Korisne informacije

Paušalno oporezivanje dohotka – rok za prijavu 15.01.

Podsjećamo sve obrtnike koji ispunjavaju propisane uvjete za paušalno oporezivanje i žele prijeći na taj način oporezivanja, da je rok za prijavu 15.01.

Za male obrte ovaj način plaćanja poreza na dohodak može biti povoljniji jer se plaćaju znatno manji doprinosi. Međutim, pri prijelazu sa redovnog na paušalno oporezivanje treba saldirati obveze obrta kao pri prestanku djelatnosti, pa svatko treba pojedinačno razmotriti koliko mu je povoljno prijeći na paušal.
Pravilnikom o paušalnom oporezivanju dohotka od obrta (NN 143/06) utvrđeni su uvjeti i postupci kod paušalnog oporezivanja.

Uvjeti za paušalno oporezivanje obrtničke djelatnosti su:
•    da obrtnik nije u sustavu PDV-a (da nije ostvario godišnji promet od 85.000 kn)
•    da se ne radi o zajedničkom obrtu
•    da nema izdvojenih pogona
•    da ne obavlja djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine (osim prodaje vlastitih proizvoda).

Ako obrtnik tijekom paušalnog oporezivanja prijavi novu djelatnost ugostiteljstva ili trgovine, prestaje mu pravo na paušalno oporezivanje pa mora početi voditi poslovne knjige, o čemu treba obavijestiti Poreznu upravu na obrascu RPO.

Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se u iznosu od 12.750,00 kn, što je i porezna osnovica za primjenu stopa poreza na dohodak (12%), te se obračunati porez uvećava za propisani prirez. Tako godišnji porez iznosi 1.530,00 kn + prirez (ovisno o općini).

U slučaju privremene obustave obavljanja obrta, paušalni porez na dohodak utvrđuje se razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti.
Godišnji paušalni porez na dohodak kao i rokove plaćanja utvrđuje rješenjem Porezna uprava. Obrtnik koji porez na dohodak plaća paušalno ne može po toj osnovi podnijeti poreznu prijavu.

Obrtnik paušalist od poslovnih knjiga propisanih poreznim propisima vodi samo Knjigu prometa (Obrazac KPR), u koju obavezno upisuje, pored iznosa naplaćenih u gotovini, i iznose naplaćene bezgotovinskim putem. Obrtnik paušalist mora i nadalje za svaku isporuku i obavljenu uslugu izdati račun propisanog sadržaja. Međutim, onaj obrtnik paušalist koji prodaje vlastite proizvode u maloprodaji (npr. na štandu), mora i nadalje voditi Knjigu popisa robe sa propisanom primkom, jer tu knjigu propisuje Zakon o trgovini a ne porezni propis.
Radi prelaska na paušalno oporezivanje Poreznoj upravi treba do kraja kalendarske godine (a najkasnije do 15.01.) predati pisani zahtjev i obrazac RPO (razlog upisa 2.5), te priložiti: Pregled primitaka i izdataka, pregled ukupnog iznosa tražbina (Evidencija o tražbinama i obvezama – Obrazac TO) za prethodnu godinu.

Važno je napomenuti da kod prijelaza sa redovnog oporezivanja na temelju poslovnih knjiga na paušalno oporezivanje obrtnik treba saldirati porezne obveze iz svojih knjiga na način propisan za prestanak djelatnosti (nenaplaćena potraživanja su primitak, neplaćena dugovanja su izdatak, tržišna vrijednost dugotrajne imovine, zaliha, repromaterijala i drugog je primitak, knjigovodstvena vrijednost dugotrajne imovine je izdatak, itd.).