Aktualni propisi

Novi Zakon o zaštiti od požara

Novim Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) uređene su, između ostalog, i obveze pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju registrirane djelatnosti, u provedbi mjera zaštite od požara. Propisane mjere zaštite od požara su:

 • osposobljavanje za protupožarnu zaštitu i spašavanje
 • održavanje protupožarnih vježbi
 • sve građevine ministar će razvrstati u jednu od četiri kategorije ugroženosti od požara. Vlasnici i korisnici prostora u zgradi 1. i 2. kategorije moraju napraviti procjenu ugroženosti od požara(revizija najmanje svakih 5 godina), donijeti plan zaštite od požara (revizija najmanje jednom godišnje), te organizirati službu zaštite od požara. Vlasnici i korisnici prostora u zgradi 3. kategorije moraju zaposliti najmanje jednog radnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenja stanja zaštite od požara. Vlasnici i korisnici prostora u zgradi 4. kategorije moraju zaposliti najmanje jednog radnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenja stanja zaštite od požara koji može obavljati i druge poslove. Radnici zaduženi za zaštitu od požara u građevinama 3. i 4. kategorije ugroženosti moraju imati zvanje vatrogasca ili završenu gimnaziju ili srednjoškolsko strukovno obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, te položen stručni ispit za kojeg program propisuje ministar.
 • Održavanje evakuacijskih putova slobodnima i propisno označenima, kao i pristupe vatrogasnim vozilima
 • Posjedovanje uređaja, opreme i sredstava za gašenje požara
 • Uređaji, oprema i sredstva za zaštitu moraju se održavati u ispravnom stanju, o čemu mora postojati dokumentacija
 • Uređaji, oprema, alat i sredstva za zaštitu moraju biti propisno označena, uvijek dostupna te se moraju koristiti isključivo namjenski
 • Obavezno redovno ispitivanje i održavanje u ispravnom stanju postrojenja i uređaja, te instalacije električne, plinske, ventilacijske i druge namjene, dimnjaka i ložišta i druge uređaje i instalacije koje mogu prouzročiti požar, te posjedovanje dokumentacije o održavanju
 • Izvedeni stabilni sustavi za otkrivanje, dojavu te gašenje požara moraju se redovito kontrolirati i to od strane korisnika o čemu treba voditi evidenciju, a najmanje jednom godišnje kontrolu treba izvršiti ovlaštena pravna osoba, koja izdaje zapisnik. Stabilni sustavi moraju biti propisno označeni, uvijek dostupni te se moraju koristiti isključivo namjenski
 • Prijenosne i prijevozne aparate za gašenje požara treba redovito servisirati (najmanje jednom godišnje) kod servisera ovlaštenog od proizvođača, o čemu treba voditi evidenciju, a na aparatu mora postojati vidljiva oznaka servisiranja. Aparati moraju biti propisno označeni, uvijek dostupni te se moraju koristiti isključivo namjenski
 • Vođenje evidencije nastalih požara i razlozima njihovog nastanka.

Provedbene propise (pravilnike) za razradu odredbi ovog zakona, ministar će donijeti u roku od godine dana, a do njihovog donošenja ostaju na snazi trenutno važeći pravilnici.

 

Serviseri aparata za gašenje moraju se uskladiti sa novim zakonom do 1.10.2011. godine.

 

Zakon o zaštiti od požara NN 92/10