Aktualni propisi

Zakon o trgovini - izmjene

Izmjenama Zakona o trgovini (NN 114/11), koje su stupile na snagu 15.10.2011., propisano je slijedeće:

I. Nova zabrana – roba pornografskog sadržaja

U trgovini na malo zabranjeno je oglašavanje, kao i izlaganje i prodaja robe pornografskog sadržaja, osim tiskovina, osobama mlađim od 18 godina.

Prodavač mora uskratiti prodaju te robe kupcu ako procijeni da je mlađi od 18 godina, a kupac dobrovoljno ne dokaže da nije mlađi od 18 godina davanjem na uvid prodavaču neke od osobnih isprava.

Na prodajnim mjestima koja imaju u asortimanu robu pornografskog sadržaja mora se istaknuti obavijest o zabrani prodaje maloljetnicima (kao i za alkohol i duhanske proizvode, a može i zajedno na istoj obavijesti ako se prodaju sve vrste proizvoda na koje se odnosi zabrana).

Što je roba pornografskog sadržaja nije precizirano, ali odnosi se na pornografske časopise, slike, razglednice, figurice i drugo.

U pogledu tiskovina (dnevne, tjedne i druge novine i časopisi), zabrana nije propisana ovim zakonom nego Zakonom o medijima koji zabranjuje javno izlaganje i oglašavanje tiskovina s naslovnicom pornografskog sadržaja.

Ako se u nadzoru utvrdi:

  • postupanje suprotno ovoj zabrani, gospodarski će inspektor usmenim rješenjem zabraniti obavljanje trgovine navedenim proizvodima, pečaćenjem objekta, najkraće na 30 dana (uz mogućnost zamjene pečaćenja kaznom od 30.000,00 kn uz otklanjanje nedostataka).
  • neisticanje oznake o zabrani, gospodarski će inspektor donijeti pisano rješenje kojim će narediti isticanje oznake i odrediti rok.

II. Novi uvjeti pokretne prodaje

Pokretna prodaja robe (prodaja bez stalnog prodajnog mjesta, putem vozila, kolica ili plovnog objekta) može se obavljati samo uz uvjete propisane odlukom predstavničkog tijela grada ili općine na čijem području se pokretna prodaja obavlja.  Predstavničko tijelo (vijeće općine ili grada) obvezno je donijeti odluku kojom će propisati uvjete u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ovih izmjena (do 15.01.2012.).

III. Rješenje o MTU kod „nastavka“ poslovanja

Bez novog rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine, djelatnost trgovine može se obavljati u prodajnim objektima ako su kumulativno ispunjeni uvjeti:

  • da je za isti prodajni objekt već izdano rješenje nadležnog tijela o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine
  • da se radi o nastavku obavljanja djelatnosti iste vrste trgovine
  • da u međuvremenu nije došlo do bitnih promjena vezanih uz prodajni objekt, opremu i sredstva kojima se obavlja djelatnost trgovine
  • da novi trgovac dobije od prethodnog primjerak rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta.

IV. Novo zapošljavanje radnika – stručna sprema

Osobe koje su zaposlene u trgovačkom društvu ili obrtu registriranom za obavljanje djelatnosti trgovine na radnom mjestu prodavača ili trgovačkog poslovođe, moraju imati najmanje završeno srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju neovisno o zanimanju.

Definirano je značenje izraza:

  • »Prodavač« je osoba koja neposredno prodaje ili slaže robu u trgovini te savjetuje kupca o svojstvima i namjeni robe.
  • »Trgovački poslovođa« je osoba koja rukovodi materijalno--financijskim poslovanjem trgovine.

Na zaposlene osobe, koje su na dan 15.10.2011. godine zatečene na radnim mjestima prodavača ili trgovačkog poslovođe, ovo se ograničenje ne primjenjuje, ali kod svakog novog zapošljavanja treba paziti da radnik ima srednju stručnu spremu.

V.  Stavljanje na tržište tehničkih proizvoda, motornih vozila i dijelova

Trgovac koji stavlja na tržište tehničke proizvode, motorna i druga vozila, njihove dijelove (iz uvoza ili domaće proizvodnje) dužan je osigurati jamstveni list, te tijekom jamstvenog roka, osigurati servis i rezervne dijelove za te proizvode.

Što je jamstvo, uvjeti izdavanja i odgovornost trgovca propisani su čl. 423. – 429. Zakona o obveznim odnosima NN 35/05 i 41/08.

VI.  Isticanje radnog vremena

Trgovci samostalno određuju radno vrijeme, vodeći brigu o potrebama kupaca, broju zaposlenih radnika i poštivanju njihovih prava.

Trgovac je dužan na ulazu u prodavaonicu ili drugi prodajni objekt istaknuti radno vrijeme i pridržavati ga se. U suprotnom, gospodarski će inspektor usmenim rješenjem zabraniti obavljanje djelatnosti, pečaćenjem objekta ili na drugi pogodan način, najkraće na 30 dana (uz mogućnost zamjene pečaćenja kaznom od 30.000,00 kn uz otklanjanje nedostataka).

VII. Nepošteno trgovanje

Iako se prodaja robe ispod nabavne cijene načelno smatra nepoštenim trgovanjem, propisan je izuzetak: nepoštenim trgovanjem ne podrazumijeva se prodaja robe ispod njezine nabavne cijene s porezom na dodanu vrijednost kada se radi o skorom isteku roka valjanosti, povlačenju robe iz asortimana, potpunoj rasprodaji zbog zatvaranja objekta te stečaja i likvidacije trgovačkog društva, odnosno zatvaranja obrta ili drugim razlozima kojima trgovac ne čini radnje kojima se sprječava, ograničava ili narušava tržišno natjecanje.

VIII. Prestanak važenja
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, prestaje važiti  Popis vezanih i povlaštenih obrta koji je sastavni dio Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (»Narodne novine«, br. 31/95., 87/01., 47/05. i 42/08.) u dijelu koji se odnosi na stručnu spremu pod G. Trgovina na veliko i na malo.

Zbog toga, od stupanja zakona na snagu,  trgovinu na malo mogu obavljati sve osobe koje su imaju srednjoškolsko obrazovanje u trogodišnjem trajanju, neovisno o zanimanju.