Korisne informacije

Potpora proizvodnji u ribarstvu

Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu objavljen je u NN 55/14.

Model poticanja proizvodnje u ribarstvu obuhvaća poticaje za proizvodnju u ribarstvu i to:

 

  VRSTA PROIZVODNJE

POTICAJ

Uzgoj slatkovodne ribe I. skupine

1,25 kn/kg

Uzgoj slatkovodne ribe II. skupine

2,15 kn/kg

Uzgoj autohtonih vrsta bijele morske ribe (komarča, lubin, pic i zubatac)

2,20 kn/kg

Uzgoj školjaka - dagnje

0,80 kn/kg

Uzgoj školjaka - kamenice

0,50 kn/kom

Uzgoj riblje mlađi

0,25 kn/kom

Ulov male plave ribe (srdela, inćun i papalina)

0,24 kn/kg

Riblji proizvode

0,65 kn/kg

 Uvjeti za ostvarivanje poticaja:

 • korisnik mora biti fizička ili pravna osoba - ovlaštenik odgovarajuće povlastice (uzgoj/akvakulturu/ gospodarski ribolov) važeće u trenutku podnošenja Zahtjeva za poticaje;
 • korisnik mora uredno ispunjavati obveze propisane Zakonom o morskom ribarstvu te podzakonskim propisima donesenim na temelju istih, posebno vezano uz dostavu podataka o ulovu/uzgoju na propisanom obrascu i u propisanom roku za obračunsko razdoblje za koje se podnosi Zahtjev za poticaje;
 • za poticaje za riblje proizvode korisnik mora biti fizička ili pravna osoba upisana u Upisnik odobrenih objekata kao korisnik odobrenog objekta i koja posjeduje rješenje.

Zahtjev za poticaje čini ispunjeni Obrazac Zahtjeva te obvezna prateća dokumentacija:

 • obračun iznosa poticaja u kojem je naznačena vrsta poticaja i količina u kilogramima ili komadima te ukupni iznos novčanog poticaja za određeno obračunsko razdoblje;
 • računi odnosno preslike računa za prodane i isporučene količine i otpremnice odnosno preslike otpremnica uz račune koji moraju biti ovjereni potpisom i žigom kupca uz čitljivo ispisano velikim pisanim slovima ime i prezime kupca odnosno primatelja isporučene količine, ako su proizvodi stavljeni u promet putem veleprodaje;
 • preslika popisa o stanju robe korisnika odobrenom/registriranom objektu i/ili preslika knjige izdanih računa odnosno isprave na temelju kojih se može nedvojbeno spoznati poslovni događaj sukladno posebnim propisima;
 • račune odnosno preslike računa za sve količine kupljene mlađi i/ili predkonzumne ribe odnosno školjkaša i otpremnice uz račune, odnosno preslike otpremnice;
 • internu dokumentaciju o stavljanju u daljnju proizvodnju u slučaju poticaja za riblju mlađ;
 • primjerak deklaracije za riblje proizvode koja se nalazi na ambalaži tih proizvoda.

Kada korisnik kupuje mlađ i/ili predkonzumnu ribu odnosno školjkaše za vlastitu proizvodnju, za tu količinu ne može ostvariti poticaj, a to će prikazati u obračunskom razdoblju listopad – prosinac, za svu količinu kupljenu u tekućoj kalendarskoj godini, tako da će količinu kupljene mlađi i/ili predkonzumne ribe odnosno školjkaša prilikom obračuna poticaja oduzeti od ukupne količine uzgojene i prodane ribe odnosno školjkaša za to razdoblje.

Zahtjevi za poticaje podnose se Upravi ribarstva za obračunsko razdoblje tekuće godine kako slijedi:

 • za 1. godišnje obračunsko razdoblje (siječanj – ožujak), do 30. travnja;
 • za 2. godišnje obračunsko razdoblje (travanj – lipanj), do 31. srpnja;
 • za 3. godišnje obračunsko razdoblje (srpanj – rujan), do 31. listopada;
 • za 4. godišnje obračunsko razdoblje (listopad – prosinac), do 31. siječnja.

Iznimno, za 2014. godinu se Zahtjevi za poticaje za 1. obračunsko razdoblje podnose se do 20. svibnja.

Zahtjeve za poticaje potrebno uputiti s naznakom „Za model poticanja proizvodnje u ribarstvu“, na adrese kako slijedi:

 

KATEGORIJE POTICANJA

ADRESA

za uzgoj

za slatkovodnu ribu

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Služba za akvakulturu, Zagreb, Planinska 2A, 10000 Zagreb

za autohtone vrste bijele morske ribe, školjke i mlađ

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Služba za akvakulturu, Zadar, Ivana Mažuranića 30, 23000 Zadar

za malu plavu ribu

-

nadležne Područne jedinice

za riblje proizvode

-

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Područna jedinica Split, Zrinsko-Frankopanska 64, 21000 Split

Ukoliko je podnositelj ovlaštenik više povlastica za gospodarski ribolov ili više povlastica za uzgoj ili akvakulturu, može ostvariti pravo na sufinanciranje po svakoj povlastici koje je ovlaštenik, pri čemu za svaku mora podnijeti zasebni Zahtjev za poticaje.

 Pravilnik

Obrazac zahtjeva