Novosti

Pogrebnička djelatnost

   14.04.2015.

Novim Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15) uređuje se sadržaj, način i uvjeti za obavljanje pogrebničke djelatnosti, prava i obveze pogrebnika, stručna osposobljenost, evidencija osoba s položenim stručnim ispitom za obavljanje pogrebničke djelatnosti te nadzor nad primjenom.

Pogrebnik je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik upisan u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske, osim mrtvozornika imenovanog sukladno posebnim propisima koji reguliraju organizaciju i rad mrtvozorničke službe. Pogrebnik je i fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje pogrebničke djelatnosti koja ima sjedište na teritoriju države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

 

Pogrebničkom djelatnosti u smislu ovoga Zakona smatra se:

 • preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti, odnosno mjesta na kojem se nalazi umrla osoba ili posmrtni ostaci do nadležne patologije, sudske medicine, groblja, krematorija, zračne luke, autobusnog kolodvora, željezničkog kolodvora, pomorske ili riječne luke i ostalih terminala za prijevoz putnika ili robe, poslovnog prostora pogrebnika ili drugih mjesta određenih posebnim zakonom
 • organizacija prijevoza i prijevoz umrle osobe u Republici Hrvatskoj u skladu s posebnim propisima
 • organizacija prijevoza i prijevoz umrle osobe iz Republike Hrvatske u inozemstvo u skladu s posebnim zakonima i međunarodnim sporazumima
 • organizacija prijevoza i prijevoz umrle osobe iz inozemstva u skladu s ovim Zakonom i međunarodnim sporazumima, uključujući i preuzimanje umrle osobe u zračnoj luci, autobusnom kolodvoru, željezničkom kolodvoru, pomorskoj ili riječnoj luci i ostalim terminalima za prijevoz putnika ili robe, iz pogrebnikova poslovnog prostora te prijevoz do groblja odnosno krematorija ili drugih mjesta u Republici Hrvatskoj, kao i provoz umrle osobe kroz Republiku Hrvatsku
 • organizacija i ishođenje dokumentacije za prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka
 • organizacija pogreba ili ispraćaja
 • prodaja pogrebne opreme i pogrebnih potrepština
 • organizacija prodaje cvijeća i svijeća
 • organizacija tiskanja obavijesti o smrti (osmrtnica) te objava popratnih sadržaja (obavijesti, posljednji pozdravi, zahvale, sjećanja) u tiskanim i elektroničkim medijima
 • organizacija glazbenih usluga
 • organizacija i pružanje usluga njege tijela umrle osobe
 • organizacija vjerskih obreda
 • kremiranje umrle osobe izvan groblja
 • organizacija prosipanja pepela pokojnika u prirodi (more, rijeke, šume, planine, livade i sl.)
 • pohrana i čuvanje urne s posmrtnim ostacima pokojnika u prostoru pogrebnika
 • ostali poslovi nužni za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

Za obavljanje pogrebničke djelatnosti  pogrebno vozilo mora udovoljavati tehničkim i sanitarnim uvjetima. Poslovne prostorije u kojima se obavlja pogrebnička djelatnost moraju udovoljavati propisanim sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima te ostalim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica.

Pogrebnik je dužan kod osiguravatelja u Republici Hrvatskoj sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koji pokriva opću odgovornost i odgovornost iz djelatnosti (profesionalna odgovornost), za štetu koju bi naručitelju pogreba ili trećim osobama mogao prouzročiti obavljanjem pogrebničke djelatnosti. Najniža osigurana svota ne može biti manja od 20.000,00 kuna po jednom štetnom događaju, odnosno 100.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini.

Obrtnik upisan u registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti dužna je prije početka obavljanja ishoditi rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a podnosi se mjesno nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom uredu Grada Zagreba na čijem području je sjedište pogrebnika neposredno u pisanom obliku te poštom ili elektroničkim putem.

Ispit o stručnoj osposobljenosti

Pogrebnik mora ispunjavati poseban uvjet stručne osposobljenosti za obavljanje pogrebničke djelatnosti ili zaposliti radnika u punom radnom vremenu koji udovoljava ovom uvjetu. Ispitu o stručnoj osposobljenosti može pristupiti osoba s najmanje završenim srednjim strukovnim obrazovanjem u trogodišnjem trajanju.  Ispit o stručnoj osposobljenosti provodi Hrvatska obrtnička komora. također i evidencija osoba s položenim ispitom o stručnoj osposobljenosti za obavljanje pogrebničke djelatnosti vodi se u Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Nadzor i prekršajne odredbe

 Propisane su novčane kazne u iznosu od 5000,00 do 35.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pogrebnik ako  obavlja pogrebničku djelatnost suprotno odredbama Zakona.

Koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika, koje su u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu dodijelila nadležna tijela jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba, prestaju važiti danom stupanja na snagu ovoga Zakona. Dosadašnji o povjeravanju komunalnih poslova sklopljenih s jedinicama lokalne samouprave, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, nastavljaju obavljati navedeni prijevoz pokojnika do isteka roka važenja ugovora.

Pogrebnici koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju pogrebničku djelatnost dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od godinu dana od dana njegova stupanja na snagu. Za ishoditi rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti dat je period od godine dana.

Pogrebnici koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona upisani u odgovarajućem registru mogu pristupiti polaganju ispita o stručnoj osposobljenosti bez obveze udovoljavanja uvjetu najmanje završenog srednjeg strukovnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju.