Korisne informacije

ZAŠTITA POTROŠAČA - OBVEZE OBRTNIKA

ZAŠTITA POTROŠAČA - OBVEZE OBRTNIKA

KNJIGA PRIGOVORA, KNJIGA ŽALBE

Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/07 125/07, 75/09, 79/09, 89/09)

 

Prema ovom Zakonu, svi obrtnici definirani su kao trgovci koji djeluju na tržištu u okviru svoje poslovne djelatnosti. Nasuprot njima su potrošači, a to su sve fizičke osobe koje sklapaju poslove na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene poslovnoj djelatnosti.


Osnovne obveze svih obrtnika (trgovaca) su:

 1. prodati proizvod koji je izložen i ponuđen na prodaju, odnosno pružiti uslugu koja je predmet njegova poslovanja
  • odbiti prodati izloženi proizvod može samo ako se izlaganje ne smatra ponudom prema propisima obveznog prava
  • odbiti izvršiti uslugu može samo ako to proizlazi iz okolnosti slučaja ili običaja
 2. ispuniti sklopljeni ugovor
  • u slučaju materijalnih nedostataka proizvoda ili nedostatka izvršene usluge trgovac je dužan ili ukloniti nedostatak, ili predati drugi proizvod bez nedostataka, ili sniziti cijenu, ili vratiti naplaćeni iznos, ovisno o izboru potrošača
  • ugovor nastaje prihvatom ponude i ne mora uvijek biti pisani dokument
  • nedostatak se dokazuje vještačenjem, ako je to nužno, a tko snosi troškove ovisi o rezultatu
 3. u prodajnom prostoru (radionici) jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti prodajne uvjete
  • posebne uvjete za pojedine proizvode mora istaknuti na mjestu tih proizvoda
  • posebne uvjete za pojedine skupine potrošača (npr. za umirovljenike, studente, mladence i dr.) također treba jasno i vidljivo objaviti u radionici
 4. jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene proizvoda ili cjenik usluga
  • ovisno o vrsti proizvoda, moraju se istaknuti i cijene za jedinicu mjere proizvoda ili usluge
 5. za usluge popravka i održavanja proizvoda čija je vrijednost veća od 500,00 kuna mora ispostaviti ponudu i radni nalog koji sadrže:
  • opis radova
  • potreban materijal i dijelove
  • obavezni potpis trgovca i potrošača
  • jedan primjerak radnog naloga mora se predati potrošaču
  • u slučaju da se tijekom popravka pojavi potreba za dodatnim radovima, materijalom ili dijelovima koji cijenu povisuju za više od 10%, potrebno je prethodno pribaviti suglasnost potrošača u pisanom obliku (može i putem telefaksa ili elektroničke pošte)
 6. ambalaža mora biti neškodljiva za zdravlje i prilagođena proizvodu, te ne smije dovoditi u zabludu u pogledu mase i veličine proizvoda
  • po zahtjevu potrošača, trgovac je obvezan zadržati ambalažu
  • cijena usluge zamatanja, posebnog papira i ukrasa mora biti vidljivo, jasno i čitljivo istaknuta
  • vrećice i torbe sa logotipom, znakom, sloganom ili nazivom ne smiju se naplatiti
 7. izdati račun koji mora biti točan, neizbrisiv, jasan, vidljiv i čitljiv
  • cijene u računu moraju odgovarati istaknutim cijenama u radionici
  • račun mora sadržavati sve podatke prema poreznim propisima - prema Zakonu o PDV
  • gotovinski račun: broj i nadnevak izdavanja, naziv, adresa i porezni broj prodavatelja, oznaka mjesta isporuke, količina i uobičajeni naziv dobara ili usluga, ukupni iznos naknade i PDV-a po poreznim stopama
  • bezgotovinski račun: mjesto izdavanja, broj i nadnevak, naziv, adresa i porezni broj prodavatelja, naziv, adresa i porezni broj kupca, količina i uobičajeni naziv dobara ili usluga, nadnevak isporuke, iznos naknade razvrstan po poreznoj stopi, iznos PDV-a razvrstan po poreznoj stopi i zbrojni iznos naknade i poreza.
 8. obračunati i potrošaču isplatiti kamate na uplaćeni predujam, ako je prodaja proizvoda ili pružanje usluge uvjetovano plaćanjem predujma, a rok isporuke je dulji od jednog mjeseca
  • kamata se računa od dana primljenog predujma do dana isporuke
  • primjenjuje se kamatna stopa poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na tri mjeseca
 9. omogućiti potrošačima podnošenje pisanih prigovora i odgovoriti na njih najdulje u roku od 15 dana od zaprimanja
  • prigovori se mogu podnositi osobno u radionici, putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, kako to odredi trgovac
  • obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora mora se vidljivo istaknuti u radionici
  • trgovac - obrtnik je dužan voditi pisanu evidenciju prigovora i odgovora i čuvati je najmanje godinu dana od dana primitka prigovora
 10. Zabranjeno je ostavljanje oglasnih poruka i materija u poštanskim sandučićima ili na njima kao i na ili ispred kućnih vrata, na kojima je jasno napisana zabrana ostavljanja.
  Nadzor poštivanja obveza iz Zakona o zaštiti potrošača u poslovanju obrtnika provode nadležni inspektori Državnog inspektorata i pojedinih ministarstava, a za sve navedene obveze propisane su novčane kazne za obrtnike u rasponu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

 

Potrošaču koji smatra da su mu povrijeđena neka od njegovih prava, trgovac je dužan omogućiti podnošenje pisanog prigovora na način sukladno članku 8. Zakona o zaštiti potrošača.


Trgovac/obrtnik je dužan u prodajnom prostoru vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora primjerice pisanim podneskom predanim u prodavaonici ili dostavljenim u sjedište trgovca, elektroničkom poštom ili da se prigovori upisuju u Knjigu prigovora i sl.

 

Knjige žalbe dužne su voditi pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge u turizmu sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu.