Aktualni propisi

Izmjene Zakona o porezu na dobit

Izmjene su objavljene u NN 80/10 a primjenjuju se od 01.07.2010. godine. Pregled najvažnijih izmjena:

 • Kao i u sustavu poreza na dohodak, poslodavcima «dobitašima» se od 01.07.2010. priznaje u rashode poslovanja uplaćene premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje uplaćuje u korist zaposlenika, uz njegov pristanak, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom društvu, do visine 500,00 kn mjesečno.
 • Ako je tijekom godine isplaćen predujam dobiti, a na kraju godine se utvrdi da ostvarena dobit nije dovoljna za pokriće takvog predujma ili isti nije podmiren (vraćen) do podnošenja porezne prijave, tada se ta nepodmirena razlika dobiti smatra primitkom koji se oporezuje u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.
 • Dugotrajnom imovinom smatraju se stvari i prava čiji je pojedinačni trošak nabave veći od 3.500,00 kn (do 30.06.2010. je 2.000,00 kn). I nadalje se traži da je vijek trajanja duži od godine dana.
 • "Dobitašima" koji u dugotrajnoj imovini imaju evidentirana plovila, zrakoplove, apartmane i kuće za odmor, priznaju se rashodi amortizacije takve imovine, ali i ostali troškovi povezani sa njihovim korištenjem, pod slijedećim uvjetima:
   1. da ima registriranu odgovarajuću djelatnost koju obavlja tom imovinom
   2. da od korištenja plovila i zrakoplova ostvari godišnji prihod najmanje u visini 7% nabavne vrijednosti
   3. da od korištenja apartmana i kuća za odmor ostvari godišnji prihod u visini 5% nabavne vrijednosti apartmana/kuće.

 

Ukoliko nisu ispunjeni ovi uvjeti, porezni obveznik «dobitaš» mora uvećati godišnju poreznu osnovicu za rashod amortizacije te imovine i za sve ostale troškove povezane s tom imovinom. Ako je imovina već amortizirana, propisani uvjeti se odnose na priznavanje ostalih pripadajućih troškova. Ako se ova imovina koristi po osnovi poslovnog (operativnog) najma, troškovi najma i ostali povezani troškovi priznaju se ako je tom imovinom ostvaren godišnji prihod najmanje u visini troškova najma.

 • Veliki i srednji poduzetnici (prema računovodstvenim propisima) moraju prijavu poreza na dobit predati elektronskim putem. Za male poduzetnike to nije propisano.