Korisne informacije

OD 13. PROSINCA 2014. NOVO OZNAČAVANJE PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE

Uredbom (EU) br. 1379/2013 EU Parlamenta i vijeća 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000, donosimo izmjene u području obveznog informiranja potrošača koje stupaju na snagu 13. prosinca 2014. godine.

U poglavlju Informiranje potrošača, člankom 35 navedeni su obvezni podaci ounačavanja proizvoda ribarstva i akvakulture koji se stavljaju na tržište u Uniji, bez obzira na njihovo porijeklo ili metodu stavljanja na tržište, koji se mogu prodavati krajnjem potrošaču ili dobavljaču na veliko samo samo ako je odgovarajućim oznakama naznačeno:

a)    trgovački naziv vrste i njezin znanstveni naziv;

b)   način proizvodnje, osobito sljedećim riječima  "ulovljeno..." ili "ulovljeno u slatkoj vodi..." ili "uzgojeno...";

c)    područje gdje je proizvod ulovljen ili uzgojen te kategorija ribolovnog alata korištenog u ribolovu, kako je utvrđeno u prvom stupcu Priloga III.

d)   je li proizvod bio odmrznut;

e)   datum minimalne trajnosti prema potrebi.

 Zahtjev iz točke (d) ne primjenjuje se na:

- sastojke prisutne u konačnom proizvodu;

- hranu za koju je zamrzavanje nužan tehnološki korak u proizvodnom procesu;

- proizvode ribarstva i akvakulture koji su prethodno zamrznuti zbog sigurnosti za - zdravlje, sukladno Prilogu III., odjeljku VIII. Uredbe (EZ) br. 853/2004;

- proizvode ribarstva i akvakulture koji su odmrznuti prije procesa dimljenja, soljenja, kuhanja, ukiseljavanja, sušenja ili kombinacije bilo kojih od ovih procesa.

 Za nepretpakirane proizvode ribarstva i akvakulture, obvezni podaci navedeni u osiguravaju se za maloprodaju putem komercijalnih informacija poput reklamnih panoa ili plakata.

Kada se miješani proizvod koji se nudi na prodaju krajnjem potrošaču ili dobavljaču na veliko sastoji od iste vrste dobivene različitim metodama proizvodnje, navodi se metoda za svaku pojedinu šaržu. Kada se miješani proizvod koji se nudi na prodaju krajnjem potrošaču ili dobavljaču na veliko sastoji od iste vrste ali je dobiven iz ulova sa različitih ribolovnih područja ili uzgoja u različitim zemljama, navodi se barem područje najvećeg ulova i naznačuje da proizvodi potječu s različitih ribolovnih područja ili različitih područja uzgoja. 

Proizvodi ribarstva i akvakulture i njihova pakiranja označena ili etiketirana prije 13. prosinca 2014. i koji nisu u skladu s ovim člankom mogu se prodavati do iscrpljivanja zaliha.

Trgovački naziv

Države članice sastavljaju i objavljuju popis trgovačkih naziva prihvaćenih na njihovom području uz njihove znanstvene nazive. Na popisu će biti navedeni:

(a) znanstveni naziv svake vrste u skladu s informacijskim sustavom FishBase ili u skladu s bazom podataka ASFIS Organizacije Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu (FAO);

(b) trgovački naziv:

i. naziv vrste na službenom jeziku ili jezicima dotične države članice;

ii. prema potrebi, bilo koje drugo ime ili imena prihvaćena ili dopuštena lokalno ili regionalno.

Sve vrste ribe u slučaju kada su sastojak druge hrane mogu biti označene kao „riba", pod uvjetom da se ime i prezentacija takve hrane ne odnosi na pojedine vrste.

3. Komisija odmah mora biti obaviještena o svim promjenama popisa trgovačkih naziva koje su prihvatile države članice, a Komisija će o tome obavijestiti druge države članice.

Naznaka ribolovnog područja ili područja proizvodnje

1.         Naznaka ribolovnog područja ili područja proizvodnje sadrži sljedeće:

(a)       u slučaju proizvoda ribarstva ulovljenih na moru, napisano ime potpodručja ili divizije navedenog u bazi podataka ribo-lovnih područja FAO-akao i ime takvog područja napisano na razumljiv način za potrošača ili priložena karta ili piktogram na kojima je prikazano to područje, ili odstupajući od ovog zahtjeva za proizvode ribarstva ulovljenie u vodama koje nisu sjeveroistočni Atlantik (27. ribolovno područje FAO-a) niti Sredozemno ili Crno more (37. ribolovno područje FAO-a) naznaka imena ribolovnog područja FAO-a;

(b)       u slučaju proizvoda ribarstva ulovljenih u slatkoj vodi, upućivanje na vodenu površinu porijekla u državi članici ili trećoj zemlji porijekla proizvoda;

(c)       U slučaju proizvoda akvakulture, referenca na državu članicu ili treću zemlju u kojoj je proizvod dostigao više od polovice svoje krajnje težine ili je ondje bio više od polovice razdoblja uzgoja ili, u slučaju školjkaša, da je ondje prošao zadnju fazu uzgoja ili rasta od barem šest mjeseci.

2.         Osim podataka iz stavka 1., subjekti mogu preciznije naznačiti ribolovno područje ili područje proizvodnje.

Izvor: HOK.hr