Korisne informacije

MTU trgovine

U Narodnim novinama 108/14 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica koji stupa na snagu 19.rujna 2014.godine. Izmjenama se propisuje slijedeće:

 • izuzetak od odredbe da skladište za čuvanje hrane i hrane za životinje mora biti funkcionalno povezano s prodajnim prostorom je kod trgovca koji ima više prodajnih prostora na različitim lokacijama a radi se o specijaliziranim prodavaonicama neprehrambenim proizvodima -tada nije nužno imati skladište za svaki prodajni objekt, već više prodajnih objekata istog trgovca može koristiti zajedničko skladište iz kojeg se opskrbljuju prodajni objekti na različitim lokacijama.
 • sanitarije, prostor ili mjesto za čuvanje pomagala za čišćenje prostorija mogu se nalaziti pokraj prodavaonice ili u njezinoj neposrednoj blizini. Pod neposrednom blizinom podrazumijeva se udaljenost od najviše 100 metara i to samo kada se radi o prodavaonicama neprehrambenim proizvodima. Kod prodavaonica s hranom, sanitarije i prostor ili mjesto za čuvanje pomagala za čišćenje moraju biti povezani s prodavaonicom.
 • omogućeno je da se putem prodajnih automata, osim pretpakirane hrane, može prodavati nepretpakirana hrana (npr. kada obiteljska poljoprivredna gospodarstva svoje proizvode prodaju putem mljekomata, uljemata, jajomata i sl., a isti proizvod nije u originalnom pakiranju), ukoliko je udovoljeno svim uvjetima stavljanja hrane i hrane za životinje na tržište sukladno posebnim propisima.
 • posebna novina ovoga Pravilnika odnosi se na definiranje i propisivanje minimalno tehničkih uvjeta za prodaju na daljinu:

PRODAJA NA DALJINU

Članak 39.a

(1) Prodajom na daljinu u smislu odredbi ovoga Pravilnika, kao posebnog oblika trgovine izvan prodavaonice, podrazumijeva se prodaja putem sredstva komunikacije na daljinu za obavljanje djelatnosti trgovine, prodaje robe i usluga što podrazumijeva nuđenje usluga kao i ostali oblici individualizirane prodaje robe i usluga kupcu (prodaja putem kataloga, TV prodaja, prodaja putem pošte, prodaja putem interneta i sl.).

(2) Usluge prodaje putem interneta iz stavka 1. ovoga članka su usluge koje se uz naknadu pružaju elektroničkim putem na osobni zahtjev korisnika. Ponuda i prihvat te druga očitovanja volje poduzeta elektroničkim putem, primljena su kada im korisnik, odnosno kupac, može pristupiti.

(3) Za pokretanje obavljanja djelatnosti prodaje putem interneta iz stavka 1. ovoga članka, potrebno je registrirati trgovačko društvo ili obrt koje se u registru djelatnosti upisuje pod nazivom – usluge informacijskog društva. Navedeno se ne odnosi na osobe iz članka 5. Zakona o trgovini, odnosno nositelja i/ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) koji djelatnost trgovine obavlja temeljem upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

(4) Sukladno odredbi članka 6. Zakona o elektroničkoj trgovini, davatelj usluga informacijskog društva, odnosno trgovac, mora u obliku i na način koji je neposredno i stalno dostupan korisnicima/kupcima kao i nadležnim tijelima državne uprave Republike Hrvatske pružiti sljedeće informacije:

 • ime i prezime ili tvrtku davatelja usluga,
 • sjedište obrta ili sjedište pravne osobe davatelja usluga kao i ostale podatke o davatelju usluga na temelju kojih korisnik može brzo i nesmetano stupiti u vezu s davateljem usluga uključujući elektroničku adresu putem koje je moguće uspostaviti izravan kontakt,
 • broj sudskog ili drugog javnog registra u koji je davatelj usluga upisan te podatke o registru,
 • pojedinosti o nadležnom tijelu, ako djelatnost davatelja usluga podliježe službenom nadzoru i
 • porezni broj, ako je davatelj usluge obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

(5) U pogledu posebno reguliranih profesija, davatelj usluga informacijskog društva, odnosno trgovac, u smislu odredbe članka 6. Zakona o elektroničkoj trgovini, dužan je osigurati informacije o:

 • nazivu profesionalne ili slične institucije kod koje je davatelj usluga registriran kao i
 • o profesionalnom nazivu i zemlji koja ga je odobrila te uputu o profesionalnim pravilima u zemlji u kojoj se obavlja djelatnost i mjestu njihove dostupnosti.

(6) Prodaja robe na daljinu obavlja se kao prodaja robe na daljinu na veliko i prodaja robe na daljinu na malo.

(7) Prodaja robe na daljinu na veliko je kupnja robe radi daljnje prodaje profesionalnim korisnicima, odnosno drugim pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju neku registriranu ili zakonom određenu djelatnost.

(8) Odredbe članaka 22. do članka 24. koje se odnose na poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina na veliko, na odgovarajući način se primjenjuju na prodaju robe na daljinu na veliko.

(9) Prodaja robe na daljinu na malo je kupnja robe radi daljnje prodaje potrošačima za osobnu uporabu ili uporabu u kućanstvu, kao i profesionalnim korisnicima ako za tu prodaju nije potrebno ispunjavanje dodatnih minimalnih tehničkih i drugih uvjeta propisanih posebnim propisima.

(10) Ukoliko se radi o obavljanju djelatnosti trgovine na daljinu na način da gospodarski subjekt trguje robom na malo, dužan je osigurati za tu robu skladište iz kojih razloga mora podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba te udovoljiti te udovoljiti svim propisanim uvjetima iz članka 12. i članka 13. Zakona o trgovini.

(11) Ukoliko gospodarski subjekt namjerava obavljati djelatnosti trgovine na daljinu na način da nudi samo usluge, a ne i robu, tada nije dužan podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta nadležnom tijelu iz stavka 10. ovoga članka Pravilnika.

(12) Ukoliko se radi o obavljanju djelatnosti trgovine na daljinu na način da se naručeni proizvod bez skladištenja izravno od dobavljača dostavlja kupcu, gospodarski subjekt nije dužan podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta nadležnom tijelu iz stavka 10. ovoga članka Pravilnika.

(13) Ukoliko se radi o prodaji hrane ili hrane za životinje, trgovac je dužan prema odredbi članka 39. stavka 1. ovoga Pravilnika, pridržavati se posebnih propisa o hrani i hrani za životinje.

(14) Odredba članka 39. stavka 1. ovoga Pravilnika te odredba stavka 10. ovoga članka, a vezano uz obvezu trgovca da osigura prostor, odnosno odgovarajuće skladište robe koju prodaje, odnosno nudi izvan prodavaonice, ne odnosi se na trgovce koji imaju rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti trgovine sukladno odredbama članka 12. i članka 13. Zakona o trgovini (klasična trgovina).«.