Aktualni propisi

Izmjene Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/09)

Izmjene Zakona stupile su na snagu 16.07.2009. godine. U nastavku dajemo pregled najvažnijih izmjena Zakona.

 

U pogledu odgovornosti trgovca, proizvođača, izvođača radova i usluga, za materijalne nedostatke isporučene stvari ili usluge propisuje se da je trgovac dužan, prema izboru potrošača, ukloniti nedostatak na proizvodu, predati drugi proizvod bez nedostatka, sniziti cijenu ili vratiti plaćeni iznos za proizvod, te ispuniti i druge obveze propisane Zakonom o obveznim odnosima. Ovo se na odgovarajući način primjenjuje i na odgovornost trgovca za obavljenu uslugu. Ako trgovac ili proizvođač da jamstvo za ispravnost prodanog proizvoda dužan je ispuniti obveze propisane odredbama Zakona o obveznim odnosima o jamstvu za ispravnost prodane stvari kao i obveze preuzete jamstvom.

 

Evidencija prigovora potrošača: Svaki poduzetnik je dužan potrošačima omogućiti podnošenje pisanih prigovora, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte, te je na njih dužan odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. U poslovnom prostoru treba biti vidljivo istaknuta obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora. Svaki trgovac, dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora potrošača najmanje godinu dana od dana primitka prigovora potrošača.

 

Isticanje cijene proizvoda: Poduzetnik mora jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos utvrđene maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda ili usluge koje pruža (nije više dovoljno istaknuti cijenu za jedinicu mjere i neto težinu). Cijenu za jedinicu mjere nije potrebno istaknuti ako je istovjetna s maloprodajnom cijenom proizvoda. Kod proizvoda u slobodnom (rasutom) stanju ističe se samo cijena za jedinicu mjere na

prodajnome mjestu proizvoda. Ista pravila vrijede i za isticanje cijene prilikom oglašavanja.

 

Ponavljamo i već ranije uređene obveze o kojima se češće postavljaju pitanja:

  • Usluge popravaka: Za usluge popravaka i održavanja proizvoda čija je vrijednost veća od 500,00 kuna poduzetnik mora ispostaviti potrošaču ponudu i radni nalog s opisom radova te upotrijebljenog materijala i dijelova za popravak. Radni nalog potpisuje trgovac i potrošač, a jedan primjerak radnog naloga mora se predati potrošaču. Ako se tijekom popravka pojavi potreba za dodatnim radovima i ugradnjom dodatnih dijelova (proširenje radnog naloga), poduzetnik mora za to dobiti prethodni pisani pristanak potrošača, osobno ili putem sredstava daljinske komunikacije, ako se proširenjem radnog naloga cijena povisuje za više od 10 posto.
  • Uvjeti prodaje: Trgovac mora svoje prodajne uvjete jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti u prodajnom prostoru. Posebne uvjete koje trgovac daje za pojedine proizvode mora jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti na prodajnim mjestima tih proizvoda. Ako trgovac pojedinim skupinama potrošača odobrava posebne uvjete (rodilje, mladenci, invalidi, umirovljenici i dr.), ti uvjeti trebaju biti jasno i vidljivo objavljeni u prodajnom prostoru.