Aktualni propisi

Novosti u evidencijama o radnicima

Nakon manje od godinu dana primjene Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, zbog problema u njegovoj provedbi, donesen je novi pravilnik objavljen u Narodnim novinama 37/11 te je stupio na snagu 1. svibnja 2011.

Koje su izmjene u odnosu na stari Pravilnik? Suštinski nisu velike, ali neke odredbe su pojednostavljene obzirom da ionako nisu bile provedive u nekim djelatnostima. Visine novčanih kazni za pravne subjekte i odgovorne osobe u slučaju nepropisnog vođenja evidencije radnog vremena definirane su Zakonom o radu i nisu se mijenjale ovom izmjenom Pravilnika.

Zakonom o radu i ovim Pravilnikom propisane su dvije evidencije:

1. Evidencija o radnicima

2. Evidencija o radnom vremenu

Ad 1) Evidencija o radnicima (tzv. matična knjiga radnika)  je evidencija o radnicima čiji oblik nije propisan u smislu obrasca, no propisan je sardžaj tj. podaci koje mora sadržavati – ne mora se više voditi podatak o tome da li je ugovorena zabrana natjecanja i njeno trajanje nakon prestanka radnog odnosa. Dakle, i nadalje možete nastaviti voditi matičnu knjigu koju ste ustrojili prošle godine, samo ubuduće ne treba popunjavati navedeni podatak. Također, podaci koji kod određenog radnika ne postoje, ne popunjavaju se (rubrika ostaje prazna). Evidencija se čuva trajno neovisno o obliku (knjiga ili elektronička baza podataka)!

Evidencija drugih osoba na radu – ostala je ista, samo se u njoj više ne vode radnici koje je ustupila agencija (prema posebnim propisima), čega uglavnom niti nema. Dakle, i nadalje se u nju evidentiraju učenici i studenti na praksi, učenici i studenti koji rade preko ovlaštenih učeničkih i studentskih servisa, te osobe na stručnom osposobljavanju. I ova evidencija se čuva trajno!

Ad 2) Evidencija o radnom vremenu radnika mora biti dostupna u sjedištu obrta, odn. na mjestu rada te radnik ima pravo uvida u obje ove evidencije.

Izmjene na formularu evidencije radnog vremena

- prikazivanje vremena početka i završetka rada zaposlenika više nije obavezno (odn. obavezno je samo ako je vođenje tih podataka ugovoreno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu

- više nije potrebno u posebnoj koloni voditi sate provedene na službenom putu, sate terenskog rada, rada u preraspodijeljenom radnom vremenu, rodiljni dopust te neplaćeni dopust

Na osnovu ovih izmjena i službeni formular smanjen je sa 18 na 13 polja.

Obratite pažnju i da za period u kojem je vrijedio stari Pravilnik (1. lipnja 2010. - 30. travnja 2011.) morate imati arhiviranu evidenciju radnog vremena prema pravilima koja su vrijedila u tom razdoblju.

Izmjene u vođenju evidencije radnog vremena

-Pravilnik više ne nameće obavezu vođenja evidencije ažurno po završetku radnog dana, nego je poslodavac obavezan evidenciju popuniti najkasnije sedmog dana od dana za koji se podaci popunjavaju

-više nije obavezno evidenciju o radnom vremenu imati uvijek na radnom mjestu radnika nego je poslodavac dužan evidenciju imati u svom sjedištu, a ako šest ili više radnika poslove obavlja u izdvojenoj poslovnoj jedinici obavezno je imati evidenciju dostupnu i u toj jedinici

-skraćeno je razdoblje čuvanja evidencije o radnom vremenu sa šest na četiri godine, a u izdvojenoj poslovnoj jedinici sa šest ili više radnika podatke je obavezno čuvati jednu godinu

Ovu evidenciju drži poslodavac u svom sjedištu najmanje za prethodno razdoblje od jedne godine. Ukoliko na nekom izdvojenom mjestu rada zapošljava šest ili više radnika, evidencija mora biti za prethodno jednogodišnje razdoblje i u tom izdvojenom pogonu.

Podatke u evidenciju poslodavac treba unijeti najkasnije sedmog dana od proteka dana na koji se odnosi. Izuzetak su podaci o početku i završetku rada - ukoliko se moraju evidentirati, trebaju se upisati najkasnije na završetku sljedećeg radnog dana za prethodni.

Obrtnik na mora voditi evidenciju radnog vremena za člana obitelji s kojim živi u zajedničkom domaćinstvu, koji je u radnom odnosu kod njega, ako je ugovorom o radu ugovorio da je taj radnik samostalan u određivanju radnog vremena, stanke te dnevnog i tjednog odmora. Ako to nije ugovoreno, može se napraviti aneks ugovoru, ili voditi evidenciju radnog vremena.

Evidencija o radnom vremenu čuva se najmanje 4 godine, a ako je pokrenut radni spor sa radnikom u kojem bi za ostvarenje prava radnika mogla biti relevantna ova evidencija, ista se mora čuvati do okončanja spora.

Za ribare i prijevoznike posebnim je propisima određeno drugačije evidentiranje radnog vremena radnika.

Primjer evidencije o radnom vremenu