Aktualni propisi

Novi Zakon o morskom ribarstvu

Bitne novosti koje donosi Zakon:

Ministar može osnovati i imenovati Savjetodavno vijeće za ribarstvo na vrijeme od četiri godine. Vijeće je savjetodavno tijelo ministara i potiče izmjene i dopune postojećih te potiče donošenje novih propisa iz područja ribarstva i sudjeluje u kreiranju ribarske politike. Vijeće čine predstavnici tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, znanstvenih i stručnih organizacija, ustanova za pružanje usluga u ribarstvu, komora te različitih oblika stručnog i interesnog povezivanja u području ribarstva kao i udruženja u ribarstvu osnovanih i priznatih u skladu s posebnim propisima.

 

Registar subjekata u ribarstvu - Ministarstvo vodi Registar subjekata u ribarstvu u elektroničkom obliku.  U Registar subjekata u ribarstvu upisuju se sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje: gospodarskog ribolova na moru, malog obalnog ribolova, uzgoja, kao i prvi kupci u ribarstvu, ribari, sve fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnost prerade ribe i drugih vodenih organizama te sve fizičke i pravne osobe ovlaštene na temelju odredaba ovoga Zakona ili upisane u određeni registar koji se vodi na temelju odredaba ovoga Zakona i drugih propisa koji uređuju pitanja strukturnih potpora i tržišta u ribarstvu.  Oblik, sadržaj i način vođenja Registra subjekata u ribarstvu te stupanj otvorenosti za javnost propisuje ministar.

 

Mjere održivog upravljanja biološkim bogatstvima mora koje ministar propisuje:

 1. ograničenje vremena ribolova,
 2. konstrukcijsko-tehničke osobine, označavanje, način upotrebe i namjenu pojedinih vrsta ribolovnih alata (uključujući i tradicionalne ribolovne alate) i opreme za ribolov (uključujući i rasvjetna tijela u ribolovu plivaricama),
 3. uvjete poribljavanja mora,
 4. iskrcajnu veličinu gospodarski važnih vrsta riba i drugih morskih organizama,
 5. lovostaj za pojedine vrste riba i drugih morskih organizama,
 6. zabranu svih ili određenih vrsta ili načina ribolova.

 

Pored navedenih mjera, ministar može propisati i:

 1. trajnu ili privremenu zabranu svih ili određenih načina ribolova,
 2. zabranu izdavanja povlastica za ribolov, odobrenja za obavljanje malog obalnog ribolova i povlastica za uzgoj ribe i drugih morskih organizama,
 3. dopuštenu količinu ulova ili sakupljanja u ribolovnom moru Republike Hrvatske, u određenoj ribolovnoj zoni, podzoni ili području, dopuštenu količinu ulova ili sakupljanja po jednoj povlastici odnosno odobrenju, odnosno dopuštenu količinu ulova ili sakupljanja po grupi plovila koja zajedno sudjeluju u ribolovu,
 4. način raspodjele i upravljanja dopuštenim količinama ulova,
 5. mjesta i uvjete za postavljanje umjetnih brakova,
 6. planove oporavka stokova (ribljih naselja),
 7. posebne mjere potrebne za smanjivanje učinka ribolovnih aktivnosti na morski okoliš i vrste koje nisu ciljane ili gospodarski značajne.

 

Zabrane:

 • Zabranjeno je sakupljanje prstaca.
 • Radi zaštite tuna i tuni sličnih vrsta, te morskih pasa, zabranjena je upotreba pridnenih mreža stajačica za ulov sljedećih vrsta riba: tunja dugokrilca (Thunnus alalunga), atlantske tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius), grboglavke (Brama brama), morskih pasa vrsta glavonja (Hexanchus griseus) i psine goleme (Cetorhinus maximus), te morskih pasa iz porodica lisice (Alopiidae); modrulji (Carcharhinidae); mlatovi (Sphyrnidae) i kučine (Lamnidae).
 • Zabranjeno je obavljati ribolov pridnenim povlačnim alatima nad livadama morskih cvjetnica (Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zoostera marina, Zoostera noltii) te nad koraligenskim zajednicama i zajednicama vapnenačkih morskih algi (mäerl).

 

Povlastica - Povlastica za ribolov se izdaje vlasniku plovila kojemu pripadaju sva prava i obveze iz povlastice, posebno za svako ribarsko plovilo, izuzev za pomoćna plovila, koja se upisuju u povlasticu glavnog ribarskog plovila.  Povlastica za ribolov mora sadržavati podatke o ribolovnom plovilu, vlasniku plovila, ovlašteniku povlastice, ribolovnoj opremi i alatima te ribolovnim zonama.

 

Prava iz povlastice za ribolov mogu se prenositi na drugu povlasticu za ribolov. Dopušten je prijenos prava iz povlastice za ribolov u cijelosti (u daljnjem tekstu: prijenos povlastice) na drugu fizičku ili pravnu osobu vlasnika drugog plovila pod uvjetom povlačenja plovila na koje je povlastica izdana iz ribolova. Prijenos povlastice na novog vlasnika dopušten je i u slučaju kupnje, darovanja ili nasljeđivanja plovila na koje je izdana povlastica. Vlasnik plovila kojemu je izdana povlastica obvezan je o nakani prijenosa povlastice prodajom izvijestiti Ministarstvo. Ministarstvo će u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o namjeri prijenosa povlastice:

 • a. objaviti Javni poziv zainteresiranima za prijenos povlastice ili
 • b. ponuditi otkup za prijenos povlastice u državno vlasništvo.

 

U postupku prijenosa povlastice nakon Javnog poziva  Ministarstvo će u obzir posebno uzimati sljedeće kriterije:

 • a. prebivalište fizičke osobe na području priobalnih gradova ili općina Republike Hrvatske dulje od 5 godina,
 • b. stvarno sjedište pravne osobe na području priobalnih gradova ili općina Republike Hrvatske dulje od 5 godina.

 

Uvjeti koje mora zadovoljavati ovlaštenik povlastice su:

 1. da je kao pravna ili fizička osoba registriran za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova na moru,
 2. da je sam stručno osposobljen za gospodarski ribolov ili ima najmanje jednog zaposlenog djelatnika stručno osposobljenog za gospodarski ribolov,
 3. da ima na plovilu odgovornu osobu za obavljanje gospodarskog ribolova ukoliko sam ne obavlja ribolov,
 4. da mu nije izrečena zaštitna mjera trajne zabrane obavljanja gospodarskog ribolova na moru.

 

U slučaju promjene podataka sadržanih u povlastici za ribolov izdaje se novi obrazac povlastice.

 

Povlasticu za ribolov vlasnik plovila mora pohraniti u Ministarstvu:

 • u slučaju nesposobnosti plovila za obavljanje gospodarskog ribolova dulje od šest mjeseci,
 • u slučaju kada se plovilo namjerava koristiti u druge svrhe, a ne u svrhu obavljanja gospodarskog ribolova,
 • ukoliko se utvrdi da vlasnik plovila kojem je izdana povlastica za ribolov nema plovilo, alate i opremu za ribolov,
 • u slučaju da vlasnik plovila proda plovilo, a povlasticu za ribolov želi zadržati radi prebacivanja prava iz povlastice za ribolov na novo plovilo,
 • u slučaju prestanka pravne osobe ili obrta ovlaštenika povlastice za ribolov, ukoliko u povlasticu za ribolov nije upisan drugi ovlaštenik.

 

Povlastica za ribolov se mora pohraniti u roku od 30 dana od dana nastanka okolnosti iz podstavka 1., 2., 3. i 4., odnosno u roku od 72 sata od nastanka okolnosti iz. podstavka 5.

 

Povlastica za ribolov može biti pohranjena u Ministarstvu na rok od najviše dvije godine.

 

Povlastica za ribolov podliježe reviziji. Postupak revizije, kriterije koje treba udovoljavati i razdoblje za reviziju propisati će ministar pravilnikom.

 

 Povlastica za ribolov prestaje važiti:

 • na zahtjev vlasnika plovila za koje je izdana povlastica za ribolov,
 • ukoliko vlasnik plovila za koje je izdana povlastica za ribolov ne preuzme pohranjenu povlasticu za ribolov od Ministarstva 60 dana od isteka roka na koji je pohranjena,
 • ukoliko je nakon izdavanja povlastice za ribolov utvrđeno da je ista izdana na temelju dostavljenih netočnih podataka i utvrđenih činjenica,
 • ukoliko vlasnik plovila ne pohrani povlasticu za ribolov u Ministarstvu u periodu kad ju je morao pohraniti,
 • ukoliko vlasnik povlastice za ribolov nije zadovoljio kriterije za reviziju povlastice.

 

Povlasticama za ribolov u državnom vlasništvu smatraju se povlastice za ribolov otkupljene sukladno posebnom propisu i povlastice za ribolov koje su prestale važiti. Ministar može dodijeliti povlastice za ribolov u državnom vlasništvu novim vlasnicima putem javnog natječaja. Prednost na javnom natječaju imaju fizičke osobe s prebivalištem, odnosno pravne osobe sa stvarnim sjedištem u priobalnim gradovima i općinama Republike Hrvatske.

 

Mali obalni ribolov smije obavljati fizička osoba ima odobrenje, koja je stručno osposobljena, plovilom upisanim u odobrenje uz uporabu propisanih vrsta i količina ribolovnih alata i opreme u najviše tri susjedne ribolovne podzone.  Mali obalni ribolov smije obavljati samo nositelj odobrenja. Dopušteno je dnevno uloviti i/ili sakupiti ukupno do pet kilograma ribe i drugih morskih organizama. Ministar može ograničiti sastav dnevnog ulova.  Iznimno, dopuštena dnevna količina ulova može biti veća za masu jedne ribe ili drugoga morskog organizma kojim se premašuje dopuštenih pet kilograma. U malom obalnom ribolovu zabranjen je ribolov atlantske tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius), iglana (Tetrapturus belone) te sakupljanje koralja i spužava.

 

Ribe i drugi morski organizmi ulovljeni ili sakupljeni obavljanjem malog obalnog ribolova smiju se prodavati samo krajnjim potrošačima na mjestima koja za to odlukom odredi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave na području koje nositelj odobrenja ima prebivalište.

 

Uvjeti za dobivanje odobrenja za mali oblni ribolov su:

 1. posjedovanje važećeg odobrenja za obavljanje malog ribolova,
 2. ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini koji po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice,
 3. navršenih 60 godina života.

 

Iznimno, odobrenje se može izdati umirovljenom ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov. Odobrenje za mali obalni ribolov je neprenosivo.

 

Ribolovni turizam - podrazumijeva aktivnosti koje obavljaju ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov na moru u okviru pružanja usluga u turizmu. U obavljanju ribolovnog turizma na ovlaštenika povlastice za gospodarski ribolov sukladno se primjenjuju i odredbe posebnih propisa koji uređuju pružanje usluga u turizmu i/ili ugostiteljstvu i odredbe propisa iz oblasti ribarstva.

 

Ribolovni turizam smije se obavljati samo na temelju ovlaštenja za ribolovni turizam koje izdaje Ministarstvo.  Uvjete i način izdavanja ovlaštenja za ribolovni turizam propisuje ministar posebnim pravilnikom.

 

Za vrijeme obavljanja ribolovnog turizma, na ribarskom plovilu mora se nalaziti:

 • povlastica,
 • ovlaštenje za ribolovni turizam,
 • očevidnik ili izvješće,
 • rješenje za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu sukladno posebnim propisima,
 • odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova.

 

Mjere upravljanja ribarskom flotom - radi održivog upravljanja aktivnostima ribarske flote ministar propisuje:

 • sustav nadzora i praćenja ribarskih plovila,
 • kapacitet flote u volumenu izražen u GT i ukupnu snagu pogonskih motora izraženu u kW te referentnu vrijednost,
 • način prikupljanja podataka o ulasku i izlasku iz flote i modernizaciji plovila,
 • interventne mjere u nenadanim slučajevima.

 

Radi održivog upravljanja aktivnostima ribarske flote ministar može propisati:

 • broj i veličinu ribarskih plovila, snagu pogonskog stroja te vrstu i količinu ribolovnog alata i opreme kojima je u određenoj ribolovnoj zoni, podzoni ili području dopušten ribolov,
 • pojedinačni ribolovni napor po ribarskom plovilu ili ukupni ribolovni napor za ribolovnu zonu, podzonu ili područje i način ribolova,
 • broj povlastica za određenu vrstu ribolova ili broj odobrenja u određenoj ribolovnoj zoni ili podzoni,
 • zabranu izdavanja novih povlastica ili odobrenja za ribolov.

 

Promatrači - u svrhu praćenja ribolova i uzgoja ministar može propisati da se na plovilima i uzgajalištima mora nalaziti ovlašteni promatrač koji će obavljati poslove kontrole i praćenja.  Program promatrača, način i uvjete rada i ovlašćivanja promatrača propisuje ministar.

 

Uzgoj - pravne ili fizičke osobe smiju započeti obavljati djelatnost uzgoja ako imaju zaposlene osobe stručno osposobljene za uzgoj. Ukoliko kapacitet uzgoja ribe i drugih morskih organizama prelazi propisani kapacitet, pravne ili fizičke osobe smiju obavljati djelatnost uzgoja samo ako imaju zaposlenu ili ugovorno vezanu osobu koja ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij morskog ribarstva ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ribarske, veterinarske, biološke, poljoprivredne ili slične struke koji uključuje područje uzgoja riba i drugih morskih organizama. Kapacitet uzgoja ribe i drugih morskih organizama i visinu prekoračenja propisuje ministar. Povlastica za uzgoj podliježe reviziji.

 

Na udaljenosti manjoj od 200 metara od oznake položaja uzgajališta, odnosno 100 metara za područja gdje se obavlja uzgoj školjkaša, zabranjeno je obavljanje ribolova i drugih radnji koje mogu ometati djelatnost uzgoja.

 

Uzgoj temeljen na principu korištenja ulovljenih organizama podrazumijeva smještanje divlje ribe u uzgojne instalacije u svrhu daljnjeg kontroliranog rasta. U takvom uzgoju ministar može propisati:

 • ukupni dopušteni uzgojni kapacitet za pojedine vrste u uzgoju,
 • maksimalnu količinu ribe i drugih morskih organizama koji se smiju stavljati u uzgoj po pojedinoj povlastici za uzgoj,
 • sustav nadzora i praćenja uzgoja,
 • način raspolaganja neiskorištenim dijelom dopuštenog uzgoja iz podstavka 1. i 2.

 

U svrhu znanstvenih istraživanja dopušteno je na uzgajalištima obavljati radnje suprotne odredbama ovoga Zakona, samo na temelju rješenja kojeg donosi ministar.

 

Normativi za uzgoj - podrazumijevaju različite prethodno određene kriterije vezane za uzgoj.  Ministar može, na temelju stručnih i znanstvenih podloga, propisati normative za uzgoj. Ukoliko su propisani određeni normativi, uzgoj se smije obavljati samo u skladu s propisanim normativima.

 

Pravnim ili fizičkim osobama koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ovlaštenici povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i vlasnici ribarskih plovila izdat će se nove povlastice za ribolov u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

Ministar će provedbene propise (nove pravilnike) na temelju ovlaštenja iz ovoga Zakona donijeti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

Postojeći zakon prestaje važiti stupanjem na snagu ovoga zakona, osim odredbi o malom ribolovu, koje prestaju važiti 31.12.2014. godine.

 

Zakon stupa na snagu dana 15.05.2010. godine.