Aktualni propisi

Registracija i odobravanje objekata koji posluju s hranom

Propisima koji reguliraju poslovanje s hranom obvezani su svi subjekti da objekte u kojima posluju registriraju ili ishoduju odobrenje za rad. Pravilnikom o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (NN125/08) postoje četiri vrste registracije/odobravanja, obzirom na vrstu djelatnosti i hrane s kojom se posluje:

 1. Registracija objekata u Upravi za veterinarstvo (hrana životinjskog podrijetla)
 2. Odobravanje objekata u Upravi za veterinarstvo (hrana životinjskog podrijetla)
 3. Odobravanje pod posebnim uvjetima u Upravi za veterinarstvo (hrana životinjskog podrijetla)
 4. Registracija objekata u Ministarstvu zdravstva.

Svaki novi objekt koji će poslovati s hranom treba izvršiti prijavu u odgovarajuću evidenciju, a za postojeće objekte rok je istekao krajem 2008. ili su bili oslobođeni ponovnog prijavljivanja jer su već bili odobreni prema ranijim propisima.

 

I. REGISTRACIJA OBJEKATA U UPRAVI ZA VETERINARSTVO

U ovu grupu spadaju subjekti koji posluju s hranom životinjskog podrijetla, i to:

 1. Objekti u primarnoj proizvodnji hrane životinjskog podrijetla, kao što su:
  • objekti u kojima se proizvode sirovo mlijeko, konzumna jaja, pčelinji proizvodi i uzgajališta riba, osim ako opskrbljuju manjim količina krajnje potrošače isključivo na mjestu proizvodnje (manje količine su do: 12.000 litara sirovog mlijeka godišnje, 50 komada jaja na dan, cjelokupna proizvodnja pčelinjih proizvoda koja se prodaje izravno krajnjem potrošaču na mjestu proizvodnje, 3.000 kg uzgojene ribe godišnje)
  • plovila za gospodarski ribolov, osim brodova tvornica i brodova hladnjača, te osim plovila s kojih se manjim količinama proizvoda opskrbljuje krajnje potrošače na mjestu proizvodnje neposredno po ulovu (do 50 kg ribe dnevno);
  • drugi slični objekti u kojima se obavljaju djelatnosti primarne proizvodnje hrane životinjskog podrijetla.
 2. Objekti koji se u prvom redu koriste kao privatni stambeni prostori, u kojima se redovito priprema hrana životinjskog podrijetla radi stavljanja na tržište.
 3. Objekti u kojima se obavlja djelatnost skladištenja hrane životinjskog podrijetla koju nije potrebno skladištiti u uvjetima kontrolirane temperature.
 4. Sabirališta mlijeka od dva ili više proizvođača u sustavu otkupa od jednog objekta odobrenog za preradu mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda.
 5. Objekti u kojima se obavlja djelatnost punjenja i pakiranja pčelinjih proizvoda.
 6. Prijevozna sredstva za hranu životinjskog podrijetla, ukoliko je subjekt u poslovanju s hranom registriran za poslove prijevoza.

Objekt pod 1. ne moraju se sada registrirati ako su upisani u posebne registre koje vodi Ministarstvo ili nadležne Uprave – do uspostave Središnjeg veterinarskog informacijskog sustava (SVIS).

Objekti koji su prema ranijim propisima bili odobreni od Uprave za veterinarstvo, a sada se traži registracija a ne odobravanje, biti će po službenoj dužnosti registrirani u Upravi za veterinarstvo, ali ne zadržavaju veterinarski kontrolni broj.

Objekti u kojima se proizvode sirovo mlijeko, konzumna jaja, pčelinji proizvodi i uzgajališta riba, koji manjim količinama primarnih proizvoda opskrbljuju krajnjeg potrošača na mjestu proizvodnje, te ne podliježu registraciji, a bili su prema ranijim propisima odobreni za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla, po službenoj dužnosti rješenjem će se brisati iz Upisnika odobrenih objekata.
Sabirališta mlijeka iz točke 4. moraju se registrirati do 6.11.2009. ali se moraju uskladiti sa svim propisanim uvjetima iz Pravilnika o higijeni hrane do 31.12.2010.g.

Prijevozna sredstva iz točke 6. moraju se registrirati do 01.01.2010.g.

Prijava za registraciju daje se najmanje 30 dana prije predviđenog početka stavljanja hrane na tržište, te ako su ispunjeni uvjeti dobiva se rješenje o upisu te izvod iz Upisnika.
Za svaku promjenu koja nastane u upisanim podacima u rješenju i Izvodu mora se u roku od 8 dana obavijestiti Upravu za veterinarstvo na propisanom obrascu, kao i o prestanku poslovanja u objektu radi brisanja istog iz Upisnika.

Obustava rada registriranog objekta može trajati najviše 6 mjeseci.

 

II. ODOBRAVANJE OBJEKATA U UPRAVI ZA VETERINARSTVO

Odobravanje objekta obavezno je za:

 1. Objekti za klanje i rasijecanje mesa domaćih papkara i kopitara – goveda, koze, ovce, svinje, konji,
 2. Objekti za klanje i rasijecanje mesa peradi i lagomorfa,
 3. Objekti za klanje i rasijecanje mesa divljači iz uzgoja,
 4. Objekti za obradu i rasijecanje divljači,
 5. Objekti za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka i strojno otkoštenog mesa (SOM),
 6. Objekti za preradu mesa u mesne proizvode – kobasice, suhomesnati proizvodi, polugotova i gotova jela od mesa, konzerve, slanina i ostali proizvodi od mesa,
 7. Objekti za žive školjkaše:
  • centri za pročišćavanje,
  • otpremni centri,
 8. Objekti za proizvode ribarstva:
  • brodovi tvornice,
  • brodovi hladnjače,
  • objekti na kopnu za svježe proizvode ribarstva,
  • prerada ribe,
  • veletržnica ribe,
  • aukcijska tržnica,
 9. Objekti za mlijeko i mliječne proizvode:
  • sabirališta sirovog mlijeka za više od jednog otkupljivača,
  • prerada mlijeka,
 10. Objekti za jaja:
  • pakirni centri,
  • proizvodnja tekućih jaja,
  • prerada jaja,
 11. Objekti za preradu žaba i puževa,
 12. Objekti za topljenu životinjsku mast i čvarke – sakupljanje i prerada,
 13. Objekti za obradu želudaca, mjehura i crijeva,
 14. Objekti za preradu želatine,
 15. Objekti za proizvodnju kolagena,
 16. Objekti koji obavljaju opće djelatnosti:
  • uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature,
  • samostojeći objekti za prepakiravanje hrane životinjskog podrijetla,
  • veleprodaja mesa, mljevenog mesa, mesnih pripravaka, strojno otkoštenog mesa, proizvoda od mesa, proizvoda ribarstva, živih školjkaša, sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda, jaja i proizvoda od jaja, žabljih krakova i puževa, topljene životinjske masti i čvaraka, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva, prerađene želatine i kolagena,
 17. Izvozni objekti koji posluju s hranom životinjskog podrijetla,
 18. Objekti koji podliježu odobravanju pod posebnim uvjetima, ako obavljaju i djelatnosti veleprodaje navedenih proizvoda (maloprodaja mesa, ribe te gospodarstva na kojima se vrši i prerada, ako imaju i veleprodaju).
  Meso odstrijeljene divljači namijenjeno javnoj potrošnji mora potjecati iz odobrenog objekta. Osobna uporaba mesa odstrijeljene divljači sudionika lova ne smatra se javnom potrošnjom.

Objekti koji su po prijašnjim propisima bili odobreni, zadržavaju veterinarski kontrolni broj kao odobreni broj.

Prijava za registraciju uz propisane priloge daje se Upravi, temeljem toga vrši se pregled objekta i opreme. Ako on udovoljava uvjetima daje se uvjetno odobrenje. Objekt se kontrolira za vrijeme rada u probnom roku te ako udovoljava svim propisanim uvjetima daje se odobrenje (rješenje i Izvod iz upisnika).

Za svaku promjenu koja nastane u upisanim podacima u rješenju i Izvodu mora se u roku od 8 dana obavijestiti Upravu za veterinarstvo na propisanom obrascu, kao i o prestanku poslovanja u objektu (u roku od 6 mjeseci) radi brisanja istog iz Upisnika.

Obustava rada registriranog objekta može trajati najviše 1 godinu ali ako se privremeno obustavljaju jedna ili više odobrenih djelatnosti dulje od 6 mjeseci o tome treba obavijestiti nadležni veterinarski ured, kao i o ponovnom početku obavljanja te djelatnosti, jer prije toga veterinarski ured treba obaviti ponovni pregled objekta.

 

III. ODOBRAVANJE POD POSEBNIM UVJETIMA U UPRAVI ZA VETERINARSTVO

Odobravanju pod posebnim uvjetima podliježu slijedeći objekti

 1. objekti u kojima se u sklopu maloprodaje proizvode mljeveno meso, mesni pripravci i strojno otkošteno meso. Iznimno, odobravanju pod posebnim uvjetima ne podliježu objekti u maloprodaji koji se bave rasijecanjem i mljevenjem mesa iz usluge (samo po zahtjevu kupca)
 2. ribarnice i objekti koji u sklopu maloprodaje proizvode pripremljene proizvode ribarstva,
 3. objekti koji proizvode hranu životinjskog podrijetla na gospodarstvu podrijetla osim primarnih proizvoda.

Navedeni maloprodajni objekti koji uz meso ili ribu prodaju i drugu vrstu hrane, podliježi i obvezi registracije kao maloprodaja u Ministarstvu zdravstva

Prijava za registraciju uz propisane priloge daje se Upravi, temeljem toga vrši se pregled objekta i opreme. Ako on udovoljava uvjetima daje se odobrenje (rješenje i Izvod iz upisnika).

Za svaku promjenu koja nastane u upisanim podacima u rješenju i Izvodu mora se u roku od 8 dana obavijestiti Upravu za veterinarstvo na propisanom obrascu, kao i o prestanku poslovanja u objektu radi brisanja istog iz Upisnika.

 

IV. REGISTRACIJA OBJEKATA U MINISTARSTVU ZDRAVSTVA

Registracija u Ministarstvu zdravstva obvezna je za:
a) objekte u kojima se proizvodi i prerađuje hrana neživotinjskog podrijetla;
b) objekte u kojima se proizvodi i prerađuje hrana koja sadrži sastojke životinjskog i neživotinjskog podrijetla, isključujući objekte za prepakiravanje hrane (jer se oni obvezno odobravaju);
c) objekte u kojima se skladišti hrana neživotinjskog podrijetla;
d) sve kategorije ugostiteljskih objekta;
e) sve maloprodajne objekte, osim objekata koji se odobravaju pod posebnim uvjetima iz točke III.
f) objekte koji se u prvom redu koriste kao privatni stambeni prostori, u kojima se redovito priprema hrana neživotinjskog podrijetla radi stavljanja na tržište;
g) tržnice;
h) prodajna vozila i automate za prodaju.

Iznimno, tržnice, vodovodi, skladišta kojima se za skladištenje koristi više subjekata i vlasnici automata za prodaju moraju podnijeti zahtjev za registraciju, ali ne za svaki objekt (prodajno mjesto na tržnici, vodospreme, pojedinog korisnika skladišta, objekt u kojem se automat nalazi), te su dužni su voditi i dati na uvid prilikom provođenja službene kontrole, popis korisnika sa odgovornim osobama svih prodajnih mjesta na tržnici, popis svih vodosprema i objekata za pripremu i preradu vode, popis svih korisnika skladišta te popis svih pokretnih vozila sa lokacijama za prodaju te popis lokacija na kojima se nalaze automati za prodaju.

Objekti koji su podnijeli zahtjev za registraciju prema prijašnjim propisima i dobili su rješenje i Izvod smatra se registriran, a ako još nisu dobili rješenje i Izvod iz Upisnika, biti će upisani po već poslanom zahtjevu.
Prijava za registraciju podnosi se 30 dana prije početka rada. Nakon upisa dobiva se rješenje o upisu i Izvod iz Upisnika. O svakoj promjeni ili prestanku rada treba pismeno obavijestiti Ministarstvo u roku od 8 dana.

Obrasci prijava: u Udruženju obrtnika ili na www.mps.hr (- usluge građanima, - obrasci iz područja veterinarstva) i www.mzss.hr (Registracija objekata – u Ministarstvu zdravstva).

Objekti koji su odobreni po prijašnjim propisima biti će po službenoj dužnosti upisani u Upisnik odobrenih objekata pod posebnim uvjetima.