Korisne informacije

Novosti u poreznom postupku

Poštovani,

Pravilnikom o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi Narodne novine 78/15., detaljnije su propisane mogućnosti i uvjeti za navedeno.

U privitku vam dostavljamo kratku informaciju o tome.

Pri tom ističemo:

 

1.       Obvezujuća mišljenja

Se plaćaju (najmanje 5.000,00 kn)

Dobivaju se u roku od 60 dana (iznimno i dužem)

Primjenjuju se  za specifične slučajeve i  samo za buduće namjeravane transakcije

Ne objavljuju se i ne mogu se koristiti od drugih

Osobi koja ga ishodi osiguravaju da pri poreznom nadzoru nema nedoumica.

 

2.       Ispravak prijave

Novost je samo pravo Porezne uprave da može, u slučajevima u kojima to ocijeni potrebnim, do isteka roka zastare, pozvati poreznog obveznika da ispravi prijavu u ostavljenom roku koji ne može biti dulji od 30 dana od zaprimljenog poziva (ili mu slijedi nadzor).

 

3.       Statistička izvješća

Obveznici poreza na dodanu vrijednost koji imaju   u svojim poslovnim knjigama evidentirana  dospjela, a nenaplaćena postali su obveznici sastavljanja  novih statističkih izvješća na Obrascu OPZ-STAT-1, četiri puta godišnje. Rok za predaju prvog izvješća Poreznoj upravi je 20. veljače 2016. godine, sa stanjem na dan 31. prosinca 2015.godine.

 

4.       Porezna nagodba

Mogućnost sklapanja porezne nagodbe otvorena je za sve porezne obveznike kod kojih su,  pokrenuti postupci nadzora s novoutvrđenim poreznim obvezama, osim ako  postoji sumnja na počinjenje kaznenog djela.

Sklapanjem porezne nagodbe omogućuje se smanjenje novoutvrđene obveze, smanjenje obračunate zatezne kamate i izbjegavanje prekršajnog postupka no porezni obveznik  se odriče prava na podnošenje pravnih lijekova u postupku po tom nadzoru.

Obrazac OPZ-STAT-1

Porezna nagodba

Obvezujuće mišljenje

Ispravak porezne prijave