Korisne informacije

RIBARI - PRODAJA POVLASTICA

Obavještavamo Vas da je ministar poljoprivrede donošenjem  Pravilnika o prodaji povlastica za ribolov u državnom vlasništvu i registru povlastica za ribolov u državnom vlasništvu, koji je objavljen u Narodnim novinama 116/14 otvorio mogućnost prodaje povlastica za ribolov koje su u državnom vlasništvu.

Državnim povlasticama smatraju se:

– povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru koje su prestale važiti jer je utvrđeno da ovlaštenik povlastice za ribolov više ne udovoljava uvjetima za izdavanje povlastice  kao i povlastice za koji nije predan zahtjev za izdavanje nove povlastice do 30. lipnja 2012 godine,

– povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru koje ovlaštenik povlastice za ribolov  nije preuzeo pohranjenu povlasticu za ribolov od Ministarstva u roku na koji je pohranjena,  odnosno ako  ovlaštenik povlastice za ribolov nije pohranio povlasticu za ribolov sukladno članku 15. ovoga Zakona

– povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru koje su prestale važiti na zahtjev ovlaštenika povlastice za ribolov, a nisu predmet prodaje zajedno s plovilom na koje je izdana povlastica, nije podnesen zahtjev za izdavanje povlastice za gospodarski ribolov na drugo plovilo istoga vlasnika ili zahtjev za izdavanje povlastice za mali obalni ribolov ili nije poslana obavijest o namjeri prijenosa povlastice u cijelosti putem javnog poziva.

Iznimno smatraju se važećim i povlastice za koje je prethodni vlasnik propustio podnijeti zahtjev za brisanje stare i izdavanje nove povlastice do 30. lipnja 2012. godine, ukoliko je plovilo s povlasticom prodano novom vlasniku do 1. srpnja 2014. godine, što se dokazuje kupoprodajnim ugovorom ovjerenim kod javnog bilježnika.

 

Za kupnju državnih povlastica očekujemo da ministar  svojom Odlukom odredi koje državne povlastice će biti ponuđene na prodaju i objavi javni natječaj za prodaju istih.

U Odluci o objavi Javnog natječaja za prodaju državnih povlastica  biti će navedeno koje se državne povlastice nude na prodaju i ribolovna prava koje kupac može ostvariti kupnjom, a koja se odnose na ribolovne alate, ribolovne zone i karakteristike plovila na koje se povlastica može izdati i najmanji traženi iznos za svaku pojedinu povlasticu.

Ukoliko više ponuditelja istakne u svojoj ponudi jednak najviši ponuđeni iznos, pri odabiru se primjenjuju dodatni kriteriji, te bodovi na način:

– ako je ovlaštenik povlastice koji će obavljati gospodarski ribolov na moru obavljao djelatnost gospodarskog ribolova na moru u razdoblju od zadnje tri godine i ima minimalno 30 ribolovnih dana godišnje – dodjeljuje se 15 bodova

– ako je plovilo za koje se ponuditelj javlja na javni natječaj već upisano je u Registar flote – dodjeljuje se 15 bodova

– ako je sjedište pravne osobe ili obrta ovlaštenika povlastice na otocima I. skupine – dodjeljuje se 10 bodova

– ako je sjedište pravne osobe ili obrta ovlaštenika povlastice na otocima II. skupine – dodjeljuje se 5 bodova.

Osobe koji se javljaju na taj javni natječaj osim ispunjavanja uvjeta za kupnju državnih povlastica propisanih u članku 17. stavak 3. Zakona o morskom ribarstvu, kod podnošenja prijave moraju imati u vlasništvu plovilo koje je upisano u Registar ribarske flote ili plovilo koje zadovoljava uvjete propisane člankom 4. stavkom 2. ovog Pravilnika.

Na javni natječaj se ne mogu javiti vlasnici plovila ili ovlaštenici povlastice koji imaju izrečenu mjeru trajne zabrane obavljanja gospodarskog ribolova.

 

Prijenos državne povlastice ovog članka izvršit će se brisanjem te povlastice iz Registra povlastica za ribolov u državnom vlasništvu i izdavanjem povlastice za ribolov na novog vlasnika s pravima na iste ribolovne alate i ribolovne zone iz državne povlastice, koja će se upisati u Registar povlastica za ribolov.

Prijenos kupljene državne povlastice  na drugo plovilo može se izvršiti isključivo na plovilo iste ili manje veličine u GT i iste ili manje snage porivnog stroja u kW.

 

…………………………………….

Izvod iz Zakona o morskom ribarstvu NN  81/2013 i 14/2014

Pohranjivanje povlastica za ribolov

Članak 15.

(1) Povlasticu za ribolov ovlaštenik povlastice mora pohraniti u Ministarstvu:

– ako se plovilom na koje je izdana povlastica nije obavljao gospodarski ribolov dulje od 6 mjeseci ili su dostavljani očevidnici bez ulova,

– u slučaju kada se plovilo namjerava koristiti u druge svrhe, a ne u svrhu obavljanja gospodarskog ribolova,

– ako se utvrdi da ovlaštenik povlastice za ribolov kojem je izdana povlastica za ribolov nema plovilo, alate i opremu za ribolov,

– u slučaju da vlasnik plovila proda plovilo, a ovlaštenik povlastice povlasticu za ribolov želi zadržati radi prebacivanja prava iz povlastice za ribolov na novo plovilo,

– u slučaju prestanka pravne ili poslovne sposobnosti ovlaštenika povlastice za ribolov, ako u povlasticu za ribolov nije upisan drugi ovlaštenik.

(2) Povlastica za ribolov se mora pohraniti u roku od 30 dana od dana nastanka okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Povlastica za ribolov može biti pohranjena u Ministarstvu na rok od najviše dvije godine.

(4) Ministarstvo vodi Upisnik pohranjenih povlastica za ribolov u elektroničkom obliku.

(5) Način vođenja i sadržaj Upisnika pohranjenih povlastica za ribolov propisat će ministar pravilnikom.

PRAVILNIK