Korisne informacije

Potrebna dokumentacija kod nadzora SANITARNE INSPEKCIJE

Kako bi izbjegli eventualne kazne sanitarne inspekcije, u nastavku slijedi popis dokumentacije koju morate imati prilikom pregleda u objektu.

Isto tako pripazite na obvezu vođenja evidencijskih listova po HACCP-u. Više o tome naweb stranici: http://www.hok.hr/cehovi/haccp_ugostiteljstvo za ugostitelje i slastičare i http://www.hok.hr/cehovi/haccp_trgovina za trgovce.

NADZOR SANITARNE INSPEKCIJE – obavezna dokumentacija

 

 

1.      RJEŠENJE O MINIMALNO TEHNIČKIM UVJETIMA

2.      OBRTNICA ILI PRESLIKA O UPISU U REGISTAR TRGOVAČKOG SUDA

3.      RJEŠENJE O UPISU OBJEKTA U UPISNIK ODOBRENIH I REGISTRIRANIH OBJEKATA PRI MINISTARSTVU ZDRAVLJA - sukladno čl. 9. Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu („Narodne novine“, br. 81/13)

4.      SANITARNE ISKAZNICE ZA SVE DJELATNIKE  - sukladno čl. 28. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, br. 79/07, 113/08 i  43/09)

5.      POTVRDE O STJECANJU znanjaozdravstvenojispravnostihraneiosobnojhigijeni–  HIGIJENSKI MINIMUMZA SVE DJELATNIKE - sukladno čl. 37. st.1 Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, br. 79/07, 113/08 i  43/09)

6.      ugovor sa ovlaštenom pravnom osobom o kontroli mikrobiološke čistoće, nalazi o ispitivanju MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE I UZORAKA HRANE -  sukladno čl. 39a. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, br. 79/07, 113/08 i  43/09)

7.      IZVRŠITI ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće - sukladno čl. 5. točka 1. Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, br. 125/13)

8.      UGOVOR SA OVLAŠTENOM TVRTKOM ZA PROVEDBU MJERA OBVEZATNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJEPLAN PROVEDBE DDD MJERA, TLOCRT POSTAVLJENIH MAMACA,  POTVRDE O PROVEDENIM MJERAMA, MONITORING LISTE-sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, br. 79/07, 113/08 i  43/09)

9.      haccp plan – evidencije PO STUPNJU RIZIKA ZA OBJEKT sukladno čl. 7. Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu („Narodnenovine”, br. 81/13) i čl. 5. UREDBE (EZ) 852/2004 o higijeni hrane

10.  plan čišćenja – evidencije, Sigurnosno tehnički listovi za kemijska sredstva - sukladno čl. 5. Zakona o kemikalijama („Narodne novine”, br.18/13)

11.   imenovati voditelja objekta kada u momentu pregleda nema vlasnika obrta ili odgovorne osobe trgovačkog društva

 

Uz navedeno u objektu je potrebno osigurati preduvjete sukladno prilogu ii. uredbe 852/2004 (EZ) O HIGIJENI HRANE