Aktualni propisi

Izmjene Zakona o porezu na dohodak

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak (NN 114/11) koje su stupile na snagu 15.10.2011. propisano je slijedeće:

-         ukoliko poslodavac odobrava radniku kredite ili zajmove s kamatnom stopom nižom o d 3% (do sada je bilo 4%), razlika od ugovorene kamate do kamate od 3% smatra se primitkom u naravi radnika, pa na nju treba obračunati porez, prirez i doprinose kao na plaću (uz prethodno preračunavanje na bruto iznos).

-         Ukida se obveza isplate na žiro-račun dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu (koja je bila uvedena s 1.07.2010.)

-         Uvodi se obveza isplatitelja dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, da vodi evidenciju o obračunanim i isplaćenim dividendama i udjelima u dobiti po svakoj fizičkoj osobi – dioničaru ili vlasniku društva, te da o tome Poreznoj upravi dostavlja propisano izvješće. Ministar će u roku od 3 mjeseca propisati oblik i sadržaj evidencija i izvješća, te način i rok dostave izvješća.

Vezano za ovaj propis, podsjećamo i na prošlogodišnju izmjenu Pravilnika o porezu na dobit (NN 123/10) kojom je propisano da pri isplati predujma dobiti tijekom poreznog razdoblja porezni obveznik treba postupati sukladno posebnim propisima kojima se propisuje mogućnost isplate predujma dobiti, te pažnjom dobrog gospodarstvenika i u dobroj vjeri, odnosno izvršiti isplatu predujma dobiti do iznosa kojeg pokazuje privremeni račun dobiti i gubitka. Ako porezni obveznik isplaćuje predujmove dobiti, isti je obvezan voditi evidenciju o isplaćenim i podmirenim predujmovima dobiti koja osobito sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, adresa i OIB osobe kojoj je isplaćen predujam, datum i iznos isplaćenog predujma, te datum i iznos podmirenog predujma. Ova evidencija obvezno se prilaže uz prijavu poreza na dobit a trebalo ju je predati i za 2010. godinu.