Aktualni propisi

Tržni standardi za ribu – novi Pravilnik

Donijet je novi Pravilnik o tržnim standardima određenih proizvoda ribarstva  (NN 37/10), koji je stupio na snagu 03.04.2010. godine, a kojim su određeni su tržni standardi svježine i veličine za određene proizvode ribarstva koji se stavljaju na tržište (isti kao prethodnim Pravilnikom).

 

Tržni standardi određeni su za slijedeće vrste:

  • Riba: iverak zlatopjeg, albakor ili tunj dugokrilac, plavoperajna tuna, velikooka tuna, atlantska haringa, bakalar vrste Gadus morhua, srdela vrste Sardina pilchardus, bakalarka, crni bakalar (koljuška), kolja,  skuša vrste Scomber scombrus, plavica - lokarda Scomber japonicus, šarun – šnjur, morski pas kostelj i mačka bljedica, škarpina, pišmolj – molet, ugotica pučinka, morski manjić,  inćun, oslić, patarača oštronoska, grboglavka – lančeska,  grdobina, iverak, limanda, ugotica , bukva, gira oblica, ugor, lastavica, cipal, raža, iverak, list,  zmijičnjak repaš, trlja od blata i trlja od kamena, kantar – sivac, papalina
  • Rakovi: kozica pjeskulja i račić,  rakovica vrste bramburač, škamp
  • Glavonošci: sipe
  • Te:
    • Jakovljeva kapica (Pecten maximus),
    • Puž Buccinum undatum.

 

Tržni standardi ne odnose se na prodaju malih količina proizvoda ribarstva (s plovila do 5 kg po kupcu, ukupno do 50 kg, maksimalno dnevno do 1.000,00 kn).

 

Kategorije svježine su:

  • EKSTRA, A ili B – za ribe koštunjače, hrskavičnjače, glavonošce i škampe,
  • EKSTRA ili A – za kozice.

Živi škampi svrstavaju se u kategoriju svježine E.

Rakovica, Jakovljeva kapica i puž Buccinum ne klasificiraju se u posebne kategorije svježine.

Kategorija svježine utvrđuje se prema kriterijima koji su detaljno opisani u Dodatku I Pravilnika – tablice A-E

 

Kategorije veličine određuju se za ribe prema masi ili broju jedinki u kilogramu, za kozice i rakove prema širini oklopa, a za jakovljeve kapice i puževe prema širini ljušture.

 

Kategorije veličine određene su u tablici u Dodatku II. Pravilnika.

 

Za ribarske proizvode namijenjene domaćem tržištu, porijeklom iz ulova domaćeg ovlaštenika povlastice za gospodarski ribolov, kategorije veličine mogu se odrediti i prema tablici iz Dodatka III. Pravilnika.

 

Svaka serija (lot) proizvoda mora sadržavati proizvode istog stupnja svježine i iste kategorije veličine, osim u malom lotu (do maksimalno 100 kg) koji može sadržavati proizvode raznog stupnja svježine i razne veličine, ali se tada određuje kategorija svježine i veličine prema najnižoj kategoriji svježine i najmanjoj veličini koju lot sadrži.

 

Na svaki lot mora biti pričvršćena naljepnica sa oznakom kategorije svježine i veličine, te mase – oznake moraju biti jasno vidljive, neizbrisive i veličine slova najmanje 5 cm. Za označavanje lota odgovoran je prvi kupac.

 

Budući da je Pravilnik vrlo detaljan u razradi kategorija, treba ga pročitati u cijelosti.