCIJA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA GRADA LABINA ZA 2018. GODINU

   24.01.2018.

Grad Labin je raspisao Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za razvoj poduzetništva Grada Labina za 2018. godinu. Financijska sredstva u vidu nepovratnih potpora i subvencija dodjeljuju se kroz dvije mjere:
1. POTPORA ZA POČETNIKE i

2. SUBVENCIONIRANJE NABAVE OPREME I INVENTARA. 

Pravo na bespovratnu potporu i subvenciju imaju poduzetnici registrirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva, te se svrstavaju u mikro i male subjekte malog poduzetništva sa sjedištem na području Grada Labina izuzev trgovačkih društava i ustanova u kojima Grad Labin, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. Poduzetnik također ne smije imati drugu tvrtku ili obrt koja je u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije.

POTPORA ZA POČETNIKE 

Pravo na potporu za početnike ostvaruju poduzetnici registrirani nakon 30.6.2017. i s najmanje jednom samozaposlenom ili zaposlenom osobom na neodređeno vrijeme i na puno radno vrijeme. Iznos potpore iznosi najviše 7.500,00 kuna (bez PDV-a) po poduzetniku za trajanja ovog Poziva.

U Proračunu Grada Labina za 2018. godinu za potpore za početnike planirano je 90.000,00 kuna, odnosno indikativno 12 potpora u maksimalnom iznosu od 7.500,00 kuna (bez PDV-a).

Potpora se može dodijeliti za troškove nastale u fazi pokretanja gospodarske djelatnosti, odnosno: nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, troškove nastale prilikom izrade planova i studija (poslovni plan, marketing plan, investicijska studija, studija utjecaja na okoliš i slično), ishođenje dokumentacije potrebne za odobravanje poticajnih kredita za poslovanje i drugih poticajnih sredstava (troškovi javnog bilježnika, troškovi procjene vrijednosti nekretnina, troškovi sudskih vještaka, troškovi projektno-tehnološke dokumentacije te ishođenja raznih dozvola), potrebnu izobrazbu uz osnovnu djelatnost, informatičko obrazovanje, te izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta. 

Porez na dodanu vrijednost (PDV) te sve zakonom regulirane pristojbe nisu prihvatljiv trošak.

Sredstva potpore za početnike uplaćuju se na žiro račun korisnika nakon što dostavi presliku podmirenih računa kojima dokazuje namjensko korištenje sredstava, kao i preslike izvatka sa žiro računa iz kojeg je vidljivo da je račun ili više njih podmireno. Sredstva se dodjeljuju isključivo za troškove sa datumom fakture nakon 01. siječnja 2018. godine.

SUBVENCIONIRANJE NABAVE OPREME I INVENTARA

Subvencije se dodjeljuju za troškove nabave opreme i inventara u iznosu od 20.000,00 kuna (bez PDV-a) po poduzetniku za trošak opreme i inventara čija vrijednost prelazi 100.000,00 kuna (bez PDV-a).

Poduzetnik mora imati najmanje jednu samozaposlenu ili zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme i na puno radno vrijeme.

U Proračunu Grada Labina za 2018. godinu za subvencioniranje nabave opreme i inventara planirano je 300.000,00 kuna, odnosno 15 subvencija u iznosu od 20.000,00 kuna (bez PDV-a).

Sredstva subvencije uplaćuju se na žiro račun poduzetnika nakon što dostavi presliku podmirenih računa kojima dokazuje namjensko korištenje sredstava, kao i preslike izvatka sa žiro računa iz kojeg je vidljivo da je račun ili više njih podmireno. Sredstva se dodjeljuju isključivo za troškove sa datumom fakture nakon 01. siječnja 2018. godine.

http://www.uolabin.hr/downloads/other/1516796537_JAVNI POZIV poduzetnicima za dodjelu bespovratnih potpora i subvencija Grada Labina za 2018. godini.pdf

http://www.uolabin.hr/downloads/other/1516796557_Obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti_De Minimis 2018..docx

http://www.uolabin.hr/downloads/other/1516796579_Obrazac zahtjeva za potporu za početnike za 2018. godinu.doc

http://www.uolabin.hr/downloads/other/1516796602_Obrazac zahtjeva za subvencioniranje nabave opreme i inventara za 2018. godinu.doc

Preuzeto sa: http://www.labin.hr