Novosti

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora

   09.07.2015.

Poštovani,

U Narodnim novinama 64/15 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, koji je stupio na snagu 18.lipnja 2015.godine.

Osim promjene nadležnog tijela (nije više Agencija za upravljanje državnom imovinom nego Državni ured za upravljanje državnom imovinom) slijedeće su novine:

 

1)    Obvezna ponuda produljenja zakupa do 5 godina,

Zakupodavac je dužan sadašnjem zakupniku poslovnoga prostora koji u potpunosti ispunjava obveze iz ugovora o zakupu, ili na zahtjev zakupnika, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, dati pisanu ponudu za sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme – ne dulje od pet godina, osim ako mu je taj poslovni prostor potreban za obavljanje njegove djelatnosti.I zakupnik može podnijeti zakupodavcu pisani zahtjev za davanje ponude najkasnije 90 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen.

 

2)    Prodaja prostora uvjetovana ispunjenjem svih financijskih obveza prema Republici Hrvatskoj

Poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske može se prodati sadašnjem zakupniku  koji uredno ispunjava sve obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema Republici Hrvatskoj (pod uvjetima i u postupku propisanim Zakonom i u skladu s uredbom koju će donijeti Vlada Republike Hrvatske),  na temelju popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje koji će sastaviti Državni ured za upravljanje državnom imovinom sukladno posebnom propisu, i koji će se javno objaviti.

 

3)    Svim „urednim“ zakupcima ponuditi će se produljenje zakupa do 5 godina

Državni ured za upravljanje državnom imovinom će za poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona dati pisanu ponudu za sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme – ne dulje od pet godina:

− zakupniku kojem je prestao ugovor o zakupu sklopljen s Republikom Hrvatskom javnim natječajem, a nije mu ponuđeno sklapanje novog ugovora o zakupu sukladno odredbi članka 6. stavka 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine«, br. 125/11.), ako je u potpunosti ispunio obveze iz tog ugovora i sve obveze s osnova korištenja poslovnog prostora do primitka ponude

− zakupniku kojem je prestao ugovor o zakupu sklopljen s tijelom državne uprave koje je upravljalo poslovnim prostorom ako je u potpunosti ispunio obveze iz tog ugovora i sve obveze s osnova korištenja poslovnog prostora do primitka ponude

− zakupniku kojem je prestao ugovor o zakupu sklopljen s prijašnjim vlasnikom, a s kojim tijelo nadležno za upravljanje državnom imovinom nije uredilo zakupni odnos, ako je u potpunosti ispunio obveze iz tog ugovora i sve obveze s osnova korištenja poslovnog prostora do primitka ponude i protiv kojega se ne vodi postupak radi ispražnjenja i predaje poslovnoga prostora

− zakupniku kojem je prestao ugovor o zakupu na temelju odredbi Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, a s kojim tijelo nadležno za upravljanje državnom imovinom nije uredilo zakupni odnos za poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske stečenom na temelju članka 77. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, ako je u potpunosti ispunio obveze iz prijašnjeg ugovora o zakupu i sve obveze s osnova korištenja poslovnog prostora do primitka ponude i protiv kojega se ne vodi postupak radi ispražnjenja i predaje poslovnoga prostora.

Ako zakupnik u roku od 30 dana od primitka ponude  ne dostavi zakupodavcu pisani prihvat ponude, zakupni odnos prestaje.

 

Ostalo:

1.     Odredbe ovoga Zakona neće se primjenjivati na zakupne odnose koji su prestali prije stupanja na snagu ovoga Zakona

 

2.     Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona s ovim Zakonom uskladiti Uredbu o kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske Narodne novine 137/12.

 

3.     Agencija od  2012. godine nije izradila popis poslovnih prostora te će to učiniti Državni ured.  Do tada ostaje: Poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske može se prodati sadašnjem zakupniku, koji uredno ispunjava sve obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema Republici Hrvatskoj, pod uvjetima i u postupku propisanim ovim Zakonom i u skladu s uredbom koju će donijeti Vlada Republike Hrvatske, i to na temelju popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje koji će sastaviti Državni ured za upravljanje državnom imovinom sukladno posebnom propisu, a koji će se javno objaviti.