Korisne informacije

Predmeti i materijali koji dolaze u dodir s hranom - prijava

Ministarstvo zdravlja donijelo je Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom, objavljen u Narodnim novinama 03/2014.

Obrtnik koji obavlja djelatnost uvoza, proizvodnje i distribucije, materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom, obvezan je Ministarstvu zdravlja prijaviti djelatnost uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom putem obrasca kojeg možete naći na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_3_65.html

Obveza prijave odnosi se na sve subjekte koji:

 • Proizvode materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom
 • Uvoze materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom iz trećih zemalja
 • Distribuiraju materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom iz Europske unije

Obveza prijave odnosi se i na one proizvode (materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom) koji su uvezeni, proizvedeni i distribuirani prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

 

Materijali u proizvodnji i distribuciji koji dolaze u dodir s hranom:

 • Ljepila
 • Keramika
 • Pluto
 • Guma
 • Staklo
 • Metali i slitine
 • Papir i karton
 • Plastika
 • Reciklirana plastika
 • Tiskarske boje
 • Regenerirana celuloza
 • Silikoni
 • Tekstil
 • Lakovi i premazi
 • Vosak
 • Drvo

Proizvodi u proizvodnji i distribuciji koji dolaze u dodir s hranom:

 • Kuhinjsko posuđe
 • Kuhinjski pribor i pomagala
 • Dječje posuđe
 • Dječji pribor
 • Posuđe i pribor za jednokratnu uporabu
 • Filmovi i folije
 • Vrećice
 • Kartonska ambalaža (kutije za dostavu hrane….)
 • Spremnici, cisterne, galoni i ostala veća oprema
 • Drugo (navesti)

Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom - NN 3/2014

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom - NN 25/2013