Aktualni propisi

Elektronska dostava izvješća i podataka poreznoj upravi (e-porezna) – obveznici

Izmjenama Općeg poreznog zakona (NN 18/11) propisani su obveznici koji će od 01.01.2012. morati predavati Poreznoj upravi obrasce, prijave, izvješća i drugu dokumentaciju u elektroničkom obliku, korištenjem aplikacije «e-porezna». To su slijedeći obveznici:

  1. porezni obveznici koji su razvrstani u srednje ili velike poduzetnike u smislu odredaba Zakona o računovodstvu,
  2. obveznici poreza na dodanu vrijednost čija je godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga (oporezive i izvozne isporuke) veća od 800.000,00 kuna, prema pokazateljima utvrđenima na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavljaju porezne prijave ili drugi podaci potrebni za oporezivanje.

Odredba Zakona o računovodstvu (članak 3.) kojom se uređuje razvrstavanje poduzetnika glasi:

«Članak 3.

(1) Poduzetnici u smislu ovoga Zakona razvrstavaju se na male, srednje i velike ovisno o pokazateljima utvrđenim na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavljaju financijski izvještaji, prema sljedećim uvjetima:
– iznos ukupne aktive,
– iznos prihoda,
– prosječan broj radnika tijekom poslovne godine.
(2) Mali poduzetnici su oni koji ne prelaze dva od sljedećih uvjeta:
– ukupna aktiva 32.500.000,00 kuna,
– prihod 65.000.000,00 kuna,
– prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50.
(3) Srednji poduzetnici su oni koji prelaze dva uvjeta iz stavka 2. ovoga članka ali ne prelaze dva od sljedećih uvjeta:
– ukupna aktiva 130.000.000,00 kuna,
– prihod 260.000.000,00 kuna,
– prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 250.
(4) Veliki poduzetnici su oni koji prelaze dva uvjeta iz stavka 3. ovoga članka.
(5) Osim poduzetnika iz stavka 4. ovoga članka, veliki poduzetnici u smislu ovoga Zakona su banke, štedne banke, stambene štedionice, institucije za elektronički novac, društva za osiguranje, leasing društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima i zasebna imovina bez pravne osobnosti kojom oni upravljaju, društva za upravljanje investicijskim fondovima i imovina investicijskih fondova s pravnom osobnosti, društva za upravljanje obveznim odnosno dobrovoljnim mirovinskim fondovima i zasebna imovina kojom oni upravljaju te mirovinska osiguravajuća društva.»

Sukladno navedenom, porezni obveznici koji će morati predavati obrasce elektronskim putem mogu to raditi samostalno ili mogu opunomoćiti osobu koja ću u njihovo ime to raditi (npr. knjigovođu). Obrazac punomoći sa svim uputama je objavljen na web stranici Porezne uprave. Da bi se postalo korisnik e-porezne potrebno je:

  1. u FINI (nakon stepenica prva vrata desno) zatražiti izdavanje digitalnog certifikata (smart karticu) na ime osobe koja će se koristiti e-poreznom. Kartica se dobije za cca 2-3 tjedna, kao i PIN za njeno korištenje.
  2. u međuvremenu potrebno je utvrditi da li računalna oprema zadovoljava sve tehničke preduvjete i da li su instalirani potrebni programi. Da bi se to utvrdilo potrebno je detaljno pročitati sve upute koje se nalaze na web stranici Porezne uprave www.porezna-uprava.hr , dalje "e-porezna".
  3. Instalirati aplikaciju e-porezna.
  4. Prije prve upotrebe aplikacije potrebno je u Poreznoj upravi  (soba 1A) donijeti smart karticu da se aktivira, kao i sve punomoći poreznih obveznika za koje će se slati obrasci.