Novosti

Isplata plaća i doprinosa nakon 01.05.2012.

   03.05.2012.

U Narodnim novinama broj 49/2012. od 27.04.2012. objavljena je Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa. Uredba stupa na snagu 1.05.2012.

Glavni subjekti i njihove obveze koje proizlaze iz ove Uredbe su:
1. Banke:

 • Porezna uprava dostavlja, putem Agencije, svim bankama podatke o poslodavcima koji ne uplaćuju doprinose.
 • Na osnovi dostavljenih podataka banka je dužna sastaviti listu poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose.
 • Ako poslodavac naknadno uplati obvezne doprinose i podnese propisane ID obrasce, Porezna uprava će, isključivo po zahtjevu poslodavca) dostaviti taj podatak bankama kako bi se maknuo sa liste poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose.
 • Prije provedbe zaprimljenog naloga za plaćanje za isplatu plaća banka je dužna provjeriti nalazi li se poslodavac na listi poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose.
 • Ako se poslodavac nalazi na listi banka je dužna izvršiti provjeru jesu li osim naloga za plaćanje za isplatu plaće predani i nalozi za plaćanje za uplatu doprinosa sa svim obveznim elementima.
 • Ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose nije predao naloge za plaćanje za uplatu doprinosa ili se isti ne mogu u cijelosti provesti ili nalog ne sadrži sve propisane elemente, banka je dužna odbiti provesti naloge za plaćanje za isplatu plaće.
 • Banke su dužne, elektroničkim putem, dnevno izvještavati Agenciju: o odbijenim nalozima za plaćanje za isplatu plaće poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose; o provedenim nalozima za plaćanje za isplatu plaće poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose; o provedenim nalozima za isplatu plaće ostalih poslodavaca.

2. Poslodavci:

 • Poslodavac koji ne uplaćuje doprinose mora naloge za plaćanje za isplatu plaće i naloge za plaćanje za uplatu doprinosa predati u istu banku.
 • Poslodavac je dužan na nalozima za plaćanje za isplatu plaće, ovisno o vrsti obrasca platnog prometa, u polje „poziv na broj zaduženja“ upisati:            67    OIB-MMGG-X gdje je
  • 67   -   broj modela
  • OIB   - OIB obveznika plaćanja javnih davanja
  • MM   -   brojčana oznaka mjeseca za koji se isplaćuje plaća
  • GG    -   brojčana oznaka godine za koju se isplaćuje plaća
  • X   -   podatak o plaći:
   • 0 - isplata plaće u cijelosti
   • 1 - isplata prvog dijela plaće
   • 2 - isplata drugog dijela plaće
   • 3 - isplata koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje
   • 4 - isplata koje ne podliježe uplati doprinosa na osnovicu

Napomena:

- šifru 3 upisuju poslodavci koji nemaju zaposlenog niti jednog radnika koji je i u 2. stupu mirovinskog osiguranja (pa ne predaje virman za 2. stup MIO)

- šifru 4 upisuju poslodavci ako imaju zaposlene samo «novozaposlene radnike» za koje ne plaća doprinose na osnovicu (pa ne predaje virmane za ZO, ozljedu na radu i zapošljavanje)

 • Navedeni elementi se obavezno upisuju na nalog za prijenos (bezgotovinsko plaćanje) i na nalog za isplatu (gotovinsko plaćanje) kod svake isplate plaće, i to na nalog za isplatu neto plaće i na naloge za uplatu doprinosa.
 • Odredba se ne odnosi na korisnike proračuna koji plaće isplaćuju preko jedinstvenog računa državnog proračuna.

Mjere osiguranja naplate doprinosa prema plaći:

 • U slučaju da je banka detektirala i odbila provedbu naloga za isplatu plaće bez naloga za uplatu doprinosa Porezna uprava određuje mjere osiguranja naplate.
 • Mjere osiguranja naplate sastoje se u zabrani raspolaganja sredstvima na žiroračunu ili drugim računima poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose.
 • Porezna uprava rješenjem određuje mjere osiguranja naplate.
 • Rješenje Porezna uprava donosi po službenoj dužnosti bez provedbe ispitnog postupka.
 • Rješenje postaje izvršno danom donošenja.
 • Žalba podnesena protiv rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

Smanjen doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje na 13%:

Podsjećamo da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 22/12) smanjen doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje smanjen s dosadašnjih 15% na 13%. Nova stopa doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje od 13% prvi put će se obračunavati za plaću koja se odnosi na mjesec svibanj 2012., a koja će se u većini slučajeva isplaćivati u mjesecu lipnju 2012.