Aktualni propisi

Obveza plaćanja razlike trošarine na cigarete

Carinska uprava objavila je informaciju pod naslovom „Obveza obračuna plaćanja razlike trošarine na cigarete za trošarinske obveznike i ostale osobe koje cigarete drže radi prodaje“.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama („Narodne novine“, br. 81/2013) propisuje se obveza obračunavanja i plaćanja razlike trošarine na cigarete koje su već puštene u potrošnju i nalaze se na zalihama u prometu na teritoriju Republike Hrvatske, i to trošarinskim obveznicima duhanskih prerađevina, a to su, prema čl. 21. stavak 1. Zakona o trošarinama - ovlašteni držatelji trošarinskih skladišta, uvoznici, registrirani primatelji.

Ova se obveza odnosi na cigarete koje su izvan prostora trošarinskog skladišta, u skladištima ili drugim prostorima ovlaštenih distributera za veleprodaju cigareta s kojima imaju zaključene ugovore o distribuciji ili u skladištima ili drugim prostorima osoba s kojima su vlasnički i/ili upravljački izravno povezani, i ostalim osobama iz članka 21. stavka 2. točke 1. istoga Zakona (primjerice kiosci, trgovine, ugostiteljski objekti i druga maloprodajna mjesta koje radi prodaje krajnjim potrošačima drže cigarete).

U njihove ime i za njihov račun, trošarinski obveznik duhanskih prerađevina može izvršiti popis zaliha, sastaviti o istome zapisnik, obračunati i platiti razliku trošarine na cigarete.

Trošarinski obveznici i osobe koje drže cigarete radi daljnje prodaje dužni su izvršiti popis zaliha, sastaviti o istome zapisnik i obračunati razliku trošarine na cigarete koje su već puštene u potrošnju i nalaze se na zalihama u prometu na teritoriju Republike Hrvatske u dva slučaja:

a) na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (1. srpnja 2013.) i to samo za cigarete na koje nije obračunata trošarina sukladno visinama propisanim Uredbom o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhana za pušenje („Narodne novine“, br. 66/2013) i/ili na koje nije obračunata trošarina prema zadnje važećoj  prijavljenoj maloprodajnoj cijeni

b) pri svakom budućem povećanju visine trošarine na cigarete ili povećanju maloprodajne cijene cigareta iz članka 77. Zakona o trošarinama, i to na dan objave povećanja visine trošarine na cigarete, i/ili dan prije početka važenja prijavljene veće maloprodajne cijene cigareta.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama („Narodne novine“, br. 81/2013), koji je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine, između ostaloga je propisano i da duhanske markice više nemaju iskazanu maloprodajnu cijenu te da se cigarete koje su označene duhanskim markicama Ministarstva financija na kojima je otisnuta maloprodajna cijena sukladno članku 65. Zakona o trošarinama („Narodne novine“, br. 83/2009 i 111/2012) mogu nalaziti u prometu na teritoriju Republike Hrvatske najkasnije do 1. studenoga 2013. godine.

Pri tome je nadalje određeno, i da se cigarete mogu prodavati po maloprodajnim cijenama višim od maloprodajnih cijena naznačenih na duhanskoj markici Ministarstva financija.

Time je, dakle, prijelaznim zakonskim odredbama omogućena prodaja cigareta po višim maloprodajnim cijenama od naznačenih na duhanskoj markici Ministarstva financija, ali ne višim od zadnje prijavljene maloprodajne cijene.

Prijavu maloprodajne cijene cigareta mogu izvršiti samo proizvođači, njihovi predstavnici ili posrednici i uvoznici duhanskih prerađevina, a ne ostale osobe koje radi prodaje krajnjim potrošačima drže cigarete.

Na internetskim stranicama Carinske uprave objavljen je neslužbeni pročišćeni tekst Zakona o trošarinama.

Obveza obračuna i plaćanja razlike trošarine danom pristupa RH u EU

Dana 1. srpnja 2013. godine trošarinski obveznici i  ostale osobe koje radi prodaje drže cigarete dužne su sukladno članku 22. stavku 14. Zakona o trošarinama popisati zalihe cigareta koje su puštene u potrošnju i nalaze se na zalihama u prometu na teritoriju Republike Hrvatske, i to samo one količine na koje nije obračunata trošarina na cigarete sukladno Uredbi o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje (Narodne novine“, broj 66/2013) koja je stupila na snagu 5. lipnja 2013. godine i to:

  • specifična trošarina  197,00 kuna za 1000 komada cigareta,
  • proporcionalna trošarina 37 % od maloprodajne cijene cigareta, te
  • minimalna trošarina na cigarete 567,00  kuna za 1000 komada cigareta koja se plaća na cigarete čija je maloprodajna cijena po paketiću (20 komada  cigareta) manja od 20,00 kuna,

i/ili obračunata trošarina na cigarete prema zadnje prijavljenoj (važećoj) maloprodajnoj cijeni (pogledati Tabelarni prikaz proporcionalne i specifične trošarine na cigarete utvrđene prema markama cigareta, maloprodajnim cijenama i trošarinskim obveznicima koji je objavljen na internetskim stranicama Carinske uprave).

U tu svrhu trošarinski obveznici i ostale osobe koje drže cigarete radi prodaje u obvezi su prema odredbama članka 22. stavka 15. Zakona:

a) sastaviti zapisnik po svakoj marki cigareta, količini i zadnje prijavljenoj (važećoj) maloprodajnoj cijeni cigareta za koju se vrši obračun razlike trošarine sukladno važećoj visini trošarine na cigarete i/ili zadnje prijavljenoj (važećoj) maloprodajnoj cijeni cigareta,

b) zapisnik o obavljenom popisu zaliha dostaviti nadležnom carinskom uredu prema sjedištu odnosno prebivalištu trošarinskog obveznika odnosno osobe koja drži cigarete radi prodaje, najkasnije u roku od 8 dana od dana popisa,

c) obračunatu razliku trošarine platiti u roku od 30 dana od dana popisa zaliha na račun Državnog proračuna RH (broj računa Državnog proračuna – HR 12 1001005-1863000160, model - HR 68, poziv na broj 1090-OIB (upisati osobni identifikacijski broj).

Sukladno odredbi članka 73. stavka 5. Pravilnika o trošarinama („Narodne novine“, br. 64/2013) zapisnik o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine podnosi se na Obrascu Z-ORT koji je tiskan u Prilogu 33 Pravilnika. 

Obveza obračuna i plaćanja razlike trošarine pri svakom povećanju visine trošarine i/ili kada se poveća maloprodajna cijena

Trošarinski obveznici duhanskih prerađevina i ostale osobe koje drže cigarete radi prodaje i u buduće će biti u obvezi obračunati i platiti razliku trošarine pri svakom povećanju visine trošarine na cigarete i/ili kada se poveća maloprodajna cijena, i to na sve cigarete koje su puštene u potrošnju, a nalaziti će se u trenutku povećanja visine trošarine i/ili povećanja maloprodajne cijene na zalihama u prometu na teritoriju Republike Hrvatske.

Trošarinski obveznici duhanskih prerađevina i ostale osobe koje radi prodaje drže cigarete u obvezi su popisati zalihe cigareta na dan objave povećanja visine trošarine na cigarete, i/ili dan prije početka važenja prijavljene veće maloprodajne cijene cigareta.

O istome su u obvezi sastaviti zapisnik po svakoj marki cigareta, maloprodajnoj cijeni i količini te obračunati razliku trošarine na utvrđene zalihe te istu platiti u roku od 30 dana od dana popisa u korist računa Državnog proračuna.

Zapisnik o obavljenom popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine podnosi se na Obrascu Z-ORT koji je tiskan u Prilogu 33 Pravilnika o trošarinama nadležnom carinskom uredu najkasnije u roku od 8 dana od dana popisa.

Dan kada nastaje obveza popisa zaliha

Obveza popisa zaliha cigareta nastaje na dan objave povećanja visine trošarine na cigarete, odnosno dan prije početka važenja prijavljene veće maloprodajne cijene cigareta.

Dakle, obveza popisa zaliha se odnosi na stanje:

a)      s početkom dana objave povećanja visine trošarine, ne sa stanjem, primjerice, na kraju odnosnog relevantnog dana (npr.: propis je objavljen dana 3.7.2014., što znači da popis zaliha treba napraviti sa stanjem početka dana 3.7.2014.),

b)      na kraju dana koji prethodi danu početka važenja prijavljene veće maloprodajne cijene cigareta (npr.: početak važenja veće maloprodajne cijene je dana 5.7.2014., što znači da popis zaliha treba napraviti sa stanjem na kraju dana 4.7.2014.).

Također, vezano uz primjenu obveza popisa zaliha s danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama („Narodne novine“, br. 81/2013), relevantno je stanje s početkom dana 1. srpnja 2013. godine, a ne stanje, primjerice, s istekom radnog vremena obveznika popisa zaliha.

Objava podataka na internetskim stranicama Carinske uprave

Podaci o važećim maloprodajnim cijenama cigareta iskazani su u tabelarnom prikazu proporcionalne i specifične trošarine na cigarete utvrđene prema markama cigareta, maloprodajnim cijenama i trošarinskim obveznicima te objavljeni na internetskim stranicama Carinske uprave, grupa Trošarine i posebni porezi – Maloprodajne cijene cigareta.

Na internetskim stranicama Carinske uprave kontinuirano će se objavljivati informacije o svakoj promjeni maloprodajne cijene, kao i promjeni visine trošarine na cigarete te sukladno istom ažurirati tabelarni prikaz.