Tijela udruženja

Nadzorni odbor

rb Ime i prezime
1.

Suzana Vidali

2.

Valter Karlović

3.

Masimo Jenkel

 

Iz statuta:
Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje imenuje Skupština na četiri godine.
Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog odbora i Upravnog odbora.
Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika na svojoj prvoj sjednici.

 

Nadzorni odbor:

  • nadzire provedbu Statuta i drugih općih akata Udruženja te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova Udruženja
  • nadzire materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Udruženja
  • nadzire ostvarivanje prava i izvršavanje obveza Stručne službe Udruženja prema Statutu i drugim općim aktima Udruženja

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvješće o radu Nadzornog odbora, te financijskom i materijalnom poslovanju Udruženja, najmanje jedanput godišnje, kad se prihvaća godišnje izvješće o radu i završni račun Udruženja.