Aktualni propisi

Poljoprivrednici - upis u registar proizvođača hrane za životinje

Ministarstvo poljoprivrede donijelo Pravilnik o registraciji primarnih proizvođača hrane za životinje (NN 153/11 – stupa na snagu 01.03.2012.), kojim se propisuju način i uvjeti za registraciju poljoprivrednih gospodarstava koja se bave primarnom proizvodnjom hrane za životinje i hranidbom životinja.
Obveznici upisa u Registar su primarni proizvođači ukoliko obavljaju jednu ili više od sljedećih djelatnosti:
(a) uzgoj i/ili jednostavna fizička obrada krmiva, uključujući napasivanje, njihovo skladištenje i prijevoz kod isporuke primarnih proizvoda od mjesta proizvodnje do nekog drugog objekta, a krmiva su namijenjena za:
•    izravnu hranidbu životinja koje se koriste za proizvodnju hrane na vlastitom gospodarstvu, i/ili,
•    stavljanje na tržište krmiva proizvedenih na vlastitom gospodarstvu, i/ili,
•    proizvodnju potpunih krmnih smjesa na vlastitom gospodarstvu isključivo za hranidbu životinja na vlastitom gospodarstvu koje se koriste za proizvodnju hrane, i to miješanjem dva ili više krmiva sa ili bez dopunske krmne smjese, bez korištenja premiksa i/ili dodataka hrani za životinje, osim silažnih dodataka;
(b) hranidba životinja koje se koriste za proizvodnju hrane (uključuje hranidbu ribe na ribogojilištu) s industrijski proizvedenim potpunim krmnim smjesama, koje su proizvedene u registriranom ili odobrenom objektu u skladu s odredbama Pravilnika o higijeni hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 41/08).
Iznimno, upisu u Registar ne podliježu primarni proizvođači koji:
•    (a) ne stavljaju na tržište žive životinje, a proizvode životinjskog podrijetla koriste isključivo za osobnu potrošnju u kućanstvu;
•    (b) uzgajaju i drže životinje koje se ne koriste za proizvodnju hrane;
•    (c) male količine primarnih poljoprivrednih proizvoda stavljaju na tržište izravno na drugo poljoprivredno gospodarstvo, a isključivo za potrebe odnosnog gospodarstva ili izravno krajnjem potrošaču ili lokalnom maloprodajnom objektu koji izravno opskrbljuje krajnjeg potrošača, ne dovodeći u pitanje odredbe posebnih propisa koji uređuju stavljanje na tržište malih količina primarnih proizvoda;
•    (d) u proizvodnji potpunih krmnih smjesa koriste sljedeća krmiva životinjskog podrijetla: riblje brašno, dikalcij fosfat, trikalcij fosfat, proizvode od krvi, krvno brašno, ili dopunske krmne smjese koje sadrže navedena krmiva.
Registar  vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Primarni proizvođači koji temeljem odredbi ovoga Pravilnika podliježu obvezi upisa u Registar, obvezni su u roku od 30 dana od početka obavljanja dostaviti pravilno popunjeni obrazac Zahtjeva za evidentiranje u Registar primarnih proizvođača hrane za životinje iz Priloga ovoga Pravilnika u regionalni ured/podružnicu Agencije.
Poljoprivredna gospodarstva koja na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavljaju jednu ili više djelatnosti iz članka 3. ovoga Pravilnika, obvezna su predati pravilno popunjen Zahtjev u regionalni ured/podružnicu Agencije najkasnije do 30. lipnja 2012. godine.