Aktualni propisi

Isticanje cijena proizvoda i usluga – novi Pravilnik

Pravilnik je objavljen u NN 52/10, stupa na snagu 06.05.2010., ali je rok za usklađivanje sa njegovim odredbama godinu dana, tako da se treba uskladiti najkasnije do 06.05.2011.

 

Najvažnija novost koju donosi Pravilnik je obveza da za neke proizvode, pored maloprodajne cijene bude istaknuta i cijena za jedinicu mjere.

 

Maloprodajna cijena je konačna cijena u kunama za pojedini proizvod ili uslugu, odnosno određenu količinu proizvoda, uključujući porez na dodanu vrijednost. Mora biti istaknuta na proizvodu ili na prodajnom mjestu na oznaci s nazivom proizvoda na način da se nedvojbeno može povezati s tim proizvodom, ispred, ispod ili pokraj proizvoda. Cijena se ističe u kunama sa naznakom «kn», mora biti jasna, vidljiva i čitljiva. Pored cijene u kunama, može se istaknuti i cijena u drugim valutama, ali je uvijek mjerodavna cijena u kunama. Cijena mora biti istaknuta i za proizvode u izlogu. Iznimno, u kiosku cijene mogu biti istaknute i u obliku cjenika sa nazivom proizvoda i cijenom.

 

Cijena za jedinicu mjere je konačna cijena u kunama, za jedan kilogram, jednu litru, jedan metar, jedan četvorni metar ili jedan kubni metar proizvoda ili neku drugu jedinicu količine koja se općenito ili uobičajeno koristi kod prodaje proizvoda na pojedinom području RH, a koja uključuje porez na dodanu vrijednost. Ona se obavezno ističe za:

  1. hranu i hranu za životinje, osim za propisane iznimke,
  2. deterdžente u smislu propisa kojima se uređuje zdravstvena ispravnost deterdženata,
  3. dječje pelene,
  4. boje i lakove, izuzev slikarskih boja,
  5. ulja i tekućine za motore i motorna vozila,
  6. destiliranu vodu,
  7. proizvode za njegu lica i tijela,
  8. proizvode za pranje i čišćenje lica i tijela,
  9. proizvode za pranje i njegu kose,
  10. proizvode za pranje, čišćenje i njegu zubi i usne šupljine.

 

Iznimke hrane i hrane za životinje za koje ne treba isticati cijenu za jedinicu mjere su:

 • proizvodi mase manje od 50 grama ili obujma manjeg od 50 mililitara,
 • proizvodi koji se prodaju kao poklon paketi ili kompleti,
 • proizvodi koji se prodaju na sniženju i rasprodaji,
 • poslastice za kućne ljubimce,
 • kolači,
 • alkoholna pića u pakiranjima do 100 ml,
 • smrznuti deserti obujma do 500 ml,
 • voće i povrće koje se prodaje komadno ili u svežnju.

 

Za proizvode kod kojih se navodi težina ocijeđene mase, cijena za jedinicu mjere odnosi se na navedenu težinu ocijeđene mase.

 

Trgovac čiji je prodajni prostor površine manje od 50 m2 nije obvezan, ali može isticati cijenu za jedinicu mjere sukladno navedenim odredbama.

 

Isticanje cijene usluga: cjenik usluga mora biti istaknut u poslovnom prostoru, lako dostupan potrošaču. Istaknute cijene moraju biti nedvosmislene, jasne, vidljive i čitljive. Ukoliko pružatelj usluga, obzirom na broj i raznovrsnost usluga, nije u mogućnosti sve usluge koje pruža istaknuti na cjeniku, tada cijenu usluge mora istaknuti u obliku:

 • kataloga usluga s cijenama,
 • posebne brošure ili prospekta s nedvosmislenim opisom usluga s cijenama,
 • ili na drugi odgovarajući način.

Uz cijenu usluge, pružatelj usluga je dužan navesti vrstu i opseg usluga. Ukoliko se usluga pruža izvan poslovnog prostora, u cijeni usluge moraju biti istaknuti i svi pripadajući troškovi. Ukoliko su proizvodi (ugradbeni ili zamjenski) sastavni dio usluge, njihova cijena mora biti istaknuta uz cijenu pripadajuće usluge.