Korisne informacije

Graditeljstvo - ukidanje licenci

Donošenjem novog Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) i Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15) pitanje stručnosti obavljanja građevinskih radova, kao i samog projektiranja, nadzora građenja i vođenja građenja ili vođenja radova u graditeljstvu, regulirano je na nov način.

Zakoni su stupili na snagu s 26.07.2015. godine.

Nove odredbe koje se odnose na izvođače građevinskih radova:

Licenciranje izvođača u graditeljstvu je ukinuto. Licence koje su trenutno važeće vrijede do njihova isteka.

Graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za te poslove, ali izvođač mora imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova. Kao odgovornu osobu za vođenje građenja, odnosno vođenje radova, izvođač imenuje glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta i/ili voditelja radova.

Ovlašteni voditelji građenja i/ili radova moraju ispunjavati uvjete u pogledu:

  • struke (zanimanja),
  • razine obrazovanja,
  • položen stručni ispit, i
  • biti upisan u odgovarajući imenik odgovarajuće strukovne komore (Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska komora inženjera strojarstva ili Hrvatska komora inženjera elektrotehnike).

Uvjet struke / zanimanja i razine obrazovanja uvjet je i za upis u imenik voditelja građenja ili voditelja radova u Komori.

Za glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta i/ili voditelja radova može se u okviru zadaća njegove struke imenovati fizička osoba arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke koja ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru. Za voditelja radova može se imenovati i fizička osoba koja je stekla akademski naziv magistar inženjer neke druge odgovarajuće struke ako je nastavni program prema kojem je završila studij primjeren obavljanju poslova vođenja tih radova.

Uvjeti za upis u Komoru - u imenik ovlaštenih voditelja građenja:

Pravo na upis u imenik ovlaštenih voditelja građenja Komore ima fizička osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

1.uvjet stručne spreme

  • da je završila odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv magistar inženjer, ili da je završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij i stekla stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci (VSS + 3 godine radnog iskustva),    ili
  • da je završila studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer ili akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje četiri godine radnog iskustva u struci (VŠS  + 4 godine radnog iskustva),      ili
  • da je završila studij i stekla stručni naziv pristupnik inženjer odgovarajuće struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci (stručni studij kraći od 3 godine + 5 godina radnog iskustva)

2. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stručnog ispita.

Ovlašteni voditelj radova može, u okviru zadaća svoje struke, voditi izvođenje građevinskih i drugih radova: pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih, završnih te ugradnju građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja.

Uvjeti za upis u Komoru - u imenik ovlaštenih voditelja radova:

Pravo na upis u imenik ovlaštenih voditelja radova Komore ima fizička osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

1. uvjet stručne spreme

  • da je završila odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv magistar inženjer, ili da je uspješno završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje dvije godine radnog iskustva u struci (VSS + 2 godine radnog iskustva),   ili
  • da je završila studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer ili akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci (VŠS  + 3 godine radnog iskustva),    ili
  • da je završila studij i stekla stručni naziv pristupnik inženjer odgovarajuće struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje četiri godine radnog iskustva u struci (stručni studij kraći od 3 godine + 4 godina radnog iskustva)

2. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stručnog ispita.

Za voditelja manje složenih radova može se imenovati osoba koja je završila srednju školu po programu za tehničara odgovarajuće struke i ima najmanje deset godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit.

Uvjeti za upis u Komoru - u evidenciju voditelja radova – tehničara odgovarajuće struke:

Pravo na upis imaju voditelji radova – tehničari odgovarajuće struke koji te poslove obavljaju u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornoga uređenja i gradnje.

Stručne ispite provodi, kao i do sada, Ministarstvo graditeljstva (http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=28137)

Nakon položenog stručnog ispita ovlašteni voditelji građenja i ovlašteni voditelji radova nastavljaju stručnousavršavanje koje obuhvaća različite oblike usavršavanja stjecanjem i unapređivanjem stručnog znanja.

Stručno usavršavanje provode komore te strukovne organizacije, sveučilišta, veleučilišta i druge pravne osobe. Komora vodi evidencije stručnog usavršavanja svojih članova i izdaje potvrde, odnosno certifikate o završenom stručnom usavršavanju i osposobljavanju. Program, uvjete i način provođenja te praćenja stručnog usavršavanja svojih članova Komora propisuje općim aktom, koji se donosi uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Navedenim zakonima regulirani su uvjeti i za druge stručne poslove u prostornom uređenju i gradnji (projektiranje, nadzor građenja, vođenje projekta gradnje…).

Vezano za problem zapošljavanja inženjera kao voditelja građenja i /ili radova, te utvrđivanja koji su to manje složeni poslovi za koje je moguće imati voditelja radova tehničara (jer dosadašnji pravilnici prestaju važiti), Hrvatska obrtnička komora je poslala dopis Ministarstvu graditeljstva, te se čeka njihovo tumačenje.

U prilogu su:

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15)

Dopis HOK-a Ministarstvu