Aktualni propisi

Zakona o minimalnoj plaći

Vlada RH na 74. sjednici održanoj 1. veljače 2012. godine usvojila je Prijedlog Zakona o minimalnoj plaći s konačnim prijedlogom Zakona. Ovim Zakonom se propisuje način utvrđivanja iznosa minimalne plaće, rokovi njezinog utvrđivanja, kao i provedba nadzora nad primjenom odredbi Zakona.

Visinu minimalne plaće za preostalo razdoblje 2013. godine utvrdit će Uredbom Vlada Republike Hrvatske u roku od petnaest dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, nakon propisivanja kriterija usuglašenih sa socijalnim partnerima.

Visinu minimalne plaće za 2014. godinu i svaku narednu kalendarsku godinu Uredbom utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za rad, najkasnije do donošenja državnog proračuna za 2014. i svaku narednu godinu. Minimalna plaća ne može se utvrditi u iznosu manjem od iznosa koji je bio utvrđen za prethodnu godinu.

Detaljnije u prilogu.

Prijedlog zakona