Aktualni propisi

Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

Ovim pravilnikom propisan je obavezan sadržaj isprave o obračunu plaće, naknade plaće i otpremnine koju je poslodavac dužan sastaviti i dati radniku najkasnije u roku od 15 dana od isplate plaće, odnosno do isteka mjeseca u kojem je dospjela isplata neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine. Drugi primjerak iste isprave poslodavac mora trajno čuvati u svojoj dokumentaciji. Ne zaboravite radniku dati da svojim potpisom potvrdi primitak obračuna (na vašem primjerku ili na posebnoj listi) kako bi u slučaju inspekcijskog nadzora imali dokaz o uručenju obračuna.

 

Propisani minimalni sadržaj navedenih isprava sadržan je u Obrascu OP (za plaću i naknadu plaće) i u Obrascu OTP (za otpremninu), koje poslodavci mogu koristiti, a mogu kreirati i vlastiti obrazac obračuna (npr. kroz računalni program za obračun plaća), ali on mora sadržavati najmanje podatke sadržane u navedenim obrascima, odnosno u Pravilniku.

 

Pravilnik je stupio na snagu 8.07.2010.