Aktualni propisi

Izmjene pravilnika o PDV

Izmjenama Pravilnika o PDV-u (NN 89/11), od 01.08.2011. omogućeno je poreznim obveznicima da račune ispostavljaju i elektronskim putem, uz obaveznu pisanu suglasnost primatelja računa prije ispostavljanja prvog računa. I izdavatelj i primatelj moraju u tom slučaju ispunjavati i tehničke uvjete za slanje i primanje računa u elektronskom obliku, njihovo sigurno pohranjivanje, utvrđivanje porijekla, vjerodostojnosti i sadržaja, te ostale tražene uvjete koji su propisani.

Način i uvjeti poslovanja sa elektronskim računima razrađeni su u slijedećim odredbama izmjena Pravilnika:

Članak 8.

U članku 104. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Poduzetnik mora za isporučena dobra i obavljene usluge ispostaviti račun. Račun može biti ispostavljen na papiru ili u elektroničkom obliku. Poduzetnik kupcu dostavlja račun te osigurava primjerak koji služi kao isprava za knjiženje.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, poduzetnik ne mora primatelju isporuke dostaviti račun koji se odnosi isključivo na isporuke koje su prema odredbama članka 11.a stavka 1. točke b) do g) Zakona oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osim na zahtjev primatelja isporuke,«

Članak 9.

Iza članka 104. dodaje se članak 104.a koji glasi:

»Članak 104.a

(1) Računom u elektroničkom obliku smatra se račun ispostavljen kao elektronička isprava sukladno Zakonu o elektroničkoj ispravi pod uvjetom da postoji suglasnost primatelja za prihvat takvog računa. U smislu ovoga Pravilnika računom u elektroničkom obliku, ispostavljenim kao elektronička isprava, smatra se i račun potpisan elektroničkim potpisom sukladno Zakonu o elektroničkom potpisu.

(2) Računom iz stavka 1. ovoga članka smatra se i račun ispostavljen primjenom jedne od sljedećih metoda:

1. putem elektroničke razmjene podataka, ako ugovor o razmjeni omogućuje korištenje postupaka kojima je zajamčena vjerodostojnost podrijetla računa i cjelovitost podataka odnosno sadržaja računa,

2. pomoću bilo koje metode poslovne kontrole koja omogućuje povezivanje računa sa isporukama dobara i usluga i drugim poslovnim dokumentima te provjeru vjerodostojnosti podrijetla i cjelovitosti sadržaja računa prema utvrđenim procesima izdavanja odnosno primanja računa.

(3) Metode iz stavka 1. i 2. ovoga članka moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

1. mora biti zajamčena vjerodostojnost podrijetla računa na način da primatelj računa može nedvojbeno utvrditi da je taj račun poslao izdavatelj računa,

2. mora biti zajamčena cjelovitost sadržaja računa na način da primijenjena tehnologija i postupci onemogućavaju promjenu podataka na računu,

3. mora biti zajamčena vjerodostojnost podrijetla i cjelovitost sadržaja računa tijekom prijenosa računa elektroničkim putem od izdavatelja do primatelja računa,

4. mora biti zajamčena čitljivost računa odnosno vizualan i razumljiv prikaz tako ispostavljenog računa na zaslonu računala ili drugih elektroničkih uređaja kao i na papiru,

5. mora biti vidljivo vrijeme i adresa otpreme odnosno primitka tako ispostavljenog računa.

(4) Porezni obveznik koji namjerava ispostavljati i primati račune u elektroničkom obliku obvezan je utvrditi način na koji će osigurati odgovarajuće uvjete propisane Zakonom o elektroničkoj ispravi i uvjete iz stavka 3. ovoga članka te uvjete za elektroničku obradu podataka u skladu s Općim poreznim zakonom.

(5) Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka porezni obveznik ili drugi primatelj računa daje svojom izričito izraženom voljom u elektroničkom obliku ili na papiru, prije prvog ispostavljanja računa u elektroničkom obliku.

(6) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, suglasnost primatelja za prihvat računa u elektroničkom obliku nije potrebna za račun koji se odnosi isključivo na isporuke koje su prema odredbama članka 11.a stavka 1. točke b) do g) Zakona oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

(7) Ispostavljanje, otprema, primitak kao i svaka druga radnja u vezi računa u elektroničkom obliku može se obavljati putem informacijskog posrednika sukladno Zakonu o elektroničkoj ispravi.«

Članak 10.

U članku 108. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Izdavatelj računa može ispraviti pogrešno iskazani porez u računu o isporučenim dobrima i obavljenim uslugama ako primatelj po tom računu još nije iskoristio pravo na odbitak pretporeza. U tom slučaju, izdavatelj računa obvezan je o ispravku računa obavijestiti u elektroničkom obliku ili na papiru primatelja računa. Izdavatelju računa u elektroničkom obliku mora biti dostavljena obavijest o storniranju toga računa u elektroničkom obliku na temelju koje će izdavatelj ispravak poreza proknjižiti u svom knjigovodstvu. Izdavatelju računa na papiru mora biti vraćen izvornik računa u kojemu je porez bio pogrešno iskazan, a on ga mora pohraniti u svoju dokumentaciju i ispravak poreza proknjižiti u svome knjigovodstvu.«

Članak 11.

U članku 109. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Računi poslani telekomunikacijskim uređajem koji nisu ispostavljeni sukladno članku 104.a stavku 1. ili 2. ovoga Pravilnika ne smatraju se računima u smislu odredbe članka 15. Zakona i članka 105. ovoga Pravilnika.«

Članak 15.

U članku 159. dodaju se novi stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»(5) Računi iz stavka 2. ovoga članka u elektroničkom obliku moraju biti pohranjeni u izvornom elektroničkom obliku u kojemu su i poslani u skladu s posebnim propisima.

(6) Vjerodostojnost podrijetla i cjelovitost sadržaja pohranjenih računa, kao i njihova čitljivost, moraju biti zajamčeni od trenutka izdavanja do kraja razdoblja čuvanja iz članka 24. Zakona, a podaci koje sadrže ti računi ne smiju se mijenjati.

(7) Porezni obveznik na zahtjev Porezne uprave ili drugog tijela nadležnog za nadzor mora omogućiti uvid u ispostavljene i primljene račune.«

Članak 16.

U članku 161. stavku 1. točki 10. posljednja rečenica mijenja se i glasi:

»Poduzetnici koji ispostavljaju račune u elektroničkom obliku za isporuke oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost iz članka 11.a stavka 1. točke b) do g) Zakona u ovaj stupac mogu unositi vrijednost tih isporuka u ukupnom iznosu za pojedino obračunsko razdoblje,«