Aktualni propisi

Izmjene Zakona o porezu na dohodak

Pri obračunu plaća od 01.07.2010. primjenjuju se slijedeće stope poreza na dohodak:

 • osnovni osobni odbitak (1.800,00 kn) i uvećanja za uzdržavane članove obitelji koji se ne oporezuju, ostali su isti
 • 12 % na iznos dvostrukog osnovnog osobnog odbitka (na 3.600,00 kn)
 • 25% na iznos od dvostrukog do šesterostrukog osnovnog osobnog odbitka (na idućih 7.200,00 kn)
 • 40% na iznos plaće koji prelazi navedene svote.

 

 Ostale izmjene Zakona o porezu na dohodak:

 • nagrade učenicima za vrijeme prakse i naukovanja i dalje su izdatak, ali se više ne mogu koristiti kao dodatno umanjenje dohotka u poreznoj prijavi obrtnika;
 • ni izdaci za školovanje i stručno usavršavanje više se ne mogu koristiti kao dodatno umanjenje dohotka po ovom zakonu, već po posebnom propisu (i nadalje se knjiže u redovne izdatke ukoliko su u svezi sa obavljanjem djelatnosti);
 • od 01.07. ukida se porezna olakšica za uplaćene premije životnog osiguranja s obilježjem štednje, dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnog mirovinskog osiguranja. Za 2010. moći će se priznati ove premije u olakšice u poreznoj prijavi, najviše u iznosu od 6.000,00 kn (zajedno sa izdacima za zdravstvene i stambene potrebe), ako su uplaćene do 30.06.2010.;
 • od 01.07. ukidaju se i olakšice za zdravstvene usluge i stambene potrebe (kupnja ili gradnja prvog stambenog prostora, plaćena najamnina). Iznimno, za 2010. moći će se u poreznoj prijavi priznati kao olakšice ovi izdaci nastali i plaćeni do 30.06.2010., ali najviše do iznosa od 6.000,00 kn zajedno sa izdacima za premije osiguranja;
 • premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (3. stup) koje poslodavac uplaćuje u korist radnika i uz njegov pristanak dobrovoljnom mirovinskom fondu, ne smatraju se plaćom (dakle ne obračunava se niti porez na plaću) do iznosa od 500,00 kn mjesečno, odnosno 6.000,00 kn na godišnjoj razini (iznimno u 2010. godini do 3.000,00 kn). Tako uplaćene premije poslodavcu se knjiže u izdatke poslovanja;
 • darovanja fizičkim osobama za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala) ne smatraju se dohotkom te fizičke osobe i ne plaća se porez, ako su darovanja obavljena na žiro-račun primatelja dara ili zdravstvene ustanove na temelju vjerodostojnih isprava, a rješavanje zdravstvenih potreba nije plaćeno sredstvima zdravstvenog osiguranja ili te fizičke osobe;
 • U popis dugotrajne imovine unose se stvari i prava čija je nabavna vrijednost veća od 3.500,00 kn (do 30.06.2010. iznos je 2.000,00 kn);
 • Poslodavac je obvezan pri zadnjoj isplati plaće u godini izvršiti konačni obračun poreza i u slučaju kad je radnik bio na bolovanju preko 42 dana, na rodiljnom, roditeljskom ili posvojiteljskom dopustu (do sada je bila obveza samo ako nije redovno isplaćivana plaća pa nije iskorišten osobni odbitak u cijelosti, uz uvjet da je radnik cijelu godinu radio kod poslodavca i da nije mijenjao prebivalište između općina i gradova koji imaju prirez);
 • Porezni obveznik koji obvezno podnosi poreznu prijavu dužan je u prijavi iskazati dohodak zbog kojega je obvezan istu i podnijeti i dohodak od nesamostalnog rada (plaća, mirovina). Ako uz navedene dohotke u prijavu odluči unijeti i dohodak iz nekih drugih izvora, obavezan je u prijavu unijeti sve vrste dohotka koje je ostvario u poreznom razdoblju. Porezni obveznik koji nije obvezan podnijeti poreznu prijavu, a odluči je podnijeti, mora u nju unijeti sve oblike dohodaka koje je ostvario u godini;
 • Kod dohotka od kapitala izmijenjene su stope obračuna predujma poreza:
  • kod izuzimanja imovine i korištenja usluga trgovačkih društava i obrtnika dobitaša za privatne potrebe – sa 35 na 40%
  • kod dohotka od kamata – sa 35 na 40%
  • kod dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica – sa 15 na 25%;
 • U godišnjoj poreznoj prijavi za 2010. godinu porez na dohodak na godišnjoj razini obračunati će se po stopama:
  • 13,5% na iznos dohotka do dvostrukog osnovnog osobnog odbitka
  • 25% na iznos između dvostrukog i 5-erostrukog osnovnog osobnog odbitka
  • 30% na iznos između 5-erostrukog i 6-erostrukog osnovnog osobnog odbitka
  • 37,5% na iznos između 6-erostrukog i 14-erostrukog osnovnog osobnog odbitka
  • 42,5% na iznos koji prelazi 14-erostruki osnovni osobni odbitak.
 • Ministar će u roku od 3 mjeseca pravilnikom urediti vođenje evidencija o danim darovanjima, o dodijeljenim stipendijama i o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje za svoje radnike na koje se ne plaća porez na dohodak, a knjiže se kao izdatak poslodavcu, a u roku od 4 mjeseca uskladiti Pravilnik o porezu na dohodak.