Aktualni propisi

HACCP za TRGOVINU

Kako je bilo predviđeno u Zakonu o hrani NN 46/07 i Pravilniku o higijeni hrane NN 99/07, do 1. siječnja 2009. godine bilo je potrebno poslovanje, proizvodnju, pripremu i posluživanje hrane uskladiti s odredbama navedenih propisa. U suradnji Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gospodarske komore i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije, izrađeni su Vodič dobre higijenske prakse za trgovinu u poslovanju s hranom i HACCP vodič - praktična provedba HACCP sustava za trgovinu. Vodiči su pozitivno procijenjeni od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te se smatraju nacionalnim vodičima, koji su primjenjivi u sektoru trgovine. Dostupan je na stranicama www.hok.hr.

Subjekti koji su u poslovanju s hranom uspostavili sustave samokontrole temeljene na načelima HACCP sustava iz članka 5. Pravilnika o higijeni hrane (Narodne novine 99/07) i članka 51. Zakona o hrani (Narodne novine 46/07), a u skladu s odredbama ovog Vodiča, ispunili su zakonske obveze navedenih odredbi.

Izradom ovih vodiča trgovinama je odrađen veliki dio posla i obveza. Provodeći upute iz vodiča i vodeći predviđene evidencijske liste, realiziraju se propisane zakonske obveze. Ovisno o predznanju na temelju informacija u vodiču, poslovanje je moguće i samostalno urediti prema zahtjevima vodiča. Predlažemo: prvo proučiti vodiče, razmotriti zahtjeve u poslovanju, provjeriti možemo li popuniti tražene evidencijske liste, te ako eventualno ima nepoznanica, zatražiti pomoć od obrtničke asocijacije i autora vodiča.

Vodič se u ovom prvom izdanju objavljuje kao Internet izdanje. Kako je ovo prvo izdanje ovakvog vodiča za trgovačku struku, očekujemo da će se kroz implementaciju u praksi pokazati još puno detalja kojima bi se ovaj vodič mogao unaprijediti.

U pogledu rizika, sve trgovine sa gastro ponudom (npr. pečenje pilića, termička obrada hrane) objekti su srednjeg rizika. Ostale trgovine, koje samo narezuju salame i slično su objekti niskog rizika.

HACCP vodič trgovina

Planovi trgovina

Evidencija trgovina