Korisne informacije

Komorski doprinos

Na temelju članka 81. Zakona o obrtu (»Narodne novine« 143/13) i članka 24. Statuta Hrvatske obrtničke komore (»Narodne novine« broj 106/14), Skupština Hrvatske obrtničke komore na 3. sjednici održanoj 18. prosinca 2015., donijela je

Odluku o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta ( NN 141/2015 )                

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, osnovica te način i rokovi plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta.

Članak 2.

Obveznici plaćanja obveznog komorskog doprinosa su:

– obrtnici,

– trgovci pojedinci koji obavljaju obrt temeljem Zakona o obrtu,

– fizičke osobe, trgovačka društva i druge pravne osobe koje su se dobrovoljno učlanile u članstvo Hrvatske obrtničke komore temeljem Zakona o obrtu.


Članak 3.

Obveza plaćanja obveznog komorskog doprinosa za obrtnike nastaje danom upisa u Obrtni registar.

Obveza plaćanja obveznog komorskog doprinosa za trgovce pojedince nastaje danom upisa obrtnika u sudski registar.

Obveza plaćanja doprinosa za fizičke i pravne osobe koje su se dobrovoljno učlanile u Hrvatsku obrtničku komoru nastaje danom donošenja odluke o prijemu u članstvo.

Članak 4.

Obveza plaćanja obveznog komorskog doprinosa za obrtnike prestaje danom brisanja iz Obrtnog registra.

Obveza plaćanja obveznog komorskog doprinosa za trgovce pojedince prestaje danom brisanja iz sudskog registra.

Obveza plaćanja obveznog komorskog doprinosa za fizičke i pravne osobe iz članka 3. stavka 3. ove Odluke prestaje danom koji se utvrđuje odlukom nadležnog tijela Hrvatske obrtničke komore.


Članak 5.

Odredbe članaka 3. i 4. ove Odluke odgovarajuće se primjenjuju na slučajeve sezonskog obavljanja obrta kao i kod privremene obustave obavljanja obrta.

Članak 6.

Obvezni komorski doprinos za jedinstveni sustav organiziranosti obrta mjesečno iznosi 2% osnovnog osobnog odbitka iz dohotka, sukladno Zakonu o porezu na dohodak.

Raspodjela prihoda iz obveznog komorskog doprinosa za udruženja obrtnika, područne obrtničke komore i Hrvatsku obrtničku komoru utvrđuje se u sljedećim omjerima:

– Udruženjima obrtnika 52,27% od ukupnog doprinosa,

– Područnim obrtničkim komorama 25% od ukupnog doprinosa,

– Hrvatskoj obrtničkoj komori 22,73% od ukupnog doprinosa.

Članak 7.

U pogledu zastare primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

Članak 8.

Obvezni komorski doprinos obveznici uplaćuju u rokovima dospijeća prema sljedećem rasporedu:

Raspodjela mjesečnog paušalnog doprinosa – iznosi u kn

    Naziv

udruženja

za udruženje obrtnika

za
Obrtničku komoru
Zadarske
županije

za
Hrvatsku 
obrtničku
komoru

 
UKUPNO

   
Uplata na žiro-račun IBAN

 

Rokovi dospjeća:

 

I.tromj. 28.02.

 

II.tromj. 31.05.


 III.tromj. 31.08.


IV.tromj. 30.11. 


 UO LABIN

 
  39,73


19,00

 
17,27

 

76,00


 

HR9410010051722252363


Svrha doznake: Komorski doprinos u paušalnom iznosu
Poziv na broj odobrenja: HR 67   OIB

Izvor: Izvadak iz Odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2016. (NN 141/2015)
         Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini ( str.91. NN 12/2015)