Korisne informacije

Novosti vezane za odjavu i kontrolu RTV prijamnika

Visoki upravni sud RH pokrenuo je 2013.godine po službenoj dužnosti postupak ocjene zakonitosti općeg akta  (po „obavijesti" Josipa Kudića iz Labina), te  je presudio da je komplicirani postupak odjave RTV prijamnika te predviđena mogućnost svakodobne kontrole RTV prijamnika, u nesuglasju sa zakonom. Presudama objavljenim u Narodnim novinama 87/15  ukinuti su  dijelovi   Odluka Uprave Hrvatske radio televizije.

Od 07.kolovoza 2015.godine televizijski prijamnik se odjavljuje putem zahtjeva koji više nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika    te  se ne treba  ovlaštenoj osobi HRT-a omogućiti uvid u  vlasništvo prijamnika, datum nabave i njegovo korištenje nakon odjave.

Tekst presuda glasi:

I. Ukidaju se u članku 3. dijelovi točke 3.3. Odluke o načinu odjave prijamnika od 24. siječnja 2012. kako slijedi: Potpis Obveznika plaćanja mjesečne pristojbe, odnosno, potpis punomoćnika Obveznika plaćanja mjesečne pristojbe koji nije odvjetnik na zahtjevu mora biti javnobilježnički ovjeren. Potpis odvjetnika punomoćnika nije potrebno ovjeravati. Ako se zahtjev podnosi putem punomoćnika, neovisno je li punomoćnik odvjetnik ili nije, zahtjevu je potrebno priložiti valjano izdanu punomoć na kojoj se potpis Obveznika plaćanja mjesečne pristojbe mora ovjeriti putem javnog bilježnika.

II. Ukida se u članku 3. točka 3.4. Odluke o načinu odjave prijamnika od 24. siječnja 2012. koja glasi: Zahtjev za odjavu Prijamnika podnosi se isključivo na službenom obrascu HRT-a koji je priložen Odluci i čini njen sastavni dio. Izjava ovjerena kod javnog bilježnika koja je sadržana u Zahtjevu za odjavu prijamnika sadrži izjavu Obveznika plaćanja mjesečne pristojbe: (I) da izjavu daje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, (II) da više nema u vlasništvu i/ili posjedu Prijamnik, (III) da dopušta ovlaštenoj osobi HRT-a svakodobno provođenje kontrole posjeda Prijamnika, (IV)) je upoznat s činjenicom da ga je u slučaju odbijanja, odnosno, onemogućavanja HRT-a u provođenju kontrole posjeda Prijamnika HRT ovlašten ponovno prijaviti za plaćanje mjesečne pristojbe.

I. Ukida se u članku 4. točka 4.6. Odluke o načinu kontrole plaćanja mjesečne pristojbe od 24. siječnja 2012. koja glasi: Obveznik plaćanja mjesečne pristojbe, neovisno o tome je li ili nije evidentiran kao obveznik, dužan je na svakodobni bilo pisani bilo usmeni zahtjev ovlaštene osobe HRT-a omogućiti ovlaštenoj osobi HRT-a uvid u činjenicu vlasništva, odnosno, posjeda svih Prijamnika koje posjeduje, te je u slučaju vlasništva, odnosno, posjeda Prijamnika dužan predočiti dokaz o datumu nabave Prijamnika, odnosno, datumu registracije motornog vozila koji ima ugrađen Prijamnik.

II. Ukida se u članku 4. točka 4.7. Odluke o načinu kontrole plaćanja mjesečne pristojbe od 24. siječnja 2012. koja glasi: Obveznik plaćanja mjesečne pristojbe, neovisno je li ili nije evidentiran kao obveznik, dužan je na svakodobni bilo pisani bilo usmeni zahtjev ovlaštene osobe HRT-a omogućiti ovlaštenoj osobi HRT-a uvid u činjenicu korištenja odjavljenog Prijamnika.