Aktualni propisi

Minimalni tehnički uvjeti u trgovini

16. lipnja 2012. godine istekao je rok  za usklađenje minimalnih tehničkih uvjeta u trgovini. Zbog izbjegavanja nejasnoća i  nepotrebnog obraćanja trgovaca Uredu državne uprave, slijedi kratak osvrt na obvezu usklađenja i pripadajuće pravilnike.

Novi „Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica“ objavljen je u Narodnim novinama br. 66/09, a stupio je na snagu 16.lipnja 2009. godine. (Izmjene Pravilnika objavljene su u Narodnim novinama 108/09 i 8/10).

Člankom 43. stavkom 1. navedenog Pravilnika propisano je da „prodajni objekt, oprema i sredstva koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika za obavljanje trgovačke djelatnosti ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (Narodne novine 37/98, 73/02, 153/02 i 12/06), nastavljaju s radom prema uvjetima iz toga Pravilnika.

Iznimno, ako su se stekli uvjeti koji utječu na prodajni objekt, opremu i sredstva potrebno je uskladiti uvjete za obavljanje trgovine prema odredbama ovog Pravilnika i Pravilnika o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo u roku od šest (6) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.“

 

Ministarstva gospodarstva, rada o poduzetništva donijelo je mišljenje, Klasa: 330-01/10- 01/241, Urbroj: 526-05-01-01/3-10-2, od 7. travnja 2010. godine po kojem trgovci koji su stekli rješenje o udovoljavanju minimalnih tehničkih uvjeta za djelatnost trgovine prema ranijim propisima nisu obvezni ponovno ishoditi rješenje prema novom Pravilniku, osim ako nije došlo do promjena na prostoru, opremi i sredstvima rada.

 

Dakle:

1) trgovine koje su na dan stupanja na snagu Pravilnika (16. lipnja 2009. godine), ispunjavale uvjete propisane prethodno važećim pravilnikom nastavljaju s radom uz  rješenje o udovoljavanju minimalnim tehničkim uvjetima  koje imaju,

 

2) ako su u toj trgovini imali izmjene koje su utjecale na prodajni objekt, opremu i sredstva, trebali su uskladiti uvjete za obavljanje trgovine prema uvjetima novog pravilnika i Pravilnika o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (Narodne novine 39/09) najkasnije u roku od 6 mjeseci odnosno do 16. prosinca 2009. godine.

Primjerice, prodajni objekt koji je poslovao kao „Supermarket“, ako mu je prodajna površina bila 395 m2 nije više mogao poslovati kao „Supermarket“ jer u skladu s novim pravilnikom (čl. 11. st. 2.) pod tim nazivom može poslovati prodavaonica čija je površina prodajnog prostora od najmanje 400 m2. Stoga je trgovac, ukoliko je želio i dalje poslovati u prodavaonici pod nazivom „Supermarket,“morao do 16. prosinca 2009. godine povećati prodajni prostor za 5 m2 ili je morao izmijeniti naziv prodajnog objekta u onaj za koji ispunjava uvjete prema novom pravilniku (primjerice „Minimarket“, za koji je propisana površina prodajnog prostora od najmanje 12 m2 do najviše 400 m2).

 

3) obveza usklađenja s novim pravilnikom o minimalnim tehničkim uvjetima ne vrijedi za one prodajne objekte za koje su rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih uvjeta izdana prema novom pravilniku, odnosno nakon 16. lipnja 2009. godine.

 

Zbog članka 81. stavak 2. Zakona o trgovini kojim je propisano da će „trgovcu koji ne uskladi svoje poslovanje sukladno stavku 1. ovoga članka nadležni ured rješenjem utvrditi prestanak važenja izdanog rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih, općih sanitarnih i zdravstvenih uvjeta za poslovne prostorije, opremu i uređaje“ svi bi trgovci koji su ishodili rješenje o udovoljavanju minimalnim tehničkim uvjetima prije 16.lipnja 2009.godine trebali provjeriti svoje prostore i nove pravilnike. Samo oni koji imaju promjene (ne udovoljavaju nekom uvjetu iz novog pravilnika), trebaju se obratiti Uredu državne uprave za promjenu rješenja.

Kontrolu minimalnih tehničkih uvjeta provode inspekcije, u okviru nadzora iz svoje nadležnosti.

Mišljenjem Ministarstva gospodarstva, rada o poduzetništva, Klasa: 330-01/10-  01/241, Urbroj: 526-05-01-01/3-10-2, od 7. travnja 2010. godine, konstatira se da obrtnici koji su prema ranijim propisima stekli rješenje o udovoljavanju minimalnih tehničkih uvjeta za djelatnost trgovine nisu obvezni   ponovno ishoditi isto prema novom Pravilniku, osim ako nije došlo do promjena na prostoru, opremi i sredstvima rada.

Članak objavljen u RRiF 5/12

Pravilnik

Pravilnik izmjene

Pravilnik izmjene 2

Pravilnik o klasifikaciji trgovina