Novosti

Objavljen 3. ciklus poticaja Poduzetničkog impulsa za 2012.

   29.04.2012.

Ministarstvo poduzetništva i obrta (MINPO) objavilo je i treći ciklus natječaja iz programa "Poduzetnički impuls 2012.", kojim su obuhvaćeni slijedeći projekti

1.       Jačanje međunarodne konkurentnosti

2.       Nove tehnologije

3.       Pozicioniranjem na tržištu do uspjeha

4.       Klasteri - zajedno do uspjeha

5.       Poduzetničke potporne institucije

6.       Poduzetništvo u kulturi

7.       Socijalno poduzetništvo

Natječaje i projekte, te prijavne obrasce možete vidjeti na web stranici Ministarstva www.minpo.hr .

Besplatni info telefon za osnovne poduzetničke informacije: 0800 234505.

Zahtjevi se podnose poštom ili osobno Ministarstvu poduzetništva i obrta, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, osim za projekte: „Nove tehnologije“ i Pozicioniranjem na tržištu do uspjeha“ za koji se zahtjevi podnose Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo-HAMAG, 10000 Zagreb, Prilaz G. Deželića 7.

Javni poziv trećeg ciklusa otvoren je od dana objave do zaključno 27. svibnja 2012. Godine, osim za projekt „Jačanje međunarodne konkurentnosti koji je otvoren do ISKORIŠTENJA sredstava.

 

Sažetak:

1.   Projekt ''Jačanje međunarodne konkurentnosti'' za 2012. godinu

Obrtnici sredstva mogu koristiti za:

 

- individualni nastup na inozemnim sajmovima,

- jačanje konkurentnosti razvojem novih proizvoda,

- priprema uvođenja novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište,

 

U sklopu navedenih aktivnosti sufinancira se sljedeće:

                   ·                     Individualni nastup tvrtki na inozemnim sajmovima

- najam i zakup izložbenog prostora

- opremanje izložbenog prostora

- prijevoz i osiguranje izložbenih uzoraka

- uvrštenje u sajamski katalog i tiskanje publikacija

- izrada promidžbenog materijala za nastup na sajmovima

- organizacija događanja vezanih za sajam

 

Najviša pojedinačna potpora je 250.000,00 kuna. Intenzitet potpore po korisniku može iznositi najviše 50% prihvatljivih troškova.

 

·                     Jačanje konkurentnosti razvojem novih proizvoda

-korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta – benchmarking

- korištenje vanjskih usluga pri kreiranju branda, izradi dizajnerskog rješenja za razvoj proizvoda namijenjenog serijskoj ili pojedinačnoj proizvodnji (dizajnerska studija), stvaranju imena proizvoda, dizajniranju zaštitnog znaka, kreiranju ambalaže i sl.

- priznavanje dijela troškova unapređenja postojećeg ili uvođenja novog proizvoda na novo tržište (istraživanje i razvoj proizvoda, izrada prototipa, testiranje proizvoda potrebno za postizanje relevantnih standarda i nabavka alata vezanih uz testiranje i pripremu proizvodnje i sl.)

 

Najviša pojedinačna potpora je 250.000,00 kuna, dok je za uvođenje novog proizvoda na novo tržište pojedinačna potpora je 300.000,00 kuna. Intenzitet potpore po korisniku može iznositi najviše 50% prihvatljivih troškova.

 

·                     Priprema uvođenja novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište

- sufinanciranje dijela obveza po kreditu pripreme uvođenja novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište

- sufinanciranje dijela obveza po osiguranju uvođenja novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište
Najviša pojedinačna potpora je 500.000,00 kuna. Intenzitet potpore po korisniku je najviše 50% iznosa godišnje kamate i naknade po kreditu odnosno godišnje premije osiguranja za 2012. godinu.

 

Specifični uvjeti za korištenje sredstava:

- ostvarenje najmanje 20% prihoda od prodaje proizvoda i usluga u inozemstvu u 2011. godini ili prihod od prodaje proizvoda i usluga u inozemstvu u 2011. godini veći od 750.000,00 kuna,

- najmanje 6 zaposlenih na neodređeno vrijeme, osim tvrtki koje su registrirane u području J, Odjeljak 62(razvoj softverskih aplikacija).

 

 

 

2.   Projekt ''Nove tehnologije'' za 2012. godinu

Obrtnici sredstva mogu koristiti za poslovne aktivnosti:

 

·       ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija i ulaganje u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju,

·                     razvoj računalne opreme, sustava i programskih rješenja

·                     primjena znanja u proizvodnim procesima.

 

i to konkretno za:

 

- nabavu strojeva, postrojenja i opreme za ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju, obradu i preradu koja dovodi do unaprjeđenja proizvodnje stvaranjem nove vrijednosti,

- nabavu mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenta koji tvore smislenu i nedjeljivu tehnološku cjelinu, a koja je povezana s novim/poboljšanim proizvodima ili znatnim promjenama u proizvodnom procesu,

- ulaganje u razvoj računalne opreme, sustava i računalnih programa gospodarskim subjektima iz djelatnosti računarstva i informatike (isključivo za tvrtke koje se bave razvojem informatičkog znanja i softvera),

- transfer znanja - nabavu industrijskog znanja (know-how), posebnih znanja i vještina, računalnog programa usmjerenog proizvodnji,

- stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenih za primjenu uvedenih novih tehnologija u tehnološkim procesima,

- uvođenje i primjenu usluga i proizvoda akademske zajednice (visoko školstvo, znanstveno-istraživački instituti, laboratoriji) i drugih subjekata usmjerenih proizvodnoj djelatnosti.

 

Najniža pojedinačna potpora je 50.000,00 kuna, a najviša pojedinačna potpora je 250.000,00 kuna. Za mala i srednja poduzeća i obrte (iznad 10 zaposlenih), najniža pojedinačna potpora je 150.000,00 kuna, a najviša pojedinačna potpora je 700.000,00 kuna.

 

Intenzitet potpore je do 85% prihvatljivih troškova.

 

Specifični uvjeti za korištenje sredstava:

- najmanje 3 zaposlena na neodređeno vrijeme (za obrte uključujući i vlasnika/cu obrta)

- poslovanje u kontinuitetu najmanje 2 godine do dana objave Javnog poziva

 

 

3.Projekt ''Pozicioniranjem na tržištu do uspjeha''za 2012. godinu

Obrtnici sredstva mogu koristiti za poslovne aktivnosti:

 

·                     istraživanje tržišta

·                     kreiranje brenda i dizajn

·                     nastupi na domaćim sajmovima/izložbama

·                     izrada promidžbenog materijala.

 

i to konkretno za:

 

- korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta

- korištenje vanjskih usluga pri kreiranju brenda, izrade dizajnerskog rješenja za razvoj proizvoda namijenjenog serijskoj ili pojedinačnoj proizvodnji (dizajnerska studija), stvaranje imena proizvoda, dizajniranje zaštitnog znaka, kreiranje ambalaže i slično

- troškovi najma, zakupa i opremanja izložbenog prostora

- troškovi izrade kataloga i prospekata.

 

Najniža pojedinačna potpora je 15.000,00 kuna, a najviša pojedinačna potpora je 80.000,00 kuna.

Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troškova.

 

Napomena:

Troškovi pod najma, zakupa i opremanja izložbenog prostora te izrade kataloga i prospekata ne mogu iznositi više od 30% ukupno planiranih prihvatljivih troškova.

Obrt mora imati najmanje 3 zaposlena na neodređeno vrijeme (za uključujući i vlasnika/cu

obrta).

 

4.Projekt ''Klasteri – zajedno do uspjeha''za 2012. godinu

Obrtnici udruženi u klaster, sredstva mogu koristiti za poslovne aktivnosti:

 

·                     Klasteri u osnivanju:

 

- usluge studije opravdanosti osnivanja klastera

- izrada plana i programa rada

- izrada investicijskog projekta i tehničko-tehnološkog elaborata,

- stručno usavršavanje i ostale konzultantske usluge

- izrada dizajna proizvoda, ambalaže i poslovne dokumentacije

- promidžbene aktivnosti (istraživanje tržišta, marketing, web-stranice isl.)

- ispitivanje, atestiranje i zaštita proizvoda

- nabavka i prilagodba informacijsko-komunikacijske tehnologije

 

·                     Operativni klasteri:

 

-  Izrada plana i programa, investicijskih projekata, te projektnog prijedloga prema EU fondovima

- izrada tehničko-tehnološkog elaborata

- edukacija, stručno usavršavanje i ostale intelektualne usluge

- izrada dizajna proizvoda, ambalaže i poslovne dokumentacije

- promidžbene aktivnosti i nastupi na sajmovima

- istraživanje tržišta, marketing, web-stranice i sl.

- ispitivanje, atestiranje, standardizacija proizvoda i zaštita proizvoda

- nabavka i prilagodba informacijsko-komunikacijske tehnologije

- operativni troškovi voditelja klastera (do 50%)

 

Najviša pojedinačna potpora za klastere u osnivanju je 400.000,00 kuna, a najviša pojedinačna potpora za operativne klastere je 650.000,00 kuna.

Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troškova.

 

 


5.Projekt ''Poduzetništvo u kulturi''za 2012. godinu

Obrtnici sredstva mogu koristiti za poslovne aktivnosti:

 

 

- nabava informatičke opreme, programa i multimedijalne opreme

- tečajevi, seminari i radionice (ulaganja u znanja za stručno usavršavanje, uključujući nove tehnologije u kulturi)

- promidžbeni materijal, istraživanje tržišta, kreiranje brenda i vizualnog identiteta, internetski marketing - kreiranje i nadogradnja internetske stranice, banner oglasi

- zakup prostora za organizaciju kulturnih aktivnosti (sajmova, izložbi i sl.) - ne odnosi se na zakup prostora u vlasništvu državnih institucija ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

- pokriće dijela troškova vanjskih suradnika u provedbi poduzetničkog projekta u kulturi

- sufinanciranje projekata i programa svojstvenih poduzetništvu u kulturi.

 

Najniža pojedinačna potpora je 20.000,00 kuna, a najviša pojedinačna potpora je 100.000,00 kuna.

Intenzitet potpore je do 85% prihvatljivih troškova.

 

Specifični kriteriji:

 

- najmanje jedan zaposleni na neodređeno vrijeme, uključujući i vlasnika (izuzev samostalnih umjetnika i umjetničkih organizacija)

- poslovanje najmanje jedan mjesec prije objave ovog Javnog poziva

 

 

6.Projekt ''Socijalno poduzetništvo''za 2012. Godinu

Obrtnici sredstva mogu koristiti za poslovne aktivnosti:

 

·      Obrti u vlasništvu osoba s invaliditetom (civilni i vojni invalidi uz rješenje nadležne ustanove)

 

- nabava opreme, alata i inventara (ne uključuje potrošni materijal, trgovačku robu i vozila)

- uređenje unutarnjeg poslovnog prostora/radionice

- izrada poslovnog plana i konzultantske usluge za financiranje poslovanja

- poduzetnička i informatička izobrazba, osim troškova studija

- troškovi izrade web stranica i promidžbenog materijala za e-poslovanje

- troškovi osnivanja (ne uključuje osnivački kapital)

- nabava patenta, licenci, posebnih znanja i vještina – know-how ili nepatentiranog tehničkog znanja.

 

Najniža pojedinačna potpora je 20.000,00 kuna, a najviša pojedinačna potpora je 100.000,00 kuna. Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova.

 

·      Obrti koji zapošljavaju ili planiraju zaposliti osobe s umanjenom radnom sposobnošću, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnim osobnim, gospodarskim, socijalnim i drugim okolnostima i pripadnike romske nacionalne manjine

 

- uređenje unutarnjeg poslovnog prostora/radionice

- savjetodavne usluge , tj. intelektualne usluge koje obavljaju vanjski savjetnici, a koje nisu povezane s redovitim tekućim troškovima te nemaju stalni ili periodički karakter troška, najviše do 20.000,00 kuna

- jednogodišnji rashodi za jednog zaposlenika(icu), najviše do 35.000,00 kuna.

 

Najniža pojedinačna potpora je 20.000,00 kuna, a najviša pojedinačna potpora je 70.000,00 kuna. Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova.

 

Specifični kriteriji:

Najmanje jedan zaposleni na neodređeno vrijeme (samo vlasnik ili jedan zaposleni). Korisnici državne potpore po ovom Projektu ne mogu biti fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja, (npr. samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, odvjetnika, javnih bilježnika, tumača, prevoditelja, predavačke djelatnosti i sl.).

Za sve ostale informacije možete se obratiti na besplatni info telefon za osnovne poduzetničke informacije: 0800 234505.