Aktualni propisi

Naknada za bolovanje – prijeboj sa dugovanjima za doprinose

Krajem 2009. godine donijet je Pravilnik o postupku prijeboja tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće i prava na naknadu plaće s obvezom po osnovi duga za doprinose (NN 147/09) koji je stupio na snagu 10.12.2009.

 

Pravilnikom je detaljno uređen način postupanja prilikom utvrđivanja prava na naknadu plaće na teret HZZO, bilo po osnovi refundacije isplaćene naknade plaće radniku za vrijeme bolovanja, bilo naknade za bolovanje obrtnika, i to u slučaju kada obrtnik ili trgovačko društvo ima dugovanje za obvezne doprinose.

 

Nakon što HZZO utvrdi pravo na naknadu plaće za bolovanje (za radnika ili obrtnika) te utvrdi iznos za isplatu, podatke šalje FINI radi isplate. Prije isplate FINA provjerava sa Poreznom upravom da li poslodavac (obrtnik ili druga pravna osoba) ima nepodmirenih dugovanja za obvezne doprinose (mirovinsko, zdravstveno, ozljeda na radu, zapošljavanje..). Ako nema dugovanja, isplaćuje naknadu u cijelosti. Ukoliko ima nepodmirenih dugovanja, najprije se vrši prijeboj prava na naknadu sa nepodmirenim dugovanjima (utvrđen je redoslijed namirenja nepodmirenih doprinosa), a eventualni ostatak isplaćuje se obrtniku, odnosno drugoj pravnoj osobi koja ima pravo na isplatu naknade.

 

O izvršenom prijeboju FINA je dužna obrtniku, odnosno pravnoj osobi izdati pismenu ispravu – Obavijest o izvršenom prijeboju tražbine… na  obrascu OK-DOP, radi knjiženja u knjigovodstvu obrtnika.