Aktualni propisi

Radno vrijeme radnika na pomorskim ribarskim plovilima

Zbog specifičnosti u načinu rada, posebnim pravilnikom uređeno je radno vrijeme, stanke te dnevni i tjedni odmori radnika koji rade na pomorskim ribarskim plovilima. Pri tome treba imati na umu definicije:

  • Radno vrijeme - je vremensko razdoblje u kojem je radnik obvezan obavljati poslove, odnosno u kojem je spreman (raspoloživ) obavljati poslove prema uputama poslodavca, na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju ili drugom mjestu koje odredi poslodavac.
  • Pripravnost - radnim vremenom ne smatra se vrijeme u kojem je radnik pripravan odazvati se pozivu poslodavca za obavljanje poslova, ako se ukaže takva potreba, pri čemu se radnik ne nalazi na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju niti na drugom mjestu koje je odredio poslodavac. Vrijeme pripravnosti i visina naknade za istu, uređuje se ugovorom o radu ili kolektivnim ugovorom.

 

Raspored radnog vremena:

Zbog specifičnosti radnog procesa u ribarstvu, radno vrijeme ne mora biti raspoređeno jednako po tjednima, nego se utvrđuje kao prosječno tjedno radno vrijeme unutar perioda od 4 mjeseca. Pri tome treba paziti da:

  • radnik ne smije raditi duže od 14 sati tijekom razdoblja od 24 sata
  • i radnik ne smije raditi duže od 72 sata tijekom 7-dnevnog razdoblja.

 

Ako je istekom razdoblja od 4 mjeseca prosječno tjedno radno vrijeme radnika bilo duže od punog (40 sati tjedno) ili eventualno ugovorenog nepunog radnog vremena, taj višak sati smatra se prekovremenim radom, i treba ga platiti po uvećanoj satnici.

 

O rasporedu radnog vremena u pisanom obliku poslodavac mora obavijestiti radnike najmanje 1 tjedan unaprijed, te mora biti izložen na brodu, na mjestu dostupnom radnicima i nadležnom inspektoru. Obrazac rasporeda radnog vremena je propisanog sadržaja.

 

Prekovremeni rad:

Prekovremeni rad pojedinog radnika ne smije trajati više od 8 sati tjedno, niti više od 36 sati mjesečno, niti više od  250 sati godišnje.

Ako prekovremeni rad određenog radnika traje duže od 4 tjedna neprekidno (svaki dan) ili više od 12 tjedana tijekom kalendarske godine (tj. ako zbroj dana u godini u kojima je radnik radio prekovremeno prelazi 12 tjedana), odnosno ako prekovremeni rad svih radnika određenog poslodavca prelazi deset posto ukupnoga radnog vremena u određenom mjesecu, o prekovremenom radu mora se obavijestiti nadležni inspektor u roku od osam dana od dana nastupa neke od navedenih okolnosti. On može zatražiti nalaz i mišljenje liječnika medicine rada, te ako takav rad štetno utječe na zdravlje, zabraniti ga.

Zabranjen je prekovremeni rad maloljetnog radnika.

 

Smjenski i noćni rad:

Ako je rad organiziran u smjenama koje uključuju i noćni rad, mora se osigurati izmjena smjena, tako da radnik u noćnoj smjeni radi uzastopce najduže jedan tjedan.

Noćni rad je rad radnika kojeg obavlja u vremenu između 22,00 sata uvečer i 6,00 sati ujutro, a za maloljetnike između 20,00 sati uvečer i 6,00 sati ujutro, s time što je zabranjen rad maloljetnika u tom noćnom radu.

Noćni radnik je radnik, koji prema rasporedu radnog vremena redovito tijekom jednog dana radi najmanje 3 sata u vremenu noćnog rada, odnosno koji tijekom kalendarske godine radi najmanje trećinu svog radnog vremena u vremenu noćnoga rada. Takvog radnika treba prije početka rada kao noćni radnik i najmanje jednom godišnje uputiti na pregled kod liječnika medicine rada.

 

Dnevna stanka:

Radnik koji radi najmanje 6 sati dnevno (maloljetnik 4 sata) ima pravo na stanku od 30 minuta koja se ubraja u radno vrijeme.

 

Dnevni odmor:

Dnevni odmor mora trajati najmanje 10 sati  (za maloljetnike 12 sati) u svakom razdoblju od 24 sata. Može se koristiti i u dva dijela od kojih jedan mora biti najmanje 6 sati.

 

Tjedni odmor:

Tjedni odmor traje najmanje 24 sata neprekidno (za maloljetnike 48 sati neprekidno).

 

U svakom sedmodnevnom razdoblju zbroj dnevnih i tjednog odmora ne smije biti manji od 77 sati.

 

Poslodavac mora voditi zasebno evidenciju ostvarenih sati rada na propisanom obrascu, čiju kopiju mora dostaviti radniku najkasnije s obračunom plaće. Također mora voditi i propisanu evidenciju sati odmora radnika, koja se mora nalaziti na brodu i biti dostupna radnicima i inspektoru.