Korisne informacije

Poticaj ribarstvu - tržišna kompenzacija za prodanu ribu 2014.

Novim Pravilnikom o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu (NN56/14) propisuju se uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja prava na dodjelu tržišne kompenzacije za prodani ulov riba i drugih morskih organizama.

Zahtjev za tržišnu kompenzaciju je propisani obrazac kojeg fizičke ili pravne osobe ispunjavaju te podnose u svrhu dodjele novčane kompenzacije za prodanu količinu riba i drugih morskih organizama, osim plave ribe, spužava i koralja.

Popis riba i drugih morskih organizama za koje se može isplatiti tržišna kompenzacija nalazi se u Obrascu III. (u prilogu)

Uvjeti za odobravanje potpore:

  • mora biti pravna ili fizička osoba vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski  ribolov na moru,
  • povlastica mora biti važeća u trenutku podnošenja Zahtjeva,
  • mora ostvariti ukupan promet od prodane ribe i drugih morskih organizama (bez plave ribe, spužava i koralja) najmanje u iznosu od 20.000,00 kuna s PDV-om (ako nije u sustavu PDV-a 16.000 kn) u svakom od razdoblja  sufinanciranja (kvartala), osim  ukoliko se Zahtjev za tržišnu kompenzaciju podnosi putem ribarske zadruge,
  • mora uredno ispunjavati obveze propisane Zakonom o morskom ribarstvu  te drugim propisima donesenim na temelju njega, posebno vezano uz dostavu podataka o ulovu na propisanom obrascu i u propisanom roku za obračunsko razdoblje za koje se podnosi Zahtjev za tržišnu kompenzaciju.

Ukoliko je podnositelj zahtjeva za tržišnu kompenzaciju ovlaštenik više povlastica za gospodarski ribolov, može ostvariti pravo na sufinanciranje po svakoj povlastici, a mora podnijeti zasebni Zahtjev za svaku povlasticu.

Tržišna kompenzacija isplaćivat će se.

  • u iznosu od 8% od prosječne cijene proizvoda za koji se dodjeljuje tržišna kompenzacija za podnošenje pojedinačnog Zahtjeva za tržišnu kompenzaciju, ili
  • u iznosu od 12% za podnošenje skupnog Zahtjeva za tržišnu kompenzaciju putem zadruge,

a sukladno količinama prikazanima u izdanim računima / otpremnicama / carinskim deklaracijama i ostaloj dokumentaciji putem koje se može utvrditi da je podnositelj Zahtjeva izvršio prodaju određene količine i vrste riba i drugih morskih organizama.

Prosječna cijena riba i drugih morskih organizama za koje se isplaćuje tržišna kompenzacija obračunavat će se iz svih prodajnih listova dostavljenih za određeno obračunsko razdoblje za vrste za koje se isplaćuje tržišna kompenzacija, a objavljivat će se na mrežnim stranicama Uprave ribarstva. Utvrđeni postotak od objavljenih prosječnih cijena množi se s prikazanom količinom što predstavlja obračun iznosa za tržišnu kompenzaciju.

Na svojim mrežnim stranicama Uprava ribarstva će u roku od 15 dana od isteka tekućeg obračunskog razdoblja objavljivati prosječne cijene iz tog razdoblja za vrste riba i drugih morskih organizama za koje se podnosi Zahtjev za tržišnu kompenzaciju.

Zahtjevi za tržišnu kompenzaciju podnose se nadležnim područnim jedinicama za obračunsko razdoblje tekuće godine kako slijedi :

  • za 1. godišnje obračunsko razdoblje (siječanj – ožujak), do 30. travnja;
  • za 2. godišnje obračunsko razdoblje (travanj – lipanj), do 31. srpnja;
  • za 3. godišnje obračunsko razdoblje (srpanj – rujan), do 31. listopada;
  • za 4. godišnje obračunsko razdoblje (listopad – prosinac), do 31. siječnja.

Iznimno, za 2014. godinu Zahtjevi za potporu za 1. obračunsko razdoblje podnose se do 30. svibnja.

Pravo na tržišnu kompenzaciju podnositelji mogu ostvariti podnošenjem pojedinačnog Zahtjeva za tržišnu kompenzaciju ili podnošenjem skupnog Zahtjeva za tržišnu kompenzaciju putem ribarske zadruge priznate sukladno posebnom propisu.

Podnositelj može ostvariti pravo na tržišnu kompenzaciju samo kroz jedan od predviđenih načina podnošenja Zahtjeva za tržišnu kompenzaciju, ili pojedinačno ili skupno.

Uz ispunjene obrasce, podnositelj prilaže račune/otpremnice/carinske deklaracije i ostalu dokumentaciju putem koje se može utvrditi za koju količinu i vrstu ribe i drugih morskih organizama je podnositelj izvršio prodaju, i koja čini sastavni dio Zahtjeva za tržišnu kompenzaciju. Priložiti i 20,00 kn biljega za svaki zahtjev

Korisnici kojima bude isplaćena tržišna kompenzacija bit će objavljeni pod nazivom tvrtke/obrta s pripadajućim isplaćenim iznosom potpore na temelju ovog Pravilnika, na službenim internetskim stranicama Uprave ribarstva.

Zahtjev se dostavlja Područnoj jedinici u Puli:

 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, UPRAVA RIBARSTVA, PODRUČNA JEDINICA U PULI, Sv. Teodora 2, 52100 Pula,  obavezno sa naznakom: «ZA TRŽIŠNU KOMPENZACIJU»

Pravilnik

Obrazac I

Obrazac III

Prosječne cijene za 1. kvartal

Najčešća pitanja