Korisne informacije

Upravni ugovor

Zakonom o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona objavljenima u Narodnim novinama  26/15,  uveden je, (odredbe članka 91.b., 91.c. i 91.d.)  institut upravnog ugovora.

 

Porezno tijelo i porezni obveznik mogu radi namirenja dospjelog poreznog duga sklopiti upravni ugovor.

Upravnim ugovorom omogućava se poreznim obveznicima namirenje poreznog duga (u cijelosti ili djelomično)  plaćanjem  iznosa glavnice i kamata najdulje u 24 mjesečna anuiteta uz obračun pripadajuće zakonske zatezne kamate od 12 % na iznos reprogramirane glavnice duga. 

 

Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora, sa propisanim sadržajem, podnosi porezni obveznik, nadležnoj ispostavi Porezne uprave

 

Poreznim obveznikom smatra se:

·         fizička ili pravna osoba koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi

·         fizička osoba koja je prestala obavljati djelatnost, a čiji dug je nastao za vrijeme obavljanja te djelatnosti,

·         fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak od imovine, a iznajmljivanje obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih procjenjivih koristi

·         fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost poljoprivrede i ribarstva ili je obvezno osigurana osoba koja obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje, a upisana je u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u svojstvu nositelja ili člana tog gospodarstva.

 

Upravni ugovor ne može se sklopiti s poreznim obveznikom čiji je račun blokiran od strane drugih vjerovnika i/ili protiv kojega se provodi postupak utvrđivanja zlouporabe prava u porezno – dužničkom odnosu, ili za  porezni dug koji je već bio predmetom raskinutog upravnog ugovora, za dug za koji je već sklopljen upravni ugovor ili za dug koji je obuhvaćen reprogramom.

 

Po zaprimanju prijedloga za sklapanje upravnog ugovora nadležna ispostava Porezne uprave dužna je pozvati poreznog obveznika radi usuglašavanja o podnesenom Prijedlogu i usklađivanja poreznog duga za koji se predlaže sklapanje upravnog ugovora. Nakon usklađenja poreznog duga sastavlja se Potvrda o stanju poreznog duga koju pečatom ovjeravaju i potpisuju ovlašteni djelatnik nadležne ispostave i porezni obveznik.

 

Podneseni Prijedlog, Potvrda o stanju duga, očitovanje nadležne ispostave i očitovanje nadležnog Područnog ureda dostavlja se na razmatranje Savjetodavnom vijeću nadležnog Područnog ureda odnosno Središnjeg ureda Porezne uprave, ovisno o visini poreznog duga za koji se predlaže sklapanje upravnog ugovora.

 

Na temelju dostavljene dokumentacije Savjetodavno vijeće odlučuje o ispunjenju zakonom propisanih uvjeta i osnovanosti podnesenog prijedloga.

O sklapanju upravnog ugovora, a na temelju prijedloga Savjetodavnog vijeća, odlučuje čelnik poreznog tijela (pomoćnik ministra, ravnatelj Porezne uprave odnosno pročelnik nadležnog Područnog ureda).

O donesenoj odluci, porezno tijelo obavijestiti će poreznog obveznika.

 

Upravni ugovor sklapa se u pisanom obliku

 

Sklapanjem upravnog ugovora ovrha će se obustaviti samo za iznos poreznog duga obuhvaćenog upravnim ugovorom

Za vrijeme trajanja upravnog ugovora zastara ne teče.

Sklopljeni upravni ugovor ima učinak izvršnog rješenja donesenog u poreznom postupku.

Obrazac prijedloga za sklapanje upravnog ugovora (posebno za pravne, fizičke osobe i građane) dostupan je na web stranici www.porezna-uprava.hr ili u ispostavama Porezne uprave.