Aktualni propisi

Porez na dohodak - usklađivanje Pravilnika

U NN 137/11 objavljena je izmjena Pravilnika o porezu na dohodak kojim se isti usklađuje sa posljednjim izmjenama Zakona:
- kredit ili zajam radniku od strane poslodavca s kamatom nižom od 3% - razlika od te niže kamate do 3% je primitak u naravi radnika;
- dividende i udjeli u dobiti ne moraju se isplaćivati na žiro račun;
- propisuje se sadržaj evidencije koju isplatitelj dividende ili udjela u dobiti mora voditi za sve osobe kojima isplaćuje dividende ili udjele u dobiti i Izvješća koje predaje Poreznoj upravi najkasnije do 15. dana slijedećeg mjeseca nakon isplate.
- Evidencija obvezno sadrži:
•    podatke o isplatitelju,
•    podatke o primatelju,
•    način isplate (npr. podmirenje predujma, u novcu, u stvarima…),
•    razdoblje u kojem je ostvarena dobit,
•    iznos isplate
•    datum isplate i drugo.
Izvješće se Poreznoj upravi dostavlja na propisanom Obrascu DU. Izvješće se može ispisati putem računala ili ga dostaviti elektroničkim putem ali sadržajem mora biti u cijelosti istovjetan propisanom obrascu.
Ako se u tijeku poreznog razdoblja isplaćuju predujmovi dividende ili udjela u dobiti, tada se Izvješće ne podnosi po isplati predujma nego se isplatom dividende ili udjela u dobiti smatra trenutak kad su predujmovi podmireni iz ostvarene dobiti. Iznimno, ako se predujam dividende isplaćuje u tekućem za prethodno porezno razdoblje, tada se isplatom dividende smatra trenutak isplate predujma.
Podsjećamo da se za isplaćene predujmove dobiti prema Pravilniku o porezu na dobit, mora voditi evidencija o isplaćenim i podmirenim predujmovima dobiti.
U slučaju da se isplaćuje dividenda ili udio u dobiti ostvareni u periodu od 01.01.2001. do 31.12.2004. koji se oporezuju kao dohodak od kapitala, te isplate se ne unose u Obrazac DU,  već u Obrazac ID-1 (koji se predaje u Poreznu upravu do 31.01. za prethodnu godinu).