Aktualni propisi

FISKALIZACIJA - OBJAVLJEN ZAKON

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12) stupa na snagu 01.01.2013. Zakonom je propisano:

Obveznici fiskalizacije su: fizičke i pravne osobe - obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti ili poreza na dobit - za sve djelatnosti za koje su, prema odredbama posebnih propisa, obveznici izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene usluge.

Djelatnosti izuzete od fiskalizacije (prema ovom zakonu): prodaja karata ili žetona u putničkom prometu, naplata cestarine, punjenje naftnim derivatima aviona na avioservisima, prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima, prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu, zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama, prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata, pružanje bankovnih usluga i usluga osiguranja, vođenje središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira i središnjeg registra financijskih instrumenata, ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata (električna energija, plin, voda, javne komunikacijske usluge i slično), od energetskih, komunalnih, elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba te provođenje zdravstvene zaštite – participacije za preglede i lijekove. 

Početak obveze izdavanja fiskalnih računa nastaje:

 1. od 01.01.2013. – za obveznike koji kao jednu od djelatnosti obavljaju djelatnost «Pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane» - oznaka I područja NKD 2007. (obuhvaća: hoteli i sl. smještaj,  odmarališta i sl. smještaj, kampovi i sl. smještaj, ostali smještaj, restorani i ostali objekti za pripremu hrane, ketering, priprema i usluživanje pića), te svi veliki i srednji poduzetnici prema Zakonu o računovodstvu (bez obzira na djelatnost),
 2. od 01.04.2013. – za obveznike koji kao jednu od djelatnosti obavljaju bilo koju vrstu trgovine na veliko i malo ili posredovanja u trgovini te održavanje i popravak motornih vozila – oznaka G područja NKD 2007., i djelatnosti slobodnih zanimanja,
 3. od 01.07.2013. – za sve ostale obveznike.

Uvjeti i koraci u postupku fiskalizacije:

 • osigurati Internet vezu
 • osigurati računalnu opremu (računalo, tablet, fiskalnu blagajnu ili dr. sa pisačem)
 • nabaviti računalni program za fiskalne kase
 • nabaviti digitalni certifikat od FINE (za elektronički potpis fiskalnih računa i identifikaciju obveznika).

Interni akt o načinu provođenja fiskalizacije: Svaki obveznik fiskalizacije mora donijeti vlastiti interni akt (odluku) o načinu provođenja fiskalizacije, kojim će utvrditi:

 • popis poslovnih prostora - posebnim prostorom smatra se svaki zatvoreni ili otvoreni prostor, svako pokretno mjesto (kombi, dostavno vozilo) koje služi za obavljanje isporuka dobara i usluga, po potrebi i dio prostora u kojem se obavlja različita djelatnost, prostor koji se koristi samo povremeno ili privremeno kod npr. održavanja sajmova, seminara i sl. Kod obavljanja djelatnosti na terenu obveznik fiskalizacije samostalno utvrđuje potrebu zasebnog pokretnog poslovnog prostora, ovisno o prirodi posla;
 • dodijeljene oznake poslovnih prostora (šifre koje će se iskazivati u broju računa);
 • pravila slijednosti numeričkih brojeva računa (jedinstveni niz na nivou obveznika fiskalizacije, posebni numerički slijed za svaki prostor, posebni numerički niz po svakom naplatnom mjestu).

Obveznik fiskalizacije interni akt mora predočiti za potrebe poreznog nadzora.

Dodatni obavezni elementi računa (osim dosadašnjih), koji su propisani ovim Zakonom:  

 1. vrijeme izdavanja računa (sat i minuta),
 2. oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju,
 3. oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo (ostalo se koristi npr. za kombinirano plaćanje – dio u gotovini, dio karticom i sl.)
 4. Jedinstveni identifikator računa i
 5. zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije.

Iznimno, ako se ostvareni promet naplaćuje sredstvom koje se ne smatra gotovinom, ne treba iskazati podatke iz. točaka 4. i 5.

Broj računa sastoji se od 3 elementa (u obliku: ---/---/---), i to: numerički broj računa / oznaka poslovnog prostora / broj naplatnog uređaja. Numerički broj računa (prvi dio) mora slijediti neprekinuti numerički redoslijed, bez praznina, po svakom poslovnom prostoru ili po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru (svake godine od 1 nadalje do kraja godine).

Prije početka izdavanja fiskaliziranih računa, obveznik fiskalizacije dužan je Poreznoj upravi dostaviti podatke o svim poslovnim prostorima u kojima se obavlja djelatnost (elektronički - putem fiskalne blagajne), i to slijedeće podatke:

 1. OIB,
 2. oznaku poslovnog prostora (navedenu u internom aktu, koja dio broja računa),
 3. adresu poslovnog prostora,
 4. tip poslovnog prostora (ako se ne može navesti adresa – upisuje se vrsta djelatnosti, internet trgovina, pokretna trgovina i sl.),
 5. radno vrijeme i radne dane, te
 6. datum početka primjene važenja podataka koji se dostavljaju.

Kasnije se ti podaci dostavljaju samo kod promjene i to prije početka izdavanja računa u promijenjenim okolnostima).

Nakon uspješne dostave podataka, počinju se izdavati računi na način da se prije samog štampanja računa podaci o računu evidentiraju u Poreznoj upravi putem Internetske veze, a Porezna uprava dodijeli računu JIR (jedinstveni identifikator računa) pod kojim je on evidentiran u Poreznoj upravi i koji se ispisuje kao element računa.

I nadalje će biti moguće napraviti storno računa u opravdanim slučajevima, ali se i račun za storno mora «fiskalizirati» kao i redovni računi.

Problemi u radu fiskalnih blagajni:

U slučaju prekida uspostavljene veze  - izdaju se računi bez JIR-a – najkasnije u roku od dva dana treba uspostaviti vezu i dostaviti Poreznoj upravi sve izdane račune radi dobivanja JIR-a.

Kod prestanka rada računala (naplatnog uređaja) – obveznik mora nastaviti izdavati račune iz ovjerene knjige računa (kao paušalisti), najkasnije u roku od dva dana uspostaviti rad naplatnog uređaja, te u istom roku dostaviti Poreznoj upravi sve u međuvremenu izdane račune (elektronički) radi dobivanja JIR-a kojeg će obveznik nadopisati na kopije ručno izdanih računa.

Provedba postupka fiskalizacije na područjima na kojima nije moguće uspostaviti vezu za razmjenu podataka jer nema internet mreže provodi se kao za paušaliste (izdavanjem računa iz ovjerene i uvezane knjige računa), ali obveznik prethodno treba pribaviti potvrdu HAKOM-a (Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije) o nemogućnosti uspostave internetske veze, koja vrijedi godinu dana. Dostupnost usluge pristupa internetu najprije treba provjeriti kod operatora koji ju pružaju putem nepokretne mreže, putem kablovskih mreža i putem pokretnih mreža.

Smatrat će se da usluga putem nepokretne mreže nije dostupna, ako ste od najmanje dva operatora, od kojih je jedan operator univerzalne usluge Hrvatski Telekom d.d., dobili negativan odgovor, odnosno odbijen je vaš zahtjev za sklapanje ugovora zbog tehničke nemogućnosti osiguranja pružanja usluge pristupa internetu brzine od najmanje 144 kb/s (kilobita po sekundi).

Smatrat će se da usluga putem kablovske mreže nije dostupna ako ste od najmanje jednog operatora kablovske mreže koji djeluje na Vašem području dobili negativan odgovor, odnosno odbijen je vaš zahtjev za sklapanje ugovora zbog tehničke nemogućnosti osiguranja pružanja usluge pristupa internetu brzine od najmanje 144 kb/s (kilobita po sekundi).

Smatrat će se da usluga putem pokretne mreže nije dostupna ako ste od sva tri postojeća operatora (Hrvatski Telekom d.d., VIPnet d.o.o. i Tele2 d.o.o.) zatražili na probno korištenje podatkovni uređaj za pristup internetu (USB stick) i ako se putem niti jednog od tih uređaja u trajanju od 2 dana niste uspjeli spojiti na Internet. O točnom vremenu pokušaja spajanja na Internet putem svakog od uređaja mora se voditi evidencija.

Obrtnici – paušalisti - smatraju se malim obveznicima fiskalizacije, ali oni račune ne izdaju putem fiskalnih blagajni, nego su dužni izdati račun iz posebne uvezane knjige računa, a koju prethodno ovjerava Porezna uprava.

Za neprovođenje propisanog postupka fiskalizacije, Porezna uprava može rješenjem zabraniti rad objekta (pečaćenjem prostora) do uklanjanja nezakonitosti. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Od 01.07.2013. obveznik fiskalizacije morati će u zatvorenom poslovnom prostoru, na svakom naplatnom uređaju ili drugom vidnom mjestu, istaknuti obavijest o obvezi izdavanja računa te obvezi kupca da ga uzme i zadrži i nakon izlaska iz prostora (izgled obavijesti propisati će ministar posebnim pravilnikom).

Plaćanje gotovinom i polaganje utrška na račun:

Ovim zakonom se od 01.01.2013. ponovo uvodi obveza polaganja gotovog novca (utrška) na poslovni račun istog dana, a najkasnije slijedećeg dana. Položiti se mora sva gotovina iznad blagajničkog maksimuma kojeg poduzetnik odredi svojom pisanom odlukom, sukladno potrebama i uvjetima sigurnosti, a koji za obrtnike može iznositi do 10.000,00 kn na razini cijelog obrta (mjenjačnice do 100.000,00 kn).

Ponovo se (od 01.01.2013.) uvodi i ograničenje u plaćanju gotovinom između obveznika fiskalizacije na iznos do 5.000,00 kn po računu. Ali, i nadalje obrtnik obrtniku (dohodašu) ne može uopće platiti račun gotovinom. Isto tako, obrtnik koji je u blokadi ne smije nijedan račun plaćati gotovinom, niti zadržati gotovinu do blagajničkog maksimuma u blagajni.