Aktualni propisi

PREDSTEČAJNA NAGODBA

PREDSTEČAJNE NAGODBE

 

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi  objavljen je u Narodnim novinama br.108/12 i primjenjuje se od 01.10.2012.godine.

Obveznici primjene ovog zakona su i obrtnici, pa svi oni sa financijskim poteškoćama moraju obratiti pažnju na slijedeće:

 

I.              Tko je obveznik 

Poduzetnici  (pravne osobe, trgovci pojedinci i obrtnici) koji su nelikvidni i/ili insolventni obveznici su primjene Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, te su dužni podnijeti prijedlog za pokretanje postupka predstečajne nagodbe.

Dužnik koji nema imovine ili je njegova imovina male ili neznatne vrijednosti i nema zaposlenih, a u stanju je nelikvidnosti ili insolventnosti, može ali ne mora predložiti otvaranje postupka predstečajne nagodbe

 

II.            Svrha

Svrha predstečajne nagodbe je da se

1. dužniku  omogući daljnji rad (financijsko restrukturiranje na temelju kojeg će postati likvidan i solventan),

2. vjerovnicima omogući barem djelomična naplata potraživanja (povoljniji uvjeti namirenja njihovih tražbina od uvjeta koje bi vjerovnik ostvario da je protiv dužnika pokrenut stečajni postupak).

 

III.           Postupak

Postupak predstečajne nagodbe pokreće se samo na prijedlog dužnika.

Prijedlog se podnosi regionalnom centru Fine, prema sjedištu dužnika, osobno ili preporučenom poštom, uz naznaku: "Za predstečajnu nagodbu".

Za Istarsku županiju nadležna je Financijska agencija, Regionalni centar Rijeka, Frana Kurelca 8, 51 000 Rijeka.

Iznimno, ako obveza iz financijskog izvješća dužnika prelazi iznos od 10.000.000,00 kuna, isključivo je nadležno vijeće Regionalnog centra Zagreb, bez obzira na sjedište dužnika.

Informacije o provođenju postupka predstečajne nagodbe, kao i obrazac prijedloga za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, dostupni su na internetskoj stranici Financijske agencije :  www.fina.hr/predstecajnenagodbe,

putem e-pošte na adresi predstecajne.nagodbe@fina.hr,

ili na besplatnom broju telefona Call centra Financijske agencije, 0800 0080.

 

IV.          Rokovi

a)    Dužnici 01.10.2012.godine

Dužnik koji u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona ispunjava uvjete za pokretanje postupka predstečajne nagodbe, dužni su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, pokrenuti postupak predstečajne nagodbe, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu odnosno do 31.12.2012.godine

 

b)    Dužnici nakon 01.10.2012.godine

Dužnik koji postane nelikvidan i/ili insolventannakon stupanja na snagu zakona treba poštovati rok:

-        od 60 dana,  od nastanka nelikvidnosti  i/ili

-       od 21 dan od nastanka insolventnosti

 

V.           Obratite pažnju

 

a)    Kao dužnik

Poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije obavljati nikakva plaćanja osim onih koja su nužna za redovno poslovanje.

Zakonom je propisano da su to samo:

1. prioritetne tražbine,

2. plaće radnika od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe,

3. operativni troškovi poslovanja (električna energija, voda i dr.),

4. nabava robe i usluga potrebnih za redovno poslovanje,

5. porez na dodanu vrijednost, trošarine, doprinosi i drugi porezi koji od strane dužnika moraju biti obračunati i plaćeni u skladu s propisima,

6. troškovi postupaka pred javnopravnim tijelima.

U postupku predstečajne nagodbe dužnik je dužan jednako postupati prema svim vjerovnicima istog položaja i ne poduzimati radnje koje bi za posljedicu imale dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

 

b)    Kao vjerovnik

Pretpostavka je da će svi dužnici u postupku predstečajne nagodbe prijaviti sve tražbine svojih vjerovnika. Zakon se temelji na načelima jednakog postupanja prema vjerovnicima i  postupanja u dobroj vjeri. O otvaranju postupka predstečajne nagodbe vjerovnici se obavještavaju oglasom koji se objavljuje na web-stranici Financijske agencije istoga dana kad je doneseno rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe.

Zbog toga je poželjno  provjeravanje objava na internetu za sva „nedefinirana“ ili osporena potraživanja (moguće pretraživanje po OIB-u dužnika a ubrzo i po OIB-u vjerovnika).

 

c)    Na propisane prekršaje 

Zakon propisuje obvezu pokretanja postupka predstečajne nagodbe za poduzetnike koji su nelikvidni ili insolventni, pod prijetnjom prekršajne odgovornosti i novčane kazne (za prekršaj radi nepokretanja postupka predstečajne nagodbe u uvjetima u u iznosu od 10.000,00 kn do 1.000.000,00 kn za samog dužnika i kazna u iznosu od 1.000,00 kn do 50.000,00 kn za odgovornu osobu dužnika.