Korisne informacije

Obaveza prijave u Registar onečišćivača okoliša

Početkom godine obrtnicima dospijeva obaveza prijave u Registar onečišćivača okoliša. Budući da se bliži rok za prijavu u Registar (za one koji to dosada nisu obavili) te dostavu obrazaca EHOS, upozoravamo da je Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (Narodne novine, broj 21/07) stupila na snagu 1. ožujka 2007. godine, a uizmjeni Zakona o zaštiti zraka NN 60/08 uvodi se kazna od 30.000 kn za sve fizičke i pravne osobe koje nisu obavile upis u REGVOC.

Ova Uredba odnosi se na obrtnike koji, između ostalih, obavljaju ove djelatnosti:

- »kemijsko čišćenje« znači svaki industrijski ili komercijalni proces u kojem se VOC-ovi rabe u postrojenju za čišćenje odjevnih predmeta, namještaja i sličnih potrošnih roba, s izuzetkom ručnog uklanjanja mrlja u tekstilnoj i industriji odjeće;

Donja granična vrijednost potrošnje otapala: 0 t/god.

- »impregnacija drvenih površina« znači svaki proces zaštite drveta zaštitnim sredstvima;

Donja granična vrijednost potrošnje otapala: 25 t/god

Svi obrtnici koji se bave navedenim djelatnostima obvezni su upisati se u REGVOC. To mogu učiniti na način da podatke upisane u obrazac koji je dio navedene uredbe pošalju na MINISTARSTVO ZAŠTTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA, Republike Austrije 14, 10000 Zagreb.

Napomena: Upis u ovaj Registar (REGVOC) obvezan je za sve koji koriste navedene tvari bez obzira na godišnju potrošnju.

Isto tako, obrtnici koji obavljaju djelatnost kemijskog čišćenja ili pri obavljanju drugih navedenih djelatnosti koriste onečišćujuće tvari navedene u Uredbi, obvezni su voditi i godišnju bilancu organskih otapala EHOS i predati je na slijedeću adresu: Agencija za zaštitu okoliša, Trg maršala Tita 8,10000 Zagreb, najkasnije do 31. ožujka 2011. Oni obrtnici koji koriste navedene tvari u količini manjoj od propisane obvezni su ispuniti obrazac EHOS samo prvi put.

Svi koji obavljaju djelatnost kemijskog čišćenja moraju pripaziti da se približavaju rokovi i za predaju još nekih obrazaca, vezanih uz upotrebu kemikalija te otpad. Radi se o slijedećim obrascima:

- Prema Zakonu o kemikalijama NN150/05, kemijski čistači moraju do 31. siječnja predati

Zbirni očevidnik o opasnim kemikalijama - obrazac br. 8. Predaje se Hrvatskom Zavodu  za toksikologiju , može i elektroničkom poštom na adresu  hzt@hzt.hr

- Prema Zakonu o otpadu NN 178/04, 111/06 te Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša NN 35/08 kemijski čistači moraju do 1. ožujka nadležnom županijskom državnom uredu - službi za zaštitu okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva predati obrazac PL-PPO -  Prijavni list za proizvođača/posjednika proizvodnog otpada, s tablicom PL- PPO 1, te obrasce PI-1 i PI-2.