Aktualni propisi

Osnovni propisi o hrani

Zakon o hrani - NN 46/07,   Uredba o izmjeni NN 155/08,

 

Pravilnik o higijeni hrane - NN 99/07,   izmjena NN 27/08,   izmjena NN 118/09,

 

Pravilnik o higijeni hrane životinjskog podrijetla - NN 99/07, izmjena NN 28/10,

 

Pravilnik o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom - NN 125/08,   izmjena NN 55/09,

 

Pravilnik o popratnoj dokumentaciji za svježe proizvode ribarstva i žive školjkaše u unutarnjem prometu - NN 18/09,

 

Pravilnik o mikrobiološkom razvrstavanju i postupku u slučaju onečišćenja živih školjkaša - NN 118/09, 

 

Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima - NN 15/10