Korisne informacije

NATJEČAJ TRAJNA OBUSTAVA RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI NN 154

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. »Trajna obustava ribolovne aktivnosti« (Narodne novine broj 151/2014), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 1.1. »TRAJNA OBUSTAVA RIBOLOVNE AKTIVNOSTI«.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 154/14. od 24.12.2014. Predmet natječaja je dodjela naknada sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. »Trajna obustava ribolovne aktivnosti«.

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

Prihvatljivi korisnici su fizičke ili pravne osobe sukladno uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

Potpora podrazumijeva dodjelu naknade koja obuhvaća namjenska bespovratna novčana sredstva za trajnu obustavu ribolovne aktivnosti sukladno Pravilniku i ovom natječaju.

Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu.

Potpora se dodjeljuje jednokratno, a nakon uništavanja ili prenamjene.

U slučaju prenamjene, iznos potpore umanjuje se primjenom koeficijenta umanjenja koji iznosi 0,7 sukladno Odluci Odbora za praćenje provedbe Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007.-2013. (klasa: 324-01/14-01/72, urbroj: 538-13/1081-14-34 od 22. prosinca 2014. godine).

Kao preduvjet za sudjelovanje u natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav. Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupan je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (http://www.apprrr.hr/).

Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za potporu nalaze se u Pravilniku, a postupak podnošenja putem AGRONET-a pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog fonda za ribarstvo mjera 1.1. »Trajna obustava ribolovne aktivnosti«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (http://www.apprrr.hr/).

Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za isplatu, postupak obrade i donošenje odluka nalaze se u člancima 18. - 20. Pravilnika.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. siječnja 2015.

Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 4. stavak 5. ovoga natječaja počinje teći od 15. siječnja 2015. i traje do 2. ožujka 2015.

Potvrda o podnošenju Zahtjeva za potporu s pripadajućom dokumentacijom u fizičkom obliku, dostavlja se osobno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom najkasnije do roka navedenog u stavku 2. ove točke natječaja, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s precizno naznačenim datumom i vremenom odašiljanja (dan, sat, minuta, sekunda), s naznakom: »Natječaj za trajnu obustavu ribolovne aktivnosti, zahtjev za potporu«. Pošiljku je potrebno dostaviti na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

Potvrda o podnošenju Zahtjeva za isplatu s pripadajućom dokumentacijom u fizičkom obliku, dostavlja se osobno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom najkasnije do 30. rujna 2015., u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s precizno naznačenim datumom i vremenom odašiljanja (dan, sat, minuta, sekunda), s naznakom: »Natječaj za trajnu obustavu ribolovne aktivnosti, zahtjev za isplatu«. Pošiljku je potrebno dostaviti na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

Važno je napomenuti da će podršku ribarima, a vezano uz cjelokupni proces prijave i dostave dokumentacije pružati djelatnici Uprave ribarstva, čime im se nastoji maksimalno olakšati i pomoći (http://www.mps.hr/default.aspx?id=13118)